RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 15 juli 2021 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Dat is
de laatste vergadering voor het zomerverlof. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk –
voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 28 juni 2021 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 29 juni 2021 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 30 juni 2021 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 1 juli 2021 Raadscommissie Middelen

In verband met de coronamaatregelen vinden de bovengenoemde vergaderingen digitaal plaats.
De vergaderingen zijn live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 15 juli 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 7 juli
2021.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2021-06-24T11:44:02+01:00