REYNAERTCOLLEGE HULST OP ÉÉN LOCATIE

REYNAERTCOLLEGE HULST OP ÉÉN LOCATIE

Om een goed en volwaardig onderwijsaanbod aan onze jeugd aan te kunnen blijven bieden, is
het behoud van het voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst noodzakelijk. Dat is vooral ook
belangrijk voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. Daarom heeft het
college van burgemeester en wethouders van Hulst de afgelopen tijd nauw samengewerkt met
het bestuur Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. In gezamenlijkheid zijn zij gekomen tot
het standpunt dat één locatie in Hulst het beste is voor de toekomst van het onderwijs in Hulst.
Nieuwbouw bij de huidige locatie aan de Zoutestraat stelt het Reynaertcollege in staat haar
onderwijskundige en financiële uitdagingen aan te kunnen.

Onderzoek met oog op leerlingenprognose
Het Reynaertcollege biedt onderwijs aan op vwo, havo en vmbo niveau. Het vmbo onderwijs
vindt momenteel grotendeels plaats op de Gildenstraat. Het overige onderwijs is op de locatie
aan de Zoutestraat.
Aan de hand van de leerlingenprognose, die uitgaat van een dalende trend – van ruim 1.100
leerlingen in 2021 naar 1.000 leerlingen in 2029 – is gestart met een huisvestingsonderzoek. Bij
het onderzoek is gekeken naar onder andere uitstraling, bouwkundige staat, onderwijskundige
staat, exploitatie, binnenmilieu en veiligheid. Geconcludeerd is dat het gebouw aan de
Zoutestraat goed scoort op basis van de beoordeelde waarden. Het gebouw aan de Gildenstraat
scoort slecht op die waarden.
De schoolgebouwen zijn berekend op 1.600 leerlingen en daarom is er nu al sprake van leegstand
op de huidige locaties. Het advies is dan ook te kiezen voor de unilocatie aan de Zoutestraat.

Toekomst
De ambitie is dat er in de toekomstige situatie één Reynaertcollege is aan de Zoutestraat.
Nieuwbouw wordt voorzien tegen het bestaande gebouw, aan de noordoostzijde van het
bestaande gebouw. Alle gebouwgebruikers komen op één centrale plek het gebouw binnen. De
bedoeling is dat de nieuwbouw openheid uitstraalt. De vakken worden qua ruimte geclusterd. Dit
zorgt er voor dat alles, ook op een grote school, overzichtelijk blijft en dat leerlingen elkaar
ontmoeten. Een apart onderdeel is het gymonderwijs. Op basis van de leerlingenaantallen is er
behoefte aan drie gymlokalen. Dit zou betekenen dat er één extra nodig is. In goed overleg met
het schoolbestuur wordt nog nader bekeken hoe kan worden voorzien in deze behoefte.

Kosten, besluitvorming & planning
Om de plannen uit te voeren is in totaal 8,5 miljoen euro nodig. Daarvan is 1,5 miljoen voor de
aanpassing van het huidige gebouw aan de Zoutestraat en 7 miljoen voor de nieuwbouw vmbo
aan de Zoutestraat. Hierbij zijn de verduurzaming van het huidige gebouw en de mogelijke nood
aan een extra gymlokaal niet meegenomen.
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van een unilocatie aan de
Zoutestraat in Hulst en daarvoor de benodigde gelden beschikbaar te stellen. De stukken worden
besproken in de vergadering van de raadscommissie Samenleving op woensdag 1 december 2021.
Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op
donderdag 16 december 2021.
De realisatie en ingebruikname van de nieuwbouw aan de Zoutestraat is midden 2025 voorzien.
Tot die tijd trekt de gemeente samen op met het schoolbestuur.

Herontwikkeling locatie Gildenstraat
In de nieuwe situatie wordt de onderwijslocatie aan de Gildenstraat overbodig. Dit geeft
mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Gedacht wordt aan een woonmogelijkheden. Dit
moet nog verder worden onderzocht.

2021-11-30T14:25:09+01:00