AGENDA RAADSVERGADERING 15 APRIL 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 15 APRIL 2021

Op donderdag 15 april 2021 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4a. Vaststellen verslag van vergadering van 8 februari 2021
4b. Vaststellen verslag van vergadering van 11 februari 2021
4c. Vaststellen verslag van vergadering van 9 maart 2021
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hulst 2017
6b. Voorstel tot intrekken tot Drank- en horecaverordening gemeente Hulst 2004
6c. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het woonrijp maken van Wittebrug
6d. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het vervangen van vijf bruggen
6e. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder
6f. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heuvelstraat 1 Heikant /
Warandastraat 4 Sint Jansteen
6g. Voorstel tot het instemmen met de Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Zeeland

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022
8. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde
9. Voorstel tot gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Kernen Hulst 1H
10. Voorstel tot vaststellen woonzorgvisie gemeente Hulst
11. Voorstel tot formaliseren van de bijdrage aan het Plan van aanpak Draagvlak opvang asielzoekers
Zeeland

12. Moties m.b.t. niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering digitaal plaats. De vergadering is
live te beluisteren en te bekijken via www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2021-04-12T12:03:03+01:00