TEVREDENHEID OVER GEMEENTEBEGROTING 2023

TEVREDENHEID OVER GEMEENTEBEGROTING 2023

De Hulster gemeentebegroting 2023 is klaar. Het is de eerste uitwerking van het bestuursakkoord
2022-2026. “We leven momenteel in een tijd waarin de inflatiecijfers historisch hoog zijn.
Ondanks dat is de begroting 2023 en de meerjarenraming sluitend. Én er is voor veel van de
ambities uit het bestuursakkoord extra geld opgenomen. Daarom is er tevredenheid binnen ons
college over deze begroting.”, aldus wethouder van Financiën Denis Steijaert.

Waar besteden we het geld aan?
Voor nieuwe ambities reserveren we in 2023 ongeveer 1,1 miljoen euro extra geld.
Zo is er geld voor een speel/ontmoetingsplaats in het Hulster park en voor een extra hockeyveld.
Hulst is een echte fietsgemeente. Om de faciliteiten voor de fietsers te verbeteren, staat er ook
extra geld in de begroting. Voor mensen met een laag inkomen komt er een
volwassensportfonds. Zo kan iedereen meedoen aan sportactiviteiten. Daarnaast is er geld voor
de strandjes Walsoorden, Ossenisse en Perkpolder. Het dorpshuis in Terhole kan worden
uitgebreid. Ook daar is geld voor in de begroting 2023.

Toerisme en economische ontwikkeling zijn belangrijke speerpunten. In 2023 gaan we fors
investeren in deze thema’s. Het toeristisch ontwikkelingsplan gaat in uitvoering. Daarin gaat
aandacht naar het ontwikkelen van een onthaalstructuur, het stimuleren van het
overnachtingsaanbod en het versterken van de verbinding met Grenspark Groot-Saeftinghe.
Verder gaan we onderzoeken in welke vorm we starters op de woningmarkt kunnen
ondersteunen. Daarvoor is de komende drie jaar geld voorzien. Omdat het sociale domein (met
name jeugdzorg en Wmo) wat kosten een zorgenkindje blijft, voegen we in 2023 een bedrag van
700.000 euro toe aan de spaarpot hiervoor.

Voor de periode 2024-2026 is ruim 8 miljoen euro gereserveerd voor de ambities uit het
bestuursakkoord.
Een groot gedeelte hiervan is voor de ontwikkeling van de Dullaertwijk. De gemeente wil de
voorzieningen en accommodaties in deze wijk klaar maken voor de toekomst. Onderwerpen
hierbij zijn onder andere sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang. Daarnaast is voor de
gebiedsontwikkeling Reynaertland geld gereserveerd. We onderzoeken de
toekomstmogelijkheden. Een nieuwe brandweerkazerne in Vogelwaarde is ook een ambitie.
Verwachting is dat die er in 2026 komt.

Wat met de vele prijsstijgingen bij al geplande projecten?
Naast al deze nieuwe ambities ontkomt ook de gemeente niet aan de gevolgen van de
wereldwijde ontwikkelingen. Prijsstijgingen van materiaal en arbeid zijn helaas onontkoombaar.
Reeds eerder ingezette projecten zijn hierdoor duurder. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van de
brandweerkazerne in Kloosterzande, de aanleg van de Landbouwweg in Vogelwaarde, de
nieuwbouw Scouting ’t Jagertje en de nieuwbouw van de carnavalsloods Hulst. In de begroting
2023 is ruimte gemaakt voor al deze opgelopen kosten.

Houden we rekening met de druk op de portemonnee van onze inwoners en ondernemers?
We leven in een bijzondere tijd. Dat vraagt nadrukkelijk aandacht. De huidige inflatie, mede als
gevolg van stijging van de energieprijzen, bedroeg in september volgens het Centraal Bureau
voor de Statistiek 14,5%.
Bij belastingen en leges passen we normaal gezien een inflatiecorrectie toe. De gemeente Hulst
voerde de afgelopen jaren een duurzaam financieel beleid. Daardoor kunnen we nu iets
aanvullends betekenen voor onze inwoners. De in de begroting gehanteerde inflatiecorrectie op
belastingen is een stuk lager dan de werkelijke inflatie. De hondenbelasting en
afvalstoffenheffing (wat inwoners betalen voor het ophalen huisvuil) indexeren we zelfs niet.
Daarnaast onderzoeken we momenteel of we de Rijksregeling Energiearmoede ruimhartiger
kunnen toepassen dan dat vanuit het Rijk wordt geadviseerd. Naar verwachting kunnen we
hierdoor circa 400 extra gezinnen helpen.
Ook voor de stichtingen en verenigingen kijken we naar mogelijkheden om hen te begeleiden in
de energiecrisis. Mogelijk gaat dit in de vorm van een aanvullende subsidie voor verduurzaming.

Wanneer is de begroting definitief?
Besluitvorming over de gemeentebegroting 2023 verwachten we in de raadsvergadering van
donderdag 10 november 2022. In de vergaderingen van de raadscommissies vindt de
voorbespreking plaats. Die vergaderingen zijn op 1, 2 en 3 november 2022.

2022-10-25T06:16:36+01:00