AGENDA RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 2021

Op donderdag 16 december 2021 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 11 november 2021
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot het geven van positieve zienswijzen t.a.v. de 2e Bestuursrapportage 2021 VRZ
(inclusief 3e begrotingswijziging 2021 VRZ)
6b. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Koninginnestraat 11 Nieuw
Namen
6c. Voorstel tot vaststelling van de verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke
begraafplaatsen in de gemeente Hulst 2022
6d. Voorstel tot zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland
6e. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Duivenhoeksestraat ong. Paal / Dorpsstraat 60 Graauw
6f. Operationeel Programma 2022
6g. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor project Versterk de Scheldekust
6h. Huisvesting voortgezet onderwijs Hulst
6i. Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen, versie
Hulst, 2022-2025 en het Regionaal Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, Versie Hulst, 2022-2025
6j. Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland en het indienen van
een zienswijze over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en 3e en 4e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland
6k. Voorstel tot het vaststellen van de grondprijzen 2022
6l. Voorstel tot het vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2022 inclusief tarieventabel
6m. Voorstel tot vaststellen Legesverordening 2022 inclusief tarieventabel
6n. Voorstel tot zienswijze op 1e begrotingswijziging Sabewa Zeeland 2021
60. Voorstel tot wijziging vergaderschema 2022

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot het vaststellen van het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2022-2025 en beschikbaar
stellen van een krediet voor het uitvoeringsplan 2022
8. Voorstel tot vaststellen Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte
9. Voorstel tot het in ontwikkeling brengen van Clinge-West te Clinge
10. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college
met betrekking tot het aankopen van gronden voor de landbouwweg te Vogelwaarde
11. Voorstel tot vaststelling najaarsnota 2021 en bijbehorende begrotingswijzigingen
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek. De
vergadering is wel live te volgen via www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2021-12-11T07:32:07+01:00