Opheffen voorrangsregeling voor de kruispunten Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan, Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat

Opheffen voorrangsregeling voor de kruispunten Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan, Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en
wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen
de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de
provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en
het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

OVERWEGENDE:
dat bij de reconstructie van de Cloosterstraat alle hierop aansluitende zijwegen
worden voorzien van een uitritconstructie;

dat daardoor automatisch alle op de Cloosterstraat aansluitende wegen voorrang
dienen te verlenen aan het verkeer op de Cloosterstraat;

dat door deze inrichting de borden B04, B05 en B06 t.b.v. de voorrangsregeling op
de kruispunten Cloosterstraat met de Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan,
Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de
Cloosterstraat en de bijbehorende haaientanden zoals deze conform de bestaande
besluiten op de genoemde kruispunten waren geplaatst kunnen vervallen en
verwijderd worden;

dat door de reconstructie van de Cloosterstraat de doorgaande route wordt
aangepast van Hof te Zandeplein-Hulsterweg naar Cloosterstraat-Hulsterweg en dat
daarom het Hof te Zandeplein door de aanleg van de uitritconstructie voorrang dient
te verlenen aan het verkeer op de Cloosterstraat en Hulsterweg.

dat de betreffende verkeersbesluiten t.b.v. de voorrangsregeling op de kruispunten
Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Marijkeplein, Willem de Zwijgerlaan, Europlein,
Domeinstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat ingetrokken
worden;

dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op een weg die in eigendom en beheer
aan de gemeente Hulst toebehoort;

dat ingevolge artikel 15, lid 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ voor deze aanwijzing
een verkeersbesluit vereist is;

dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan de Politie Zeeland,
district Zeeland;

dat met deze verkeersmaatregel de volgende doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2
van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ beoogd worden, t.w.:
 –

het verzekeren van de veiligheid op de weg,
 –
het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 –
het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen
inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

BESLUITEN:
dat door de aanleg van uitritconstructies op de kruispunten van de Hulsterweg/Hof te
Zandeplein, Willem Alexanderstraat, Willem de Zwijgerlaan, Marijkeplein, Europlein,
Domeinstraat, Monnikenstraat, Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat
het verkeer komende vanuit deze wegen voorrang dient te verlenen aan het verkeer
op de route Cloosterstraat-Hulsterweg of v.v.;

dat de betreffende verkeersbesluiten t.b.v. de voorrangsregeling op de kruispunten
Hulsterweg, Willem Alexanderstraat, Marijkeplein, Europlein, Domeinstraat,
Geraniumstraat en Groenendijk met de Cloosterstraat ingetrokken worden.

Hulst, 28 juli 2021
Burgemeester en Wethouders van Hulst,
De Secretaris,
De Burgemeester,

 

 

(N.v.d.r.: kort gezegd komt het er op neer dat de Cloosterstraat voorrang heeft op alle straten die er op uitkomen …)

2021-12-18T11:13:41+01:00