Waterschap Scheldestromen verdiept waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen

Waterschap Scheldestromen verdiept waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Deze waterloop begint bij de kreek De Vogel bij Hengstdijk en eindigt bij gemaal Campen. Naast een bijdrage aan waterkwaliteit en peilbeheer, wordt met name de afvoercapaciteit van de waterloop ruimschoots vergroot. Totale kosten van het project bedragen 1.6 miljoen. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het bedrijf EVS uit Westdorpe voert de werkzaamheden uit.

Volgens planning wordt uit de waterloop 22.000 m3 baggerspecie verwijderd en wordt er 58.000 m3 van de vaste bodem verwijderd om de waterloop te verdiepen. Door het baggeren en het verdiepen van de waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd, is beter peilbeheer mogelijk en verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag. De waterloop wordt met een zuigerbootje gebaggerd.

Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar laaggelegen landbouwpercelen waarop de natte grond verspreid wordt als ophoging van deze percelen ter verbetering van de drooglegging. Deze percelen bevinden zich bij Hengstdijk en Zaamslag. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in maart afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om ongeveer 25 hectare aan percelen op te hogen.

Het baggeren van de Oude Haven is onderhoudswerk dat voorkomt uit het Baggerprogramma Grote Wateren van het waterschap. Daarnaast wordt met de baggerwerkzaamheden een bijdrage geleverd aan doelen van de Kaderrichtlijn Water, het Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime en het Waterbeheer 21e eeuw voor goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.


Dit bericht vind u ook op de pagina Kloosterzande in de pers.

2020-03-30T09:35:20+01:00