WIJZIGINGEN PLAATSELIJKE REGELS HULST

WIJZIGINGEN PLAATSELIJKE REGELS HULST

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de regelgeving over openbare orde &  veiligheid die geldt in de gemeente. De APV van de gemeente Hulst moet op een aantal punten  worden aangepast. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Daarom stellen zij de  gemeenteraad voor de APV aan te passen. Het gaat met name om aanpassingen over de  nachtregistratie bij hotels, campings, etc., het dragen van hesjes door verboden organisaties,  het gebruik van lachgas, carbidschieten, het oplaten van ballonnen, speelautomatenhallen &  sexbedrijven en winkeluitstallingen.  

De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening wordt voorgelegd aan de Raadscommissie  Ãlgemene Bestuurlijke Zaken. Die vergadert op 29 maart 2021.  

Wat houden de voorgestelde wijzigingen in?  

 

Registratie overnachtingen  

Nachtregistratie bij verblijfsaccommodaties, zoals hotels, campings, B&B’s etc, is een goed  hulpmiddel voor politie en justitie. Het helpt bij de bestrijding van ondermijning, prostitutie en  mensenhandel. Het voorstel is om in de APV op te nemen dat het bijhouden van een  nachtregister verplicht is. De burgemeester kan nader bepalen in welke vorm dat moet (bijv. een  digitaal register).  

 

Dragen van hesjes door verboden organisaties  

In Nederland zijn een aantal motorclubs verboden verklaard. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Hells  Angels en No Surrender. Om te kunnen optreden tegen het openlijk dragen van tekenen van deze  organisaties, is het voorstel daarvoor een artikel op te nemen in de APV. Dit artikel houdt in dat  het verboden is om op openbare plaatsen, in openbare gebouwen en bij evenementen zichtbaar  dingen te dragen die verwijzen naar de verboden motorclubs. Dat kan gaan om logo’s, spreuken,  kleding en aanduidingen op motoren.  

 

Lachgas  

De afgelopen jaren heeft het gebruik van lachgas een vlucht genomen, met name onder  jongeren. Dit leidt vaak tot ongewenst en onberekenbaar gedrag zoals omvallen,  bewusteloosheid, onoplettendheid, hallucineren, en dergelijke. Lachgas wordt veelal in  groepsverband in de openbare ruimte gebruikt. Hierdoor ontstaat onveiligheidsgevoelens bij  omstanders en passanten. Ook vormt het afwijkend gedrag van lachgasgebruikers een risico voor de openbare orde. Ook is het een zorg met het oog op de verkeersveiligheid. Daarnaast worden  de lege ampullen van het lachgas veelvuldig als vervuiling op straat aangetroffen. Daarom stelt  het college voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden.    

 

Carbidschieten  

Carbidschieten was tot enkele jaren geleden een zeldzaamheid in de gemeente Hulst. Het blijkt  nu een steeds populairder, met name rondom de jaarwisseling. Voor het afschieten van carbid is  op dit moment een geluidsontheffing nodig. Het college vindt het wenselijk om in de APV meer  eisen op te nemen. Deze zijn bedoeld om gevaar voor de openbare veiligheid, de openbare orde,  het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.  

 

Oplaten ballonnen  

Sinds twee jaar ontmoedigt de gemeente Hulst het oplaten van ballonnen bij festiviteiten en  evenementen. Ballonnen bestaan doorgaans uit rubber of kunststof. Die stoffen zijn erg slecht  biologisch afbreekbaar. Ballonnen komen na het oplaten weer op de grond of in water terecht.  Daar is niet goed voor het milieu. Ook kunnen dieren de ballonnen of de restanten opeten, met  alle schadelijke gevolgen van dien. Het college vindt het tijd om een verbod op het oplaten van  ballonnen in te stellen.  

 

Speelautomatenhallen en sexbedrijven  

In de huidige APV wordt een maximum gesteld aan het aantal te verlenen vergunningen voor  speelautomatenhallen en voor seksinrichtingen. Dit betekent dat als iemand een dergelijke  vergunning aanvraagt en het maximale aantal is al verleend, deze persoon geen vergunning  krijgt. Uit rechtspraak blijkt nu dat dit niet goed is omdat niet iedereen gelijke kansen krijgt.  Daarom moet dit worden aangepast. Vergunningen mogen niet meer voor onbepaalde tijd  worden verstrekt. Hoe de vergunningen dan wel moeten worden verdeeld, wordt nog uitgewerkt. 

 

Voorwerpen op de stoep en weg  

Voor het plaatsen van voorwerpen op de stoep of de weg is toestemming van het college nodig.  Dit geldt voor bijvoorbeeld bouwmaterialen, steigers, aankondigingsborden, etc, maar ook voor  rekken, borden, en dergelijke van winkeliers. Het college wil dit gemakkelijker maken. Daarom  stellen zij voor om – als voorwerpen voldoen aan bepaalde criteria – enkel nog een melding moet  worden gedaan. 

2021-02-18T11:14:29+01:00