AGENDA RAADSVERGADERING 10 NOVEMBER 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 10 NOVEMBER 2022

Op donderdag 10 november 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De
vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Eed of belofte commissieleden
5. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 6 oktober 2022
6. Vragenhalfuur

7. Hamerstukken:
7a. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ’s-Gravenstraat 273 in Clinge
7b. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zandstraat 59 en Zandstraat ong.
tussen 30 en 32 in Hulst
7c. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad Hulst, Hulster
Nieuwlandweg 17-19 in Hulst
7d. Beschikbaar stellen krediet voor toeristische ontwikkelplannen en tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst voor de Interreg subsidieaanvraag van Grenspark Groot Saeftinghe
7e. Voorstel tot het kennisnemen van de Tussenevaluatie Nu Niet Zwanger van de GGD Zeeland

Bespreekstukken:
8. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Grondbeleid 2020-2023
9. Voorstel tot vaststelling Verordening nadeelcompensatie 2022
10. Voorstel tot vaststellen aangepaste beleidsnotitie voor het plaatsen van zonnepanelen in het
Rijksbeschermd stadgezicht van Hulst
11. Vastellen bestemmingsplan Clinge-West in Clinge
12. Uitwerking noodfonds regeling voor hoge energiekosten
13. Wensen en bedenkingen inzake hoger beroep PFAS Hertogin Hedwigepolder
14. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026
15. Belastingmaatregelen 2023
16. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
17. Ingekomen stukken
18. Rondvraag
19. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van
Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-11-09T13:56:09+01:00