NATUURHERSTELPROJECT OSSENISSE IN DE WESTERSCHELDE

NATUURHERSTELPROJECT OSSENISSE IN DE WESTERSCHELDE

Voor de kust bij buurtschap Kreverhille in de gemeente Hulst is aannemer Van Oord voor Provincie Zeeland volop aan het werk voor één van onze buitendijkse natuurherstelprojecten, namelijk project Ossenisse. Het uiteindelijke doel is dat de inham in de zandplaat (Platen van Ossenisse) zich vult met zand en voedselrijk slib, waardoor hier waardevolle getijdennatuur ontstaat.

 

Vorig jaar is het middenstuk van de Scharrendam over een lengte van 125 meter met circa 2 ½ meter verlaagd (zie B1 in overzichtskaart), waardoor de stroming van het water is veranderd. Vervolgens zijn in de verlaging 5 zinkstukken van geotextiel met daarop bundels van wilgentakken neergelegd. Daarop is een laag breuksteen aangebracht, die de bodem beschermt tegen de sterke stroming van het water en erosie.

Tot slot heeft de aannemer twee hoogwatervluchtplaatsen aan weerszijden van de verlaging gerealiseerd (zie A1 in overzichtskaart). Deze hoogwatervluchtplaatsen hebben een lengte van circa 50 meter en een breedte van circa 55 meter vanaf de bodem. Tijdens hoog water zijn dit veilige plekken voor vogels om uit te rusten.

 

Aanbrengen palenrij op de zandplaat

Halverwege dit jaar wordt de laatste stap uitgevoerd. Dan plaatst de aannemer een palenrij op de zuidwestzijde van de Platen van Ossenisse (zie C1 in overzichtskaart). Deze palenrij heeft een lengte van 308 meter en bestaat uit 513 palen. De palenrij zorgt voor een verlaging van de stroomsnelheid van het water en beschermt de Platen van Ossenisse. Voor het borgen van de veiligheid van de scheepvaart in de Westerschelde worden op deze palenrij, om de 50 meter, radarreflectoren aangebracht.

Uitvoeren proef

Echter, voordat de palenrij definitief wordt aangebracht voert de aannemer deze week een proef uit met betrekking tot het plaatsen van een aantal palen. Deze proef duurt één werkdag en heeft als doel om inzicht te krijgen in de juiste paallengte en werkmethode. De palen voor deze proef worden over water met een kraanschip aangevoerd en aangebracht tijdens hoog water. Tijdens laag water worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Aan het einde van de werkdag worden deze palen weer verwijderd en blijft er niets achter op locatie.

 

W: www.zeeland.nl/natuurpakket

 

2021-03-16T15:25:14+01:00