AGENDA RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2020: VERGADERING DIGITAAL

AGENDA RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 2020: VERGADERING DIGITAAL

Op donderdag 17 december 2020 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van
Hulst plaats.

Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Installatie van mevrouw Snoeren als raadslid voor de fractie SP
5. Vaststellen verslag van vergadering van 12 november 2020
6. Stand van zaken m.b.t. Corona
7. Vragenhalfuur

Hamerstukken:
8. Voorstel om geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen voornemen van Veiligheidsregio
Zeeland om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
9. Zienswijze 2e bestuursrapportage (Burap) 2020 VRZ inclusief 3e begrotingswijziging 2020 VRZ
10. Voorstel tot het instemmen met het “Plan van aanpak opstellen Omgevingsvisie”
11. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Mispad 1A Kuitaart
12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Dullaertstraat 43 Hulst
13. Voorstel tot het in te stemmen met de Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen
2022-2025 en daaruit voortvloeiend de speerpunten en uitgangspunten nader uit te werken in het
Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen 2022-2025
14. Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2020 en instemmen met de derde
begrotingswijziging 2020 van de GGD Zeeland
15. Voorstel tot onderhoudswerkzaamheden ’s Landshuis + vaststelling begrotingswijziging 2020-11
16. Voorstel tot het vaststellen van de grondprijzen 2021
17. Belastingmaatregelen 2020 en 2021
18. Voorstel tot vaststelling regeling tegemoetkoming financiële gevolgen coronacrisis
19. Voorstel tot benoeming leden Welstandscommissie
20. Voorstel tot herbenoeming van dhr. Blacquière tot lid van de Rekenkamercommissie Hulst
Terneuzen

Bespreekstukken:
21. Voorstel tot vaststellen Meerjaren InvesteringsPlan Wegen 2021-2024 en vaststellen
begrotingswijziging 2021-02
22. Voorstel tot het instemmen met het uitvoeren van een pilot voor het betrekken van de
gemeenteraad in het vooroverleg van ruimtelijke procedures voor de periode van 2021
23. Belastingmaatregelen 2020 en 2021
24. Voorstel tot vaststelling Najaarsnota 2020
25. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
26. Ingekomen stukken
27. Rondvraag
28. Sluiting

 

In verband met de coronamaatregelen is besloten om de raadsvergadering digitaal te laten
plaatsvinden. De vergadering is live te beluisteren en te bekijken via www.gemeentehulst.nl. De
vergadering begint om 19.30 uur.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier,
de heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2020-12-14T10:23:45+01:00