AGENDA RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 2022

Op donderdag 15 december 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De
vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Voorstel tot wijziging samenstelling raadscommissies / Eed of belofte commissieleden
5. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 10 november 2022
6. Vragenhalfuur

7. Hamerstukken:
7a. Voorstel tot intrekking delegatie besluit Wob en tot verlening/vaststelling van delegatiebesluiten
Woo en Who
7b. Bestuursrapportage 2022 VRZ (inclusief 2e begrotingswijziging 2022 VRZ)7c. Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 20267d. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college met betrekking tot het Plan van Aanpak beheersing TGG Perkpolder
7e. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (plattelandswoning Grootmoedersdijk 5 in Kuitaart)
7f. Vaststellen participatiebeleid voor initiatieven in de fysieke leefomgeving (omgevingswet)
7g. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Julianastraat 28 in Heikant
7h. Voorstel tot vaststelling van de Verordening Starterslening gemeente Hulst
7i. Voorstel tot beschikbaar stellen extra krediet sanering Plevierstraat in Hengstdijk
7j. Voorstel tot beschikbaar stellen kredieten voor het voorbereiden en uitvoeren van
rioleringswerken in 2023 + begrotingswijziging 2023-1
7k. Mandatering college van B&W voor benoeming leden Adviescommissie omgevingskwaliteit Hulst
7l. Voorstel tot het kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022 en het indienen van een positieve
zienswijze ten aanzien van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland7m. Voorstel om akkoord te gaan met besteding investeringskrediet 2022
7n. Raadsvoorstel Transitiearrangement Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
7o. Belastingmaatregelen leges 2023
7p. Belastingmaatregelen riool- en waterzorgheffing 2023
7q. Vraag om wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college van B&W inzake
verkoop Wholesale PZEM N.V.
7r. 1e begrotingswijziging 2022 Sabewa Zeeland

Bespreekstukken:
8. Voorstel om akkoord te gaan met beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van maximaal €
320.000,– aan MHC Rapide voor de vervanging van de semi-watervelden in watervelden
9. Voorstel tot het ondersteunen van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen uit het
onderzoek van de Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen over de Wet Inburgering
10. Voorstel om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van
maximaal € 107.000,– aan het bestuur van dorpshuis Brandershole voor de aankoop van het
bankgebouw grenzend aan het dorpshuis
11. OLAZ, zienswijze principebesluit regionalisering Zeeuwse milieustraten
12. Meerjareninvesteringsplan 2023 – 2026 + begrotingswijziging 2023-03
13. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de 13 begrotingswijziging
2023 van de GGD Zeeland
14. Vaststellen vernieuwde verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hulst 2023
15. Voorstel tot vaststelling van de najaarsnota 2022
16. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
17. Ingekomen stukken
18. Rondvraag
19. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van
Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2022-12-09T13:42:12+01:00