AGENDA RAADSVERGADERING 9 JUNI 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 9 JUNI 2022

Op donderdag 9 juni 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van diverse vergaderingen
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot oprichting & deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
6b. Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023
6c. Voorstel tot het van toepassing verklaring van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening op de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en
de overige benodigde besluiten voor de uitbreiding van de pluimveehouderij op de
locatie Oude Ferdinandusdijk 20 in Heikant
6d. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Absdaalseweg 70 Hulst
Tuincentrum
6e. Voorstel tot beschikking stellen krediet voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in
Zandberg
6f. Zienswijzen financiële stukken OLAZ
6g. Zienwijzen financiële stukken Zeeuwse Muziekschool
6h. Voorstel tot vaststelling van een plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ruimte voor D66

7. Eed of belofte aflegging door commissieleden

Bespreekstukken:
8. Voorstel tot benoeming/aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke
regelingen/instellingen
9. Voorstel tot het opheffen van de Stichting De Zeeuwse Ombudsman en aan te sluiten bij de
Nationale Ombudsman per 1 januari 2023
10. Zienswijzen: Jaarstukken 2021, Resultaatbestemming 2021, 1e

Begrotingswijziging 2022 en

Programmabegroting 2023 van de VeiligheidsRegio Zeeland
11. Voorstel tot kennisname van de jaarstukken 2021 en instemmen met de programmabegroting 2023
van Sabewa Zeeland
12. Voorstel tot vaststelling Klimaatadaptatiestrategie & uitvoeringsagenda Zeeuws-Vlaanderen 2021-
2025
13. Voorstel tot aankoop Zuidhal en boksschool en aanpassing Den Dullaert voor huisvesting
muziekschool

14. Vaststelling Bestuursakkoord 2022-2026 op koers naar 2026
15. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
16. Ingekomen stukken
17. Rondvraag
18. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.

Rapport Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen presenteert op donderdag 9 juni 2022 haar rapport over
een onderzoek naar Grote Projecten aan de gemeenteraad van Hulst. Deze presentatie begint om
18.45 uur in de raadzaal van het stadhuis. Belangstellenden kunnen deze presentatie bijwonen. Ook is
deze online te volgen via www.gemeentehulst.nl

Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-06-07T05:42:25+01:00