AANPASSING NOTA GRONDBELEID

AANPASSING NOTA GRONDBELEID

Aanpassing van de nota Grondbeleid 2020-2023 van de gemeente Hulst is om meerdere redenen
nodig. Het voorstel hiervoor is klaar. Dit bespreekt de raadscommissie Ruimte in haar
vergadering van 1 november 2022.

Wat staat er in de nota Grondbeleid?
Deze nota geeft de uitgangspunten en mogelijkheden van het grondbeleid aan. Denk hierbij aan
de verschillende manieren om grond te verwerven, maar ook de verkoop van grond, het bepalen
van grondprijzen, het verpachten/verhuren van grond en bijvoorbeeld het oneigenlijk gebruik
van gemeentegrond.

Een goed grondbeleid is nodig om gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke
ordening te realiseren. Het biedt handvatten om ruimte te creëren voor verschillende functies,
zoals wonen, infrastructuur, welzijn, zorg, bedrijventerreinen, detailhandel, natuur en
recreatie.

Waarom passen we deze aan?
Normaal gezien passen we deze nota elke vier jaar aan. Er zijn drie redenen om de nota nu
tussentijds aan te passen. Dat zijn:
-inwerkingtreding van de Omgevingswet
-nieuwe jurisprudentie op gebied van grondverkoop
-nieuwe afspraken met kabel- en leidingeigenaren

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
We passen de tekst aan zodat deze verwijst en aansluit bij de actuele regels van de
Omgevingswet. Nieuw is dat we – indien noodzakelijk – een openbare verkoopprocedure gaan
hanteren. Tenslotte gaan we bij de verkoop van grond eerst overleg gaan voeren met de
netbeheerder van de kabels/leidingen die in het betreffende stuk grond liggen.
Wanneer is de nieuwe nota van kracht?
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. We verwachten dat dit niet voor 1 juli
2023 gebeurt. Omdat de nota Grondbeleid aansluit op de Omgevingswet, treedt deze ook niet
eerder in werking.

2022-10-25T06:12:42+01:00