AGENDA RAADSVERGADERING 11 JUNI 2020

AGENDA RAADSVERGADERING 11 JUNI 2020

Op donderdag 11 juni 2020 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een
vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze
openbare vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van vergadering van 20 februari 2020
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6A. Voorstel tot reactie zienswijze Commissariaat van de Media inzake Omroep Hulst.
6B. Jaarstukken 2019, 1e

begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021 Veiligheidsregio

Zeeland (VRZ).
6C. Zienswijze begroting 2021 RUD Zeeland.
6D. Zienswijze jaarrekening 2019 RUD Zeeland.
6E. Voorstel tot vaststellen Regionale Energietransitie 1.0.
6F. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van “Het beleidskader voor woonwagenstandplaatsen
en woonwagens in de gemeente Hulst”.
6G. Zienswijze financiële stukken OLAZ.
6H. Rapport Rekenkamercommissie Hulst – Terneuzen: Geprogrammeerd Presteren,
Woningbouwprogrammering en prestatieafspraken.
6I. Voorstel tot vaststellen Verordening dorps- en wijkraden 2020.
6J. Voorstel tot uitwerking van het thema eenzaamheid en de daarbij behorende financiële
consequenties (begrotingswijziging 2020-05).
6K. Zienswijze begrotingswijziging 2020-1 en de programmabegroting 2021-2024 van de GGD
Zeeland.
6L. Jaarstukken 2019 en de programmabegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 van de
Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland.
6M. Vaststelling van het normenkader en kennisnemen van toetsingskader voor de
accountantscontrole op de jaarrekening 2019 van de gemeente Hulst.
7. Lokaal Duurzaamheidsbeleid
8. Stand van zaken over corona
9. Ingekomen stukken dd. 16 april 2020
10. Ingekomen stukken dd. 11 juni 2020
11. Moties over die niet de agenda staande onderwerpen.
12. Rondvraag
13. Sluiting
De bovengenoemde vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst. De
vergadering begint om 19.30 uur.
In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. De

vergadering is wel live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl. Ook is de vergadering op
videoverbinding te volgen. Ga daarvoor om 19.30 uur naar het Youtube kanaal van de gemeente
Hulst, via www.YouTube.com
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de
raadsgriffier, de heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2020-06-04T17:58:57+01:00