AANPASSING VERORDENING BEGRAAFPLAATSEN EN TARIEVEN

AANPASSING VERORDENING BEGRAAFPLAATSEN EN TARIEVEN

De gemeente Hulst past de regels voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke
begraafplaatsen aan. Ook worden de tarieven voor graven en urnengraven en – nissen aangepast.
De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
De regels voor het gebruik en beheer van de begraafplaatsen is vastgelegd in een verordening.
Hierin zijn onder andere opgenomen de voorschriften voor openstelling, grafbedekking,
materiaal en afmetingen van gedenktekens en de indeling en uitgifte van de graven.

Termijn asbestemming
Belangrijke aanpassing is de termijn voor asbestemming. Het wordt mogelijk een asbestemming
voor de periode van vijf jaar aan te schaffen (voorheen minimaal tien jaar) en deze met vijf of
tien jaar te verlengen (voorheen alleen met tien jaar).

Nieuwe tarieven
In 2022 stijgen de tarieven van particuliere graven met circa 29%. De tarieven zijn daarmee meer
kostendekkend en sluiten beter aan bij de tarieven van de buurgemeenten. De tarieven voor
urnengraven en -nissen dalen met circa 32%. De reden hiervoor is dat de totale kosten hiervoor
(met name de onderhoudskosten) lager liggen dan de totale kosten voor graven.
De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30
november 2021 (verordening) en de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 2
december 2021 (tarieven). Het is de bedoeling de nieuwe verordening en tarieven ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.

2021-11-30T14:29:46+01:00