RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN MAART DIGITAAL

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN MAART DIGITAAL

Op donderdag 15 april 2021 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Hulst
gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.
Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:

Maandag 29 maart 2021 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 30 maart 2021 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 31 maart 2021 Raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen van donderdag 1 april 2021 komt te vervallen. Vergader- en
ingekomen stukken voor deze commissie worden besproken tijdens de vergadering van de
raadscommissie ABZ.

In verband met de coronamaatregelen vinden de commissievergaderingen digitaal plaats. U kunt
deze live beluisteren via www.gemeentehulst.nl. Ze beginnen om 19.30 uur.
Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 15 april 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 7 april
2021.

De vergaderstukken zijn online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2021-03-28T12:20:10+01:00