AGENDA RAADSVERGADERING 6 OKTOBER 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 6 OKTOBER 2022

Op donderdag 6 oktober 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30
uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering
is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van de vergaderingen d.d. 7 juli en 7 september 2022
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet ten behoeve van vernieuwing cameratoezicht
6b. Omroep Hulst; stand van zaken en financiën 2023 en 2024
6c. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de conceptbegroting 2023 en
kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-
Vlaanderen
6d. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Gentsevaart 35 Kapellebrug. Op
grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen conform besluit
6e. Voorstel tot: 1. Het geven van een garantieverklaring in het kader van de POP3 subsidie van de
Landbouwweg Vogelwaarde en; 2. Het beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor de aanleg van
de weg
6f. Hof te Zandeplein Kloosterzande – wensen bedenkingen grondzaak en aanvullend benodigd krediet
6g. Voorstel tot het kennisnemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de GGD Zeeland en
het indienen van een zienswijze ten aanzien van de resultaatbestemming 2021, verwerkt in de 6e
begrotingswijziging 2022 (onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en de 7e
begrotingswijziging 2022 (onderdeel GGD Zeeland)
6h. Voorstel tot het vaststellen van het Toeristisch Ontwikkelplan Hulst 2-22-2026 (TOP)
6i. Het geven van een garantieverklaring in het kader van de POP3 subsidie voor het project Versterk
de Scheldekust
6j. Voorstel tot wijziging samenstelling raadscommissies fracties D66 en HulstPLUS

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van de Regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen
8. Vaststellen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Kuitaart
9. Voorstel tot het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van
30 appartementen aan de Houtmarkt 2, 4 en 10 in Hulst
10. Aanpak energiearmoede
11. Voorstel om akkoord te gaan met beschikbaar stellen van een investeringskrediet van maximaal
1.250.000 euro voor nieuwbouw van het scoutingsgebouw ‘t Jagertje
12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs
13. Voorstel tot vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2023
14. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
15. Ingekomen stukken
16. Rondvraag
17. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-10-02T08:04:29+01:00