PLAN VAN AANPAK ZEEDIJK WALSOORDEN

PLAN VAN AANPAK ZEEDIJK WALSOORDEN

Het plan van aanpak voor de zeedijk Walsoorden ontvingen wij op 30 juni 2022. Dit plan is
namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Wij gaan het plan nu
bestuderen.

TGG in zeedijk
Deze zeedijk werd in 2015 aangelegd. Daarbij werd thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt.
Uit onderzoeken bleken uit de dijk schadelijk stoffen te lekken.

Dwangsom
In november 2021 legden wij een dwangsom op aan Rijkswaterstaat om er voor te zorgen dat er
uiterlijk 1 juli 2022 een plan van aanpak voor de dijk zou zijn. Dat is nu gebeurd. Voorwaarde bij
het plan van aanpak was dat met deze maatregelen wordt voldaan aan de zorgplicht zoals die
staat in de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

Inhoud van het plan
In het plan van aanpak staan de maatregelen die de rijksoverheid treft en gaat treffen met het
oog op de verontreiniging in de zeedijk. Het gaat om maatregelen zoals bedoeld in artikel 13 van
de Wbb en/of artikel 7 van het Bbk. Samen met het plan ontvingen wij een gedetailleerde
tijdsplanning voor de uitvoering van de maatregelen.

Inhoudelijke beoordeling
Het plan gaan we nu zorgvuldig bekijken. Daarvoor vragen wij hulp aan specialisten. Zij gaan
toetsen en beoordelen of met de voorgestelde maatregelen wordt voldaan aan de genoemde
zorgplicht. Wij wachten het advies over werking van de maatregelen en de haalbaarheid af.

Andere partijen
Ook de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen hebben een verantwoordelijkheid
voor de zeedijk. Met hen en met Rijkswaterstaat gaan wij in overleg.

Openbaar
Omdat het onderdeel is van lopende juridische procedures communiceren we momenteel niet
over de inhoud van het plan.

2022-07-10T05:25:19+01:00