VERNIEUWDE KIJK OP PARTICIPEREN IN HULST

VERNIEUWDE KIJK OP PARTICIPEREN IN HULST

Een besluit dat samen is genomen is meestal een beter besluit. Zo’n besluit kan ook op meer
steun rekenen. Daarom is het belangrijk dat inwoners meedoen. Ook zij zijn verantwoordelijk
voor hoe het in hun buurt gaat. Ruimte voor eigen initiatief is daarbij belangrijk. Hoe de
vernieuwde samenwerking tussen inwoners en gemeente er kan uit zien, staat in het nieuwe
Visiedocument Participatie.

Niet stil gezeten
In de gemeente Hulst hebben we niet stil gezeten als het gaat om participatie. Denk maar aan de
verschillende adviesraden, zoals bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein en Stichting
Drempelvrij Hulst. Ook werkt de gemeente samen met de wijk- en dorpsraden. Stichting Hulst
voor Elkaar levert een grote bijdrage aan het betrekken van inwoners. Zij zetten zich er met
name voor in dat iedereen mee kan doen. Vanuit de gemeente is bij projecten bijna altijd de
mogelijkheid tot inspraak. Informatiebijeenkomsten maar ook bijvoorbeeld enquêtes om
meningen te peilen, vinden vaak plaats. Ook schriftelijk is er met grote regelmaat uitwisseling
van gedachten en zienswijzen.

Participatie in de toekomst
Naast de verschillende manieren die al worden gebruikt om in contact te komen met inwoners,
zijn er andere methoden die de gemeente in de toekomst wil gaan gebruiken. Deze nieuwe
methoden kunnen het samenwerken versterken. Welke methode wordt gebruikt, kan per project
worden bekeken.

De dorps- en wijkraden zijn belangrijk. Samen wordt bekeken hoe zij hun netwerk van inwoners
dat meedoet en betrokken is, breder en groter kunnen maken.
Tijdens de coronaperiode is overgestapt naar digitale informatiebijeenkomsten. Die manier gaat
niet terug de kast in. Een combinatie van digitale participatie en fysieke bijeenkomsten wordt de
toekomst. Daarnaast zullen vaker enquêtes worden gehouden.

Reeds eerder was er een Inwonerpanel Hulst. Dat panel wordt nieuw leven ingeblazen.
Tenslotte zijn er nog drie nieuwere methoden waarmee de gemeente Hulst (verder) aan de slag
gaat:
– De methode Right to Challenge is een vorm van uitdaging. Daarbij kunnen inwoners taken
van de overheid overnemen als zij denken die beter, slimmer, goedkoper of anders te
kunnen doen.
– De Factor-C werkwijze is een methode die er voor zorgt dat communicatie vanaf het begin
onderdeel van het geheel uitmaakt.

– Om te bepalen of participatie bij een bepaald onderwerp goed inzetbaar is, kun je gebruik
maken van een afwegingskader. Dat werkt aan hand van diverse vragen.

Op initiatief van inwoners
De gemeente Hulst staat open voor initiatieven van haar inwoners. Belangrijk is dat de
initiatieven een maatschappelijke waarde hebben én voldoende draagvlak. Deze
burgerinitiatieven zijn van inwoners en blijven dat ook. De gemeente ondersteunt en faciliteert.
Er zijn verschillende methoden die inwoners kunnen gebruiken bij hun initiatief. Ook een
financiële bijdrage behoort tot de mogelijkheid.

Uitvoeringsplan
Op woensdag 30 juni 2021 bespreekt de raadscommissie Samenleving het Visiedocument
Participatie. Ook de wijk- en dorpsraden krijgen de mogelijkheid om te reageren op de
toekomstvisie. Als er tevredenheid bestaat bij de gemeenteraad en andere betrokkenen over het
visiedocument, gaan we dit vertalen naar een uitvoeringsplan. Bij die vertaalslag kunnen
inwoners meedenken.

2021-06-24T11:39:24+01:00