Persberichten van de gemeente

12 april, 2021

AGENDA RAADSVERGADERING 15 APRIL 2021

Op donderdag 15 april 2021 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4a. Vaststellen verslag van vergadering van 8 februari 2021
4b. Vaststellen verslag van vergadering van 11 februari 2021
4c. Vaststellen verslag van vergadering van 9 maart 2021
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Hulst 2017
6b. Voorstel tot intrekken tot Drank- en horecaverordening gemeente Hulst 2004
6c. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het woonrijp maken van Wittebrug
6d. Voorstel tot beschikbaar stellen van krediet voor het vervangen van vijf bruggen
6e. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Kruispolder
6f. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Heuvelstraat 1 Heikant /
Warandastraat 4 Sint Jansteen
6g. Voorstel tot het instemmen met de Begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis van de GGD Zeeland

Bespreekstukken:
7. Voorstel tot zienswijze ontwerpbegroting RUD Zeeland 2022
8. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Frederik Hendrikstraat ong. Lamswaarde
9. Voorstel tot gewijzigd vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Kernen Hulst 1H
10. Voorstel tot vaststellen woonzorgvisie gemeente Hulst
11. Voorstel tot formaliseren van de bijdrage aan het Plan van aanpak Draagvlak opvang asielzoekers
Zeeland

12. Moties m.b.t. niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verband met de coronamaatregelen vindt de raadsvergadering digitaal plaats. De vergadering is
live te beluisteren en te bekijken via www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

31 maart, 2021

ZWEMBAD DE HONTE BEREIDT ZICH VOOR

Eind april 2021 zwembad De Honte in Kloosterzande weer openen. Dát is de bedoeling. Of dat
ook echt kan en onder welke voorwaarden, hangt af van de coronamaatregelen. Het plan is om
het zwembad te openen op maandag 26 april 2021 en het bad open te houden tot en met vrijdag
17 september 2021. Het is nog afwachten hoe de coronasituatie zich ontwikkelt. Toch start
zwembad De Honte al met de voorbereidingen. Zo is alles klaar voor de start van het
zwemseizoen.

Voorverkoop zwemabonnementen

De zwemabonnementen zijn vanaf nu te koop. Dat kan via www.gemeentehulst.nl. Op de
homepage staat een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet men betalen. Dat gaat via i-deal
(internet). De aanvraag wordt direct verwerkt. Het abonnement wordt per post toegestuurd.
Het zwemabonnement is ook te koop in de Gemeentewinkel, Grote Markt 24 in Hulst. Daar wordt
het direct gemaakt.

De openingstijden van de gemeentewinkel staan op www.gemeentehulst.nl Men kan enkel op
afspraak terecht in de gemeentewinkel. Een afspraak dient minimaal één dag op voorhand te
worden gemaakt. Dat kan via www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14 0114.
Tijdens het seizoen kan een abonnement digitaal, in de gemeentewinkel of bij het zwembad De
Honte worden aangevraagd. Bij zwembad De Honte ontvangt men eerst een tijdelijk
abonnement. Dat wordt later omgezet in een definitief abonnement. Die volgt per post.

Wat kost een abonnement dit jaar?

Als men vóór vrijdag 16 april 2021 aanvraagt, is er een korting.
Normaal: Voorverkoop:
Volwassene (15 t/m 65) 50 euro 47,50 euro
Kind (5 t/m 14) 38 euro 36,10 euro
Pas 65+ 38 euro 36,10 euro
Gezin 120 euro 114 euro
Kinderen tot 5 jaar hebben altijd al gratis toegang tot het zwembad.

Gratis zwemabonnement voor minima

Inwoners van de gemeente Hulst met een minimuminkomen en kinderen van vijf tot en met
veertien jaar komen in aanmerking voor een gratis gezinsabonnement 2021 voor zwembad De
Honte te Kloosterzande. Minima die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hierover een
brief. Als men geen brief ontvangt en toch in aanmerking denkt te komen, kan contact worden
opgenomen met de gemeente Hulst op telefoonnummer 14 0114.

 

zwembadfolder 2021

29 maart, 2021

SLUITEN GEMEENTEDIENSTEN EN MILIEUSTRAAT I.V.M. PASEN

In verband met respectievelijk Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten vanaf vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021.

De Milieustraat te Hulst is op maandag 5 april 2021 – 2e Paasdag – gesloten. Op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april 2021 is de Milieustraat op de gebruikelijke tijden open.

— bij 

Stadhuis Hulst

.

29 maart, 2021

WEGAFSLUITING GROENENDIJK

Op donderdag 1 april 2021 wordt er gewerkt in de Groenendijk in Kloosterzande. Op die dag wordt daar een betonvloer gestort op het perceel van huisnummer 72.

In verband met deze werken is het nodig om ter hoogte van huisnummer 72 de Groenendijk af te sluiten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting is van ongeveer 7.00 tot 9.00 uur.
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

— in 

Kloosterzande

.

28 maart, 2021

AVONDOPENSTELLING GEMEENTEWINKEL WEER ALS GEBRUIKELIJK

Met ingang van woensdag 7 april 2021 is de gemeentewinkel op woensdagavond weer op de
gebruikelijke tijden geopend. Dat is van 18.00 tot 20.00 uur. In de gemeentewinkel wordt enkel
gewerkt op afspraak.

Avondklok
Op 23 januari 2021 voerde de rijksoverheid de avondklok in. Deze hield in dat iedereen om 21.00
uur tot 4.30 uur binnen moet zijn. Met het oog op die avondklok, wijzigde de gemeente Hulst de
avondopenstelling van de gemeentewinkel. De openingstijden werden van 17.00 tot 19.00 uur.
De avondklok wordt vanaf 31 maart 2021 aangepast. Dan geldt deze vanaf 22.00 uur. Daarom
opent de gemeente Hulst de gemeentewinkel op woensdagavond weer op de gebruikelijke
tijden. Dat gaat in op woensdag 7 april 2021. Op woensdag 31 maart 2021 staan afspraken al
ingepland.

Afspraak maken
Een afspraak kan worden gemaakt via www.gemeentehulst.nl of op telefoonnummer 14 0114.
Een afspraak dient minimaal één dag op voorhand te worden gemaakt. Het afhalen van
paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan tijdens alle openingstijden zonder afspraak.

Openingstijden
De openingstijden van de gemeentewinkel zijn als volgt:
Maandag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Dinsdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Woensdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur en 18.00 – 20.00 uur *
Donderdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur
* Op woensdagavond is de gemeentewinkel van 18.00 tot 20.00 uur open voor een beperkt
aanbod van producten. Denk daarbij aan paspoorten, rijbewijzen, uittreksels BRP,
parkeer(schijf)vergunningen, etc. Aangifte verhuizing van het buitenland (eerste inschrijving) en
aangifte van geboorte/overlijden/huwelijk is niet mogelijk.

Mondkapjes gemeentewinkel
Sinds 1 december 2020 is het verplicht om in publieke ruimten mondkapjes te dragen. De
gemeentewinkel in Hulst is een publieke ruimte. Daarom is het momenteel verplicht om bij een
bezoek aan de gemeentewinkel een mondkapje te dragen.

28 maart, 2021

HULSTER TOEKOMSTPLAN VOOR WONEN MET ZORG

De laatste jaren is er in Nederland veel gaande op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Met zijn
allen willen we het liefst dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en zichzelf ergens
thuis kan voelen. Mensen die in een veilige omgeving wonen en die passende ondersteuning
en/of zorg ontvangen wanneer dat nodig is, zijn gezonder en gelukkiger. De gemeente Hulst
vindt het belangrijk om hiervoor een toekomstplan te hebben, een zogenaamde Woonzorgvisie.

Meedenken en -werken
Om een goed plan te maken is het belangrijk dat veel verschillende mensen en organisatie
meedenken. Dat is gebeurd bij het maken van dit plan. Veel partijen hebben meegedacht,
waaronder zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties, huisartsen en de
adviesraad sociaal domein. Ook de inwoners van de gemeente Hulst zijn gevraagd om ideeën aan
te dragen. Dat gebeurde in de vorm van een enquête in november 2020. Hoe wilt u (later)
wonen? Die vraag stond daarbij centraal.

Wat staat er in het plan?
In het plan wordt een actueel beeld gegeven van de verschillende doelgroepen met hun behoefte
op het gebied van wonen, welzijn en zorg, het huidige aanbod en de knelpunten in de gemeente
Hulst. De trends en ontwikkelingen in wonen en zorg komen aan bod én er wordt een blik op de
toekomst gegeven. Waar is behoefte aan? Hoe geven we dat op een duurzame manier vorm?

Op basis daarvan zijn vervolgens verschillende ambities op een rijtje gezet. Die zijn
onderverdeeld in drie categorieën:
1. vastgoed & wonen
2. organisatie zorg & welzijn
3. samenwerking

De woonzorgvisie is voor alle partijen die in de gemeente Hulst actief zijn dé leidraad voor de
toekomst. Ook biedt het plan handvatten om bij nieuwe initiatieven de juiste afwegingen te
kunnen maken.

Het plan is bedoeld als leidraad voor de periode tot en met 2030. Er komt ook nog een overzicht
met wat er in welk jaar belangrijk is om te doen en wat er moet gebeuren om de ambities uit de
woonzorgvisie te bereiken. Bij dat overzicht worden ook de kosten van de verschillende acties
aangegeven. De mensen en organisaties die hebben meegedacht over de woonzorgvisie worden
ook hierbij weer betrokken.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor de
Woonzorgvisie vast te stellen. De raadscommissie Samenleving buigt zich tijdens haar
vergadering van woensdag 31 maart 2021 over het plan.

28 maart, 2021

RAADSCOMMISSIEVERGADERINGEN MAART DIGITAAL

Op donderdag 15 april 2021 staat de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Hulst
gepland. Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.
Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:

Maandag 29 maart 2021 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 30 maart 2021 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 31 maart 2021 Raadscommissie Samenleving

De Raadscommissie Middelen van donderdag 1 april 2021 komt te vervallen. Vergader- en
ingekomen stukken voor deze commissie worden besproken tijdens de vergadering van de
raadscommissie ABZ.

In verband met de coronamaatregelen vinden de commissievergaderingen digitaal plaats. U kunt
deze live beluisteren via www.gemeentehulst.nl. Ze beginnen om 19.30 uur.
Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 15 april 2021 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 7 april
2021.

De vergaderstukken zijn online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

18 maart, 2021

VOORLOPIGE UITSLAG TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN – GEMEENTE HULST

 

Op woensdag 17 maart 2021 vonden de Tweede Kamer Verkiezingen plaats. In de gemeente Hulst
waren 19.964 inwoners kiesgerechtigd. Toen de stembureaus om 21.00 uur sloten, hadden 15.036
van hen een geldige stem uitgebracht. Daarnaast waren er nog 13 blanco stemmen en 20
ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage bedroeg 75,48%. (Bij de vorige Tweede
Kamerverkiezingen was dat in de gemeente Hulst 77,9%.)

In totaal werden 2.314 stemmen per brief uitgebracht. Dat is 47,5% van de kiesgerechtigden in
de leeftijd van 70 jaar en ouder.

1.332 stemmen werden uitgebracht op 15 en 16 maart 2021.

De uitslag per partij ziet er als volgt uit:

Lijst 1 VVD 3.994 stemmen
Lijst 2 PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.095 stemmen
Lijst 3 CDA 2.000 stemmen
Lijst 4 D66 1.516 stemmen
Lijst 5 GROENLINKS 469 stemmen
Lijst 6 SP (Socialistische Partij) 1.046 stemmen
Lijst 7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 890 stemmen
Lijst 8 ChristenUnie 165 stemmen
Lijst 9 Partij voor de Dieren 420 stemmen
Lijst 10 50PLUS 300 stemmen
Lijst 11 Staatkundig Gereformeerde Partij ((SGP) 40 stemmen
Lijst 12 DENK 18 stemmen
Lijst 13 Forum voor Democratie 845 stemmen
Lijst 14 BIJ1 37 stemmen
Lijst 15 JA21 421 stemmen
Lijst 16 CODE ORANJE 75 stemmen
Lijst 17 Volt 140 stemmen
Lijst 18 NIDA 15 stemmen
Lijst 19 Piratenpartij 29 stemmen
Lijst 20 LP (Libertaire Partij) 10 stemmen
Lijst 21 JONG 11 stemmen
Lijst 22 Splinter 48 stemmen
Lijst 23 BBB 335 stemmen
Lijst 24 NLBeter 31 stemmen
Lijst 25 Lijst Henk Krol 13 stemmen
Lijst 26 OPRECHT 4 stemmen
Lijst 27 JEZUS LEEFT 11 stemmen
Lijst 30 Blanco lijst met als eerste kandidaat zeven, A.J.L.B. 56 stemmen
Lijst 31 Partij van de Eenheid 2 stemmen

De volledige (voorlopige) uitslag op partijniveau vindt u terug op www.gemeentehulst.nl
Zodra de uitslag op kandidaatsniveau beschikbaar is, wordt die ook op deze website toegevoegd.

15 maart, 2021

ELKE STEM TELT

Woensdag 17 maart 2021 zijn het Tweede Kamer verkiezingen.
Vooral voor risicogroepen zijn er vandaag en morgen (15 & 16 maart) al 2 stembureaus in de gemeente Hulst open:
– Binnendeur in Kloosterzande
– Den Dullaert in Hulst
Open van 7.00 tot 21.00 uur.
Liever niet zelf naar het stembureau? Machtig dan iemand anders om namens u te stemmen.
Bent u 70 jaar of ouder, dan heeft u een stempluspas. Daarmee kunt u op verschillende manieren stemmen.
Meer info over de verkiezingen vindt u op: https://www.gemeentehulst.nl/de_Gemeente/Verkiezingen
Load More Posts