AGENDA RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 2020

AGENDA RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER 2020

 

Op donderdag 12 november 2020 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van
Hulst plaats. In verband met de coronamaatregelen vindt deze vergadering plaats in Den Dullaert
te Hulst. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Installatie van mevrouw Marja Snoeren als tijdelijk raadslid voor de fractie SP
5. Vaststellen verslag van vergadering van 1 oktober 2020
6. Vragenhalfuur
7. Stand van zaken m.b.t. Corona

Bespreekstukken:
8. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren
van een panoramaheuvel met uitkijktoren en een radar, twee toegangswegen en een
parkeerplaats in de Hedwigepolder.
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten voor het voorbereiden en uitvoeren van
rioleringswerken in 2021.
10. Voorstel tot het instemmen met de programmabegroting 2021, gewijzigde begroting 2020 en
kennisname meerjarenbegroting 2022-2024 – gemeenschappelijker regeling – Zeeuwse
Muziekschool
11. Voorstel tot het instemmen met het collegebesluit vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFA
12. Voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting 2021 met bijbehorend
meerjarenperspectief 2022-2024
13. Moties over niet op de agenda staande punten
14. Ingekomen stukken
15. Rondvraag
16. Sluiting

De bovengenoemde vergadering vindt plaats in de Den Dullaert te Hulst. De vergadering begint
om 19.30 uur. In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering plaats zonder
publiek. De vergadering is wel live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl . Ook is de
vergadering op videoverbinding te volgen. Ga daarvoor om 19.30 uur naar het Youtube kanaal
van de gemeente Hulst, via www.YouTube.com

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de
raadsgriffier, de heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2020-11-08T06:07:27+01:00