AGENDA RAADSVERGADERING 7 OKTOBER 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 7 OKTOBER 2021

Op donderdag 7 oktober 2021 vindt een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats.
Dit wordt de eerste vergadering sinds lange tijd waar alle raadsleden fysiek aanwezig zijn. De
vergadering vindt plaats in gemeenschapscentrum Malpertuus te Clinge. De vergadering start om
20.00 uur.

Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 15 juli 2021
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6a. Zienswijze 1e Bestuursrapportage 2021 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2021 VRZ)
6b. Voorstel tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017 en
het verlenen van toestemming aan het College van B&W tot het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2017 waarin de gemeente deelneemt.
6c. Voorstel tot deelname in GBE Aqua B.V.
6d. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zeildijk 38 Hulst.
6e. Voorstel tot vaststellen van het definitieve visiedocument burgerparticipatie in de gemeente
Hulst.
6f. Voorstel tot intrekken subsidieregelingen gemeente Hulst 2020.
6g. Voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de GGD Zeeland en
het indienen van een zienswijze ten aanzien van de derde begrotingswijziging 2021 (onderdeel
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en de vierde begrotingswijziging 2021 (onderdeel GGD
Zeeland)
6h. Voorstel tot het instemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 Veilig Thuis.
6i. Voorstel tot vaststelling vergaderschema gemeenteraad 2022.

Bespreekstukken:
7. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college
met betrekking tot de verkoop van het pand Steenstraat 28 in Hulst.
8. Voorstel tot instemmen met de bouw van een loods voor carnavalsverenigingen in Walsoorden en
het budget hiervoor beschikbaar stellen en begrotingswijziging 2021-17 vaststellen.
9. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Uitbreiding parking
recreatiecentrum De Vogel.
10. Voorstel tot vaststelling van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hulst 2022.
11. Ingekomen stukken
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Rondvraag

14. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. De
vergadering is wel live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl. Ook is de vergadering via
videoverbinding te volgen. Ga daarvoor om 20.00 uur naar het YouTube kanaal van de gemeente
Hulst, via https://bit.ly/3l4UwFb

De vergaderstukken zijn te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

Informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat
Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt er een informatiebijeenkomst van Rijkswaterstaat plaats.
De gemeenteraad wordt tijdens deze bijeenkomst geïnformeerd over de Zeedijk in Walsoorden.
Deze informatiebijeenkomst start om 18.00 uur en is live te volgen via www.gemeentehulst.nl en
via het YouTube kanaal van de gemeente Hulst. Ook deze bijeenkomst vindt zonder publiek plaats.

2021-10-02T07:31:15+01:00