Persberichten van de gemeente

1 juli, 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 7 JULI 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van de vergadering d.d. 9 juni 2022
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
6b. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat 31 / Prins
Bernhardstraat ongenummerd Clinge
6c. Voorstel tot het voor inspraak vrijgeven van het participatiebeleid ‘Initiatieven in de fysieke
leefomgeving’
6d. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening gemeentelijke
adviescommissie
6e. Voorstel tot het realiseren van een openbaar fietspark aan de Wittebrugstraat en hiervoor
instemmen met het toepassen van grond met de kwaliteit ‘wonen’

Bespreekstukken:
7. Voorstel over de conclusies en aanbevelingen Rapport Grote Projecten Rekenkamercommissie Hulst
Terneuzen
8. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting
2023-2026 van de GGD Zeeland
9. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2023 van gemeenschappelijke
regeling Dethon
10. Voorstel tot vaststelling jaarstukken 2021
11. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

1 juli, 2022

SCHOONMAAKBEURT STRAATKOLKEN

Op maandag 4 juli 2022 start de schoonmaakbeurt van de straatkolken in onze gemeente. Die
klus duurt zo’n zes weken.

Wat houdt het werk in?
Onze gemeente telt in totaal ongeveer 13.000 straatkolken. U ziet deze kolken langs de staat en
stoep of midden op pleinen. Het zijn roosterputten die ervoor zorgen dat regenwater goed
wegstroomt. Zo houden we onze voeten droog.
In de loop van een jaar vangen de kolken heel wat vuil op. Om te zorgen dat het regenwater
goed weg blijft stromen, laten we alle kolken twee keer per jaar schoonmaken. Dat doet het
bedrijf PreZero voor ons. Het is een flinke klus.
De volgende schoonmaakbeurt gebeurt eind dit jaar.

Houdt u de kolken bereikbaar?
Is PreZero in uw buurt aan het werk? Parkeer uw auto dan even niet op een straatkolk. Op die
manier kan PreZeo het werk het beste uitvoeren.

1 juli, 2022

7 & 8 JULI: GEEN DIGITALE DIENSTVERLENING

Op 7 en 8 juli 2022 bieden we geen digitale dienstverlening aan via onze website. Digitale
aanvragen zijn dan niet mogelijk.

Oorzaak?
Deze dagen werken we aan de techniek achter onze website. De website is wel gewoon
bereikbaar. Digitale dienstverlening is tijdelijk niet mogelijk.

Wanneer?
De digitale dienstverlening is niet beschikbaar op donderdag 7 juli 2022 vanaf 16.00 uur tot
vrijdag 8 juli 2022 – 12.00 uur.

Alternatief?
U kunt op deze dagen wel terecht in de gemeentewinkel. Daar werken we op afspraak. Een
afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0114.

18 juni, 2022

EXTRA RAADSBIJEENKOMST OVER FINANCIËLE STUKKEN

Op woensdag 29 juni 2022 is er een extra raadsbijeenkomst in Hulst. De gemeenteraad bespreekt
dan de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022.

Niet in raadscommissies
Besloten is deze stukken niet te bespreken in de raadscommissies. In plaats daarvan gebeurt dat
in de extra raadsbijeenkomst.
De vergadering van de raadscommissie Middelen van donderdag 23 juni 2022 vervalt.

Live volgen
U kunt de bijeenkomst bijwonen. Deze is in de raadszaal van het stadhuis in Hulst en begint om
20.00 uur. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl .

Presidium
De vergadering van het presidium begint op woensdag 29 juni 2022 om 19.00 uur. In het
presidium zitten alle fractievoorzitter van de politieke partijen uit de raad. In deze vergadering
bespreken zij de resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies. Zij
maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

Vergaderstukken
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

18 juni, 2022

HULST INVESTEERDE VEEL EN HOUDT TOCH FLINK OVER

Onze jaarstukken 2021 zijn er. Hulst sluit het jaar af met een financieel overschot van 2,1
miljoen euro. “We investeerden vorig jaar fors en hielden toch veel geld over. Ondertussen is
ook onze spaarpot aangevuld. Daardoor kunnen we in de toekomst nog beter tegen een stootje.
Dat is mooi!”, aldus wethouder van financiën Denis Steijaert.

Wat waren de mee- en tegenvallers?
Het overschot ontstond vooral doordat we meer geld uit het gemeentefonds kregen dan we
dachten en konden weten. Dat was 546.000 euro. Het gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron voor de gemeente. Verder betaalden we minder rente op onze leningen. Bij de
gemeenschappelijke regelingen hadden we een aantal meevallers. Verder gaven we voor onze
eigen bedrijfsvoering minder uit dan voorzien.
Zorgenkind blijven de steeds hoger wordende uitgaven voor het sociaal domein. Ten opzichte
van 2020 waren die ruim drie miljoen euro hoger. Dit komt vooral door de jeugdzorg.

Hoe staan we er financieel voor?
De gemeentelijke spaarrekening is in 2021 gegroeid. Het eigen vermogen van de gemeente werd
fors groter. We zijn nu nóg beter voorbereid op eventuele tegenvallers en onzekerheden in de
toekomst. Onze langlopende schulden daalden met 10%.

Hebben we geïnvesteerd?
Hulst heeft in 2021 5,5 miljoen geïnvesteerd. We gaven zo’n 3,4 miljoen euro uit aan wegen en
riolering. Het nieuwe museum kostte ons in 2021 ruim één miljoen. Daarnaast investeerden we
onder andere in de huisvesting van de Sint Willibrordusschool en de voorbereiding van de
unilocatie van het Reynaertcollege. Verder waren er ook voorbereidingskosten voor de
uitbreiding van woonwijk Groote Kreek.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 2,1 miljoen euro gaan we zo’n 900.000 euro toevoegen aan de gemeentelijke spaarpot.
Daarmee kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.
We zijn van plan om 546.000 euro – die over is uit het gemeentefonds – in 2022 te gebruiken voor
dingen die we al voorzien hadden. Denk daarbij aan onder andere gestegen kosten in het sociaal
domein, compensatiemaatregelen corona en de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de rest – zo’n 600.000 euro – willen we de volgende dingen betalen:
– de huisvesting van de muziekschool
– de aanleg van het fietspark aan de Wittebrugstraat
– een bijdrage aan de sfeerverlichting binnenstad
– het onderzoeken van de ontwikkeling van recreatieve
voorzieningen (zwembad)
– en aanpassingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

18 juni, 2022

DELTA LEGT 23 KM GLASVEZELKABEL AAN IN KLOOSTERZANDE

De komende maanden legt Delta Fiber glasvezelkabels aan in de kern Kloosterzande. Met deze
kabels is een sneller en beter internet mogelijk.

Uitvoeren werkzaamheden
DELTA start haar werken op maandag 20 juni 2022. De kabels worden aangelegd in
Kloosterzande. DELTA voert het werk in stappen uit.
In totaal legt DELTA zo’n 23 kilometer aan. Dit gaat gepaard met graafwerkzaamheden in met
name trottoirs. We verwachten enige hinder.
DELTA streeft er naar de aanleg van de kabels in Hulst midden september 2022 af te ronden.

Informeren
DELTA Fiber informeert omwonenden steeds rechtstreeks als er in hun straat wordt gewerkt.
Daarnaast is op www.delta.nl/glasvezelzeeland informatie over het project te vinden. Ook staat
daar een globale planning en contactgegevens voor als er vragen zijn.

14 juni, 2022

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt – zoals
gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 20 juni 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 21 juni 2022 Raadscommissie Ruimte
woensdag 22 juni 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 23 juni 2022 Raadscommissie Middelen

U kunt de vergadering bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren
kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen alle vier om 19.30 uur.
De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op woensdag 29 juni 2022. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

7 juni, 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 9 JUNI 2022

Op donderdag 9 juni 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van diverse vergaderingen
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot oprichting & deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
6b. Voorstel tot het indienen van een zienswijze over de ontwerpbegroting RUD Zeeland 2023
6c. Voorstel tot het van toepassing verklaring van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet
ruimtelijke ordening op de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en
de overige benodigde besluiten voor de uitbreiding van de pluimveehouderij op de
locatie Oude Ferdinandusdijk 20 in Heikant
6d. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Absdaalseweg 70 Hulst
Tuincentrum
6e. Voorstel tot beschikking stellen krediet voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in
Zandberg
6f. Zienswijzen financiële stukken OLAZ
6g. Zienwijzen financiële stukken Zeeuwse Muziekschool
6h. Voorstel tot vaststelling van een plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ruimte voor D66

7. Eed of belofte aflegging door commissieleden

Bespreekstukken:
8. Voorstel tot benoeming/aanwijzing gemeentelijke vertegenwoordigers in gemeenschappelijke
regelingen/instellingen
9. Voorstel tot het opheffen van de Stichting De Zeeuwse Ombudsman en aan te sluiten bij de
Nationale Ombudsman per 1 januari 2023
10. Zienswijzen: Jaarstukken 2021, Resultaatbestemming 2021, 1e

Begrotingswijziging 2022 en

Programmabegroting 2023 van de VeiligheidsRegio Zeeland
11. Voorstel tot kennisname van de jaarstukken 2021 en instemmen met de programmabegroting 2023
van Sabewa Zeeland
12. Voorstel tot vaststelling Klimaatadaptatiestrategie & uitvoeringsagenda Zeeuws-Vlaanderen 2021-
2025
13. Voorstel tot aankoop Zuidhal en boksschool en aanpassing Den Dullaert voor huisvesting
muziekschool

14. Vaststelling Bestuursakkoord 2022-2026 op koers naar 2026
15. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
16. Ingekomen stukken
17. Rondvraag
18. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.

Rapport Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie Hulst Terneuzen presenteert op donderdag 9 juni 2022 haar rapport over
een onderzoek naar Grote Projecten aan de gemeenteraad van Hulst. Deze presentatie begint om
18.45 uur in de raadzaal van het stadhuis. Belangstellenden kunnen deze presentatie bijwonen. Ook is
deze online te volgen via www.gemeentehulst.nl

Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

23 mei, 2022

ENERGIETOESLAG AANVRAGEN KAN VANAF NU

De energietoeslag is er voor huishoudens met een laag inkomen. De hoogte van deze eenmalige
toeslag is 800 euro per huishouden. Inwoners van de gemeente Hulst hebben de energietoeslag
automatisch ontvangen als zij een (bijstands)uitkering krijgen, een schuldhulptraject volgen of
bepaalde minimaregelingen hebben gekregen. Heeft een inwoner de energietoeslag niet
automatisch ontvangen, dan kan deze nu zelf worden aangevraagd. Lees meer over de
energietoeslag op
https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Werk_Inkomen/Energietoeslag_aanvragen
Daar staat ook een lijst met veel gestelde vragen.

Hoe energietoeslag aanvragen?
Inwoners kunnen de aanvraag digitaal indienen via www.gemeentehulst.nl. Daarbij leveren zij
een aantal bewijsstukken in en ondertekenen zij de aanvraag met DigiD. Lukt het niet om de
aanvraag digitaal te doen, dan kunnen zij een papieren aanvraagformulier ophalen in de
gemeentewinkel. Het kan ook per post worden ontvangen. Hiervoor bellen ze met de gemeente
op 14 0114.

Moeite om de energierekening te betalen?
Er is ondersteuning voor iedereen met geldzorgen:
• Bel (anoniem) naar 0800-8115 voor advies.
• Schuldhulpmaatjes kunnen ondersteunen. Kijk voor meer informatie op
www.schuldhulpmaatje.nl .
• Uiteraard kunnen inwoners altijd contact opnemen met Hulst voor Elkaar (0114 68 47 00) of
gemeente Hulst (14 0114).

13 mei, 2022

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 9 juni 2022 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland. Deze
raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 23 mei 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Maandag 23 mei 2022 Raadscommissie Middelen
Dinsdag 24 mei 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 25 mei 2022 Raadscommissie Samenleving

Voor het publiek is het mogelijk om aanwezig te zijn bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn
ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl .
De raadscommissie Ruimte en Samenleving beginnen op de gebruikelijke aanvangstijd dat is om
19.30 uur.
De raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken begint maandag 23 mei 2022 om 19.00 uur.
Aansluitend volgt om 21.00 uur de raadscommissie Middelen.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 9 juni 2022 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 1 juni
2022.

De vergaderstukken zijn online te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

Load More Posts