AGENDA RAADSVERGADERING 1 OKTOBER 2020

AGENDA RAADSVERGADERING 1 OKTOBER 2020

Op donderdag 1 oktober 2020 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een
vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze
openbare vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van vergadering van 9 juli 2020
5. Vragenhalfuur

Hamerstukken:
6A. Zienswijze 1e bestuursrapportage (Burap) 2020 VRZ inclusief 2e begrotingswijziging 2020 VRZ en vastgestelde begroting 2021 VRZ
6B. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinen Hulst
6C. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan partiële herziening
bestemmingsplan kernen (Elzenstraat, Vogelwaarde)
6D. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Vlasstraat 13 E Heikant
6E. Zienswijze voorstel AB RUD Zeeland, Evaluatie PxQ en 1e begrotingswijziging 2021
6F. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens in de gemeente Hulst
6G. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Buitengebied (Drie Gezustersdijk 41, Meloweg ong.)
6H. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van € 80.000,– voor de verbouwing van de IKC Willibrordusschool + begrotingswijziging 2020-09
6I: Zienswijzen jaarstukken 2019 GGD Zeeland
6J: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en concept begroting 2021 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
6K: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 2021 GR Dethon + kennisname jaarrekening 2019
6L: Voorstel tot vaststelling vergaderschema 2021

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot vaststelling Archiefverordening
8. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van bestemmingsplan Landbouwweg Vogelwaarde,
uitbreiding Kerckhaert, wegbestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant
9. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lignestraat Nieuw Namen
10. Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de Vertrouwenscommissie Herbenoeming
Burgemeester Hulst 2020 en benoeming van de Vertrouwenscommissie

11. Ingekomen stukken
12. Rondvraag
13. Sluiting

De bovengenoemde vergadering vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst. De
vergadering begint om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen vindt de
raadsvergadering plaats zonder publiek. De vergadering is wel live te beluisteren via
www.gemeentehulst.nl. Ook is de vergadering op videoverbinding te volgen. Ga daarvoor om
19.30 uur naar het Youtube kanaal van de gemeente Hulst, via www.YouTube.com

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de
raadsgriffier, de heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2020-09-28T10:01:47+01:00