RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN JANUARI DIGITAAL

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN JANUARI DIGITAAL

Op donderdag 11 februari 2021 staat de eerste vergadering van de gemeenteraad van Hulst van
dit jaar gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de
raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 25 januari 2021              Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 26 januari 2021                Raadscommissie Ruimte
Woensdag 27 januari 2021            Raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen van donderdag 28 januari 2021 komt te vervallen. Vergader- en
ingekomen stukken voor deze commissie worden besproken tijdens de vergadering van de
raadscommissie ABZ.

In verband met de coronamaatregelen is besloten om de bovengenoemde vergaderingen digitaal
te laten plaatsvinden. De vergaderingen zijn live te beluisteren en te bekijken via
www.gemeentehulst.nl. Deze beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 11 februari 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 3
februari 2021.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2021-01-17T16:53:16+01:00