AGENDA RAADSVERGADERING 7 JULI 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 7 JULI 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van de vergadering d.d. 9 juni 2022
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
6b. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat 31 / Prins
Bernhardstraat ongenummerd Clinge
6c. Voorstel tot het voor inspraak vrijgeven van het participatiebeleid ‘Initiatieven in de fysieke
leefomgeving’
6d. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening gemeentelijke
adviescommissie
6e. Voorstel tot het realiseren van een openbaar fietspark aan de Wittebrugstraat en hiervoor
instemmen met het toepassen van grond met de kwaliteit ‘wonen’

Bespreekstukken:
7. Voorstel over de conclusies en aanbevelingen Rapport Grote Projecten Rekenkamercommissie Hulst
Terneuzen
8. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting
2023-2026 van de GGD Zeeland
9. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2023 van gemeenschappelijke
regeling Dethon
10. Voorstel tot vaststelling jaarstukken 2021
11. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-07-01T12:19:22+01:00