VOORTGANG RIOOLWERKEN IN KLOOSTERZANDE

VOORTGANG RIOOLWERKEN IN KLOOSTERZANDE

De rioolwerken in Kloosterzande zijn op 11 maart 2020 van start gegaan. Het werk verloopt
voortvarend. Het wordt in fasen uitgevoerd. Op maandag 18 mei 2020 gaat een volgende fase in.

Afgeronde & lopende werkzaamheden:

Fase 1 – het gedeelte van de Emmastraat gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer
5/6 en de Hontenissehal – is ondertussen volledig klaar.

Fase 2 betreft de Willem Alexanderstraat. Daar gaat het werk in delen.
In het gedeelte gelegen tussen de Cloosterstraat en de Emmastraat is men op dit moment bezig
met het aanbrengen van de bestrating.
In het gedeelte van de Willem Alexanderstraat, gelegen tussen de Emmastraat wordt momenteel
de laatste hand gelegd aan de riolering. Die werken hoopt men in de loop van volgende week af
te ronden. Er wordt dan ook een puinverharding aangebracht, zodat het weggedeelte weer voor
iedereen bereikbaar is.

De bestratingswerken in de Willem Alexanderstraat zetten zich stapsgewijs voor in de richting
van de Hulsterweg.
Momenteel is de Willem Alexanderstraat nog afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit is het
geval totdat de volledige straat voorzien is van nieuwe bestrating. Dat is naar verwachting eind
juni het geval. Bestemmingsverkeer kan steeds terecht buiten het gebied van de werken.

Voortgang:

Op maandag 18 mei 2020 wordt gestart met de werken in fase 3. Die omvat het gedeelte tussen
de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6. Ook hier is dan sprake van een wegafsluiting.
Wanneer uw perceel niet bereikbaar is door de werkzaamheden wordt u hiervan tijdig op de
hoogte gesteld door de aannemer.

Na 3 volgen nog 2 andere fasen:

Fase 4 = Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 = Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf
supermarkt tot Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.
De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de
volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn
dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Het streven is om de rioolwerken voor het zomerreces 2020 af te ronden. De herinrichting wordt
deels nog na de zomervakantie afgerond. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol
spelen.

Toelichting op het project:

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de
betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en
regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van
wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.
Dit jaar wordt gewerkt in de Willem Alexanderstraat, de Beatrixstraat, de Emmastraat en een
gedeelte van het Marijkeplein. In deze straten werden in 2019 al de kabels en leidingen
vernieuwd/verlegd. Nu starten de rioolwerken. Na de rioolwerken worden de straten
heringericht. De inrichting van de straten blijft nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten
voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

2020-05-16T12:07:40+01:00