HULSTER TOEKOMSTPLAN VOOR WONEN MET ZORG

HULSTER TOEKOMSTPLAN VOOR WONEN MET ZORG

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn
allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zichzelf ergens
thuis kan voelen. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning
en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. De gemeente Hulst
vindt het belangrijk om hiervoor een toekomstplan te hebben, een zogenaamde Woonzorgvisie.

Meedenken en -werken
Om een goed plan te maken is het belangrijk dat veel verschillende mensen en organisatie
meedenken. Dat is gebeurd bij het maken van dit plan. Veel partijen hebben meegedacht,
waaronder zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, huisartsen en de
adviesraad sociaal domein. Ook de inwoners van de gemeente Hulst zijn gevraagd om ideeën aan
te dragen. Dat gebeurde in de vorm van een enquête in november 2020. Hoe wilt u (later)
wonen? Die vraag stond daarbij centraal.

Wat staat er in het plan?
In het plan wordt een actueel beeld gegeven van de verschillende doelgroepen met hun behoefte
op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het huidige aanbod en de knelpunten in de gemeente
Hulst. De trends en ontwikkelingen in wonen en zorg komen aan bod én er wordt een blik op de
toekomst gegeven. Waar is behoefte aan? Hoe geven we dat op een duurzame manier vorm?

Op basis daarvan zijn vervolgens verschillende ambities op een rijtje gezet. Die zijn
onderverdeeld in drie categorieën:
1. vastgoed & wonen
2. organisatie zorg & welzijn
3. samenwerking

De woonzorgvisie is voor alle partijen die in de gemeente Hulst actief zijn dé leidraad voor de
toekomst. Ook biedt het plan handvatten om bij nieuwe initiatieven de juiste afwegingen te
kunnen maken.

Het plan is bedoeld als leidraad voor de periode tot en met 2030. Er komt ook nog een overzicht
met wat er in welk jaar belangrijk is om te doen en wat er moet gebeuren om de ambities uit de
woonzorgvisie te bereiken. Bij dat overzicht worden ook de kosten van de verschillende acties
aangegeven. De mensen en organisaties die hebben meegedacht over de woonzorgvisie worden
ook hierbij weer betrokken.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor de
Woonzorgvisie vast te stellen. De raadscommissie Samenleving buigt zich tijdens haar
vergadering van woensdag 31 maart 2021 over het plan.

2021-03-28T12:22:00+01:00