AGENDA RAADSVERGADERING 24 FEBRUARI 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 24 FEBRUARI 2022

Op donderdag 24 februari 2022 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats.

Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vragenhalfuur

5. Hamerstukken:
5a. Consultatie/Zienswijze van het meerjarenbeleidsplan VRS 2022-2025, samen zorgen voor een
veilig Zeeland
5b. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van de Regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen
5c. Zienswijze 3e begrotingswijziging RUD Zeeland
5d. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Partiële herziening
bestemmingsplan Buitengebied (Plattelandswoning Paalseweg 9 Graauw)
5e. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening
gemeentelijke adviescommissie
5f. Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2025
5g. Voorstel tot renovatie van de toegang en beveiliging gemeentehuis
5h. Voorstel tot het vaststellen van de Voortgang informatiebeleidsplan 2018-2021
(stoplichtrapportagen, stand per 1-12-2021, het Projectenboek 2022 en in te stemmen met de daarbij
behorende begrotingswijziging (2022-10)
5i. Voorstel tot vaststellen controleprotocol en normen en toetsingskader 2021
5j. Voorstel tot het in ontwikkeling brengen van het Hof te Zandeplein Kloosterzande
5k. Voorstel tot vaststelling stimuleringsregeling verduurzaming accommodaties + vaststelling
bijbehorende begrotingswijziging

Wensen en bedenkingen:
6. Voorstel tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het
college met betrekking tot het vaststellen van de werkagenda horende bij de Regiovisie Zeeuws-
Vlaanderen
7. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college
met betrekking tot het aankopen van grond voor de uitbreiding van de woonwijk Groote Kreek in
Hulst + voorstel tot krediet beschikbaar stellen
8. Voorstel tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen en het wijzigen van de verbeelding van het
bestemmingsplan van de Landbouwweg te Vogelwaarde

Bespreekstukken:
9. Voorstel tot vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026
10. Voorstel tot het vaststellen van de regionale mobiliteitsstrategie (RMS)
11. Voorstel tot zienswijze 4e begrotingswijziging RUD Zeeland 2022
12. Voorstel tot het vaststellen van de werkwijze omtrent het verzwaard adviesrecht en
delegatiebesluit
13. Voorstel tot vaststellen verdeling stelpost beheerplannen Realisatie & Beheer begroting 2022 +
vaststelling bijbehorende begrotingswijziging
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening participatie, inkomen en inburgering gemeente
Hulst 2022
15. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2022 van de
GGD Zeeland m.b.t. het prenataal huisbezoek
16. Concept-profielschets burgemeester en Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming
en klankbordgesprekken burgemeester gemeente Hulst 2022
17. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
18. Ingekomen stukken
19. Vaststelling verslag van de vergadering dd. 16 december 2021
20. Vaststelling verslag van de vergadering dd. 16 februari 2022
21. Rondvraag
22. Sluiting

De raadsvergadering vindt plaats zonder publiek. De vergadering is wel live te volgen via
www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

2022-02-18T10:14:21+01:00