AGENDA RAADSVERGADERING 10 JUNI 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 10 JUNI 2021

Op donderdag 10 juni 2021 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van vergadering van 15 april 2021
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. SABEWA Zeeland; jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 met meerjarenraming 2023-
2025
6b. Voorstel tot renovatie van de sanitaire voorzieningen van het gemeentehuis en vaststelling
begrotingswijziging 2021-06
6c. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen en gebruiken
van een nieuw veldstation op het perceel Lignestraat 3 te Nieuw Namen
6d. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kauterstraat ong. –
Hulsterloostraat 31 Nieuw Namen
6e. Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Kleine Bagijnestraat 2 Hulst / Schenkeldijk 9-11
Graauw
6f. Voorstel tot vaststelling planperiode en ambitie verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
6g. Zienswijze begroting ZMS

Bespreekstukken:
7. Veiligheidsregio Zeeland ; jaarstukken 2020, resultaatbestemming 2020, 1e

begrotingswijziging

2021 en (meerjaren) programmabegroting 2022-2025
8. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een
panoramaheuvel met uitkijktoren en een radar, twee toegangswegen en een parkeerplaats in de
Hedwigepolder op percelen kadastraal bekend HUL00 sectie X, nummers 200 en 187
9. Voorstel tot vaststellen Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
omgevingsrecht Hulst
10. Voorstel tot beschikbaar stellen extra krediet Museum Hulst
11. Voorstel tot wijzigen exploitatie De Nieuwe Bierkaai, vaststelling begrotingswijziging 2021-07 en
uitbrengen van wensen en bedenkingen bij de voorgenomen besluiten van het college met betrekking
tot het verkopen van grond in de deelgebieden 2, 4 en 8 van project De Nieuwe Bierkaai

12. Moties m.b.t. niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering digitaal plaats. De vergadering is
live te beluisteren en te bekijken via www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2021-06-05T07:36:30+01:00