TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN ALS SPEERPUNT

TOEGANKELIJKHEID EVENEMENTEN ALS SPEERPUNT

De toegankelijkheid van evenementen, dat is dit jaar het speerpunt in de gemeente Hulst als het
gaat over de inclusieagenda. Op 7 november 2019 stelde de gemeenteraad van Hulst die agenda
vast. Het is een meerjarenplan dat er toe moet leiden dat de Hulster samenleving
toegankelijker wordt voor zowel inwoners als bezoekers. In overleg met Stichting Drempelvrij
Hulst is gekozen om dit jaar met name aandacht te geven aan de toegankelijkheid van
evenementen.

Als eerste stap daarin is in de gemeentelijke organisatie gekeken naar alles wat er bij
evenementen aan de orde is op het gebied van toegankelijkheid. De volgende stap wordt gezet
op dinsdag 24 maart 2020. Die dag worden organisatoren van grotere evenementen in de
gemeente Hulst uitgenodigd om te praten over de inclusiviteit van hun evenementen. Samen
wordt gekeken hoe een evenement inclusief kan worden/zijn. Iedere stap vooruit is er daarbij
eentje. Later dit jaar volgt een bijeenkomst voor bijvoorbeeld verkeersregelaars, EHBO,
etc. Net als vorig jaar staat er ook dit jaar in de Week van de Toegankelijkheid een minisymposium te gebeuren,
waarbij toegankelijke evenementen een belangrijk gespreksonderwerp zal zijn.

Aanleiding inclusieagenda
In 2016 werd het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland
ondertekend. Hierdoor is iedere gemeente in Nederland verplicht een lokaal inclusiebeleid te
ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke individu als volwaardig wordt
geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de
maatschappij. Ongeveer 1 op de 10 mensen in Nederland heeft een beperking die invloed heeft
op het dagelijks leven. Mensen met een beperking lopen er bijvoorbeeld regelmatig tegenaan dat
gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Verder wordt bij het opstellen
van informatie vaak geen rekening gehouden met mensen met een verstandelijke beperking.
Teksten zijn voor hen vaak te moeilijk. Ook voor mensen die doof of slechthorend zijn, is
informatie niet altijd toegankelijk. Dit belemmert mensen met een beperking om zelfstandig aan
de maatschappij deel te nemen.

Persbericht van de gemeente Hulst

2020-03-30T09:56:29+01:00