Nieuwe natuur De Grote Putting 2015 - 2016

https://boswachtersaanzee.wordpress.com/2016/04/17/een-zuiders-kadootje/

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/ganzenhttp://www.hetzeeuwselandschap.nl/Stand van zaken inrichting nieuwe natuur Grote Putting

Op 10 december was de eerste opneming met de aannemer van het werk aan 126 hectare extra nieuwe natuur Grote Putting. Het meeste werk is nu gereed. De natuuraanleg is gereed. Er ligt 800 meter extra wandelpad en een nieuwe stuw is nagenoeg gereed.                                                             In maart zullen nog op een aantal plekken rij- en werkstroken hersteld gaan worden, zoals de aansluiting op het nieuwe wandelpad.                                                                                                        Eind maart of begin april zullen nog informatiepanelen worden opgehangen in het nieuwe uitlijkpunt en het nieuwe informatiepunt langs de Puttingweg.                                                                                     In april volgt nog een opening van het gebied door een gedeputeerde en twee wethouders van de gemeente Hulst.                                                                                                                                                  De weg dwars door het gebied, de Puttingweg, is door de werkzaamheden beschadigd geraakt. Voorts is door de regenval van de laatste dagen, het pad te nat geworden. Het pad was al vrij slecht en sommige lage plekken zijn al wat opgehoogd. Provincie, Staatsbosbeheer, ing. Buro Ruimte en Groen, aannemer Rovers gaan nog in overleg met het waterschap over het herstel van de Puttingweg. Er komt een herstel, maar het is nog niet bekend wanneer. Daarom is de weg tijdelijk in het middelste gedeelte afgesloten met een dwarsbalk. Het is niet verboden de openbare weg te betreden, maar de conditie van de weg is daar erg slecht, ook voor wandelaars. Met laarzen kan het nat                                                                                                                                                                           De weg is afgesloten voor de veiligheid, niet om de toegankelijkheid af te laten nemen. De provincie en het waterschap vragen uw begrip voor deze tijdelijke afsluiting.

Arthur Wittebrood

Afdeling Water, Bodem en Natuur


Op 23 oktober 2015 is de inrichting Nieuwe Natuur Grote Putting in volle gang.Waar september nog erg nat was, is het in oktober voldoende droog om te kunnen werken. Met name het graafwerk had drogere omstandigheden nodig, vanwege het veen in de ondergrond.                                              Aannemer Romers, met als directie ingenieursbureau Ruimte en Groen hebben met name in oktober grote voortgang geboekt in het project. Er is een perceel ingezaaid met gras, wat afrastering is geplaats, enkele duikers in de sloten zijn vervangen of verwijderd of nieuw geplaatst, twee veevangen zijn aangelegd en bij een groot aantal sloten is de oever verflauwd. Wat het meest  het oog springt, is de ondiepe ontgraving op drie locaties, met daarbinnen enkele ondiepe greppels. Dit is aangelegd voor enerzijds meer natuurwaarden, vernatting, gunstig voor met name de weidevogels. Anderzijds een stukje terugbrengen van de cultuurhistorie: een verwijzing naar de moernering, veen winning, van enkele eeuwen geleden.                                                                               Bij de aanleg van de nieuwe natuur zijn geen archeologische sporen, munitie of verontreiniging aangetroffen. De koeien in het gebied genieten van het verse gras, hoewel ze steeds van gebied moeten verhuizen, vanwege het werk inuitvoering.                                                                                          Op de Karnemelkseweg heeft een aantal dagen wat klei/ modder gelegen. Dit was afkomstig van de rekker van een boer, niet van het natuurproject de Grote Putting, maar voor de steek leek het alsof het natuurproject de veroorzaker was. In goed overleg met de landbouwer is die klei snel weer van de weg verwijderd.                                                                                                                                           Een nieuwe stuw zal binnenkort aangelegd worden, net als de verharding van de nieuwe wandelroute.                                                                                                                                                        Voor het uitkijkpunt bij de kruising van de Karnemelkseweg met Sint Josephstraat en het informatiepunt langs de Puttingweg, is de grond inmiddels aangebracht. Die grond moet eerst wat zetten, inzakken. Daarna zullen de stalen wanden geplaatst worden, waarop we later de informatiepanelen kunnen ophangen.                                                                                                              Voor de informatiepanelen zullen Staatsbosbeheer en Provincie Zeeland teksten opstellen, die begin 2016 op de informatieborden kunnen worden opgehangen.

Dan zullen ook de twee parkeerplaatsen bij het uitkijkpunt gebruikt kunnen gaan worden.


Arthur Wittebrood

Provincie Zeeland

De Grote Putting tussen Kloosterzande Hengstdijk en Kuitaart gelegen

De Grote Putting tussen                                                               
Kloosterzande , Hengstdijk  en Kuitaert gelegen          
(Oost Zeeuws-Vlaanderen )

De werkzaamheden voor uitbreiding van natuurgebied De Grote Putting tussen Kloosterzande, Kuitaarten Hengstdijk beginnen in de herfst 2014 In totaal wordt 100 hectare toegevoegd aan het beschermde weidevogelgebied. De uitbreiding van het gebied is onderdeel van een pakket aan compensatiemaatregel voor de verdieping van de Westerscheld


Geruild
De akkers zijn geruild met landbouwers en nu het oogstseizoen ten einde is, kan begonnen worden met het voorbereidende werk. In september en oktober worden de oude afrasteringen vervangen, gras ingezaaid en een verzameling oude rioolbuizen verwijderd. Naar verwachting heeft het verkeer er geen last van.

Drie ton
Het werk wordt gedaan in opdracht van Dienst Landelijk gebied in Goes. Voor de eerste fase van de uitbreiding is ongeveer 300.000 euro beschikbaar gesteld door de provincie. De tweede fase gaat in het voorjaar van 2015 in.      
Omroep Zeeland
 
 


De Grote Putting is een natuurgebied
Het gebied ligt in de Groot hengstdijkpolder ,

De Groote Hengstdijkpolder is een middeleeuwse polder waarin zich Hengstdijk bevindt. De polder behoort tot de Polders van Hontenisse en Ossenisse. Mogelijk bestond de polder al vóór 1161, het jaar waarin hij voor het eerst werd vermeld. Ze is 424 ha groot.In deze polder ligt het natuurgebied De Grote Putting, waar de oorspronkelijke perceelsindeling van de polder nog aanwezig is. Ook vindt men, in het westen van de polder, kreekrestant De Guil, een zijtak van de Oude Haven.                    Naast het dorp Hengstdijk vindt men in het noordoosten van de polder nog de buurtschap Tasdijk.en Oudland polder, een die al vóór 1200 bestond en bedijkt is door de monniken van de Abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen, welke in Kloosterzande het Hof te Zande hadden gesticht. In een deel van de polder verdween de historische indeling bij een ruilverkaveling in 1969 In dit natuurgebied zijn de oude perceelscheidingen nog intact gebleven.                                                  Ze worden gevormd door een netwerk van plassen en slootjes. Het gebied is zeer laaggelegen, tot 1,6 meter beneden NAP. In de zomer is het een weidevogelgebied met grutte, tureluur , kievit  en slobeend , in de winter een overwinteringsgebied voor onder meer ganzen. Broedvogels zijn onder meer: graspieper, veldleeuwerik , blauwborst , rietzanger en rietgors . Ook zijn er lepelaars  en kleine zilverreigers te zien.                                                                              Beschrijving: De Grote Putting is een van de weinige oudlandgebieden in Zeeuws-Vlaanderen en is in de twaalfde eeuw bedijkt. Door de hoogteligging ten opzichte van de omringende polders was het gebied alleen maar geschikt om als weiland te worden gebruikt. Eeuwenlang is er moernering geweest en dat heeft in belangrijke mate het karakter van het gebied bepaald. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw was het een waterrijk laaggelegen weilandengebied dat slecht toegankelijk was via enkele karresporen. ‘s Winters stonden door de gebrekkige afwatering grote delen van het gebied onder water. Na een ruilverkaveling die gepaard ging met een diepe ontwatering is alleen het centrale deel, circa 65 hectare, nog enigszins intact en in beheer als weidevogelreservaat. Men probeert de waterstand het gehele jaar door kunstmatig hoog te houden door middel van een stuw en een windmolentje. We vinden er reliëfrijk, tamelijk soortenrijk weiland met modderige greppels, waterrijke sloten, drassig en droog grasland. In enkele ui gerasterde sloten zijn smalle rietkragen. In 2004 heeft er grenzend aan het reservaat natuurontwikkeling plaatsgevonden die niet past bij dit landschap, door het ontbreken van reliëf en de grootschaligheid. Het gebied wordt met koeien begraasd. Op het eind van de broedtijd treedt er altijd een sterke verruiging op                      Ligging: De Putting ligt in De Grote Hengstdijkpolder tussen Kloosterzande Kuitaaert en Hengstdijk. Vanaf richting Hulst is deze polder te bereiken via de N60. Net ten noorden van Kuitaert dient men op het kruispunt tweemaal linksaf te slaan waarna de route over een dijk voert die de grens vormt tussen enerzijds de Grote Hengstdijkpolder met daarin De Putting en anderzijds de Westvogelpolder met daarin De Grote Vogel. De eerste weg rechts – Karnemelkstraat – leidt naar een uitkijkpunt met enige parkeergelegenheid. Vanaf richting Terneuzen dient men op de rotonde bij Rapenburg Tol linksaf te slaan, richting Hengstdijk. Om De Putting te bereiken dient men op het kruispunt van Hengstdijk rechtsaf te slaan en deze weg dwars door Hengstdijk en over de noordelijke dijk langs De Vogelkreek te blijven volgen tot men bij de Karnemelkstraat komt. Linksaf leidt naar het uitkijkpunt.

Toegang: Het gebieden is niet vrij toegankelijk. Aan de Karnemelksstraat is een kijkheuvel opgeworpen van waar men een redelijk uitzicht heeft over het weidegebied. Het is mogelijk om een deel van het gebied te doorkruisen over een onverharde weg die voert naar de Plattendijk, die het gebied in noordelijke richting begrensd. Een fraaie wandeling om het gebied is te maken door daarna rechtsaf de Plattendijk op te lopen en rechtsaan te houden. Men komt nu op een onverharde weg - de Kwikstraat – die op de parallelweg van de N60 uitkomt. Deze kan worden gevolgd waarna men bij het kruispunt met de N60 rechtsaf dient te gaan. De wandeling leidt nu verder over de dijk tussen Westvogelpolder en Putting met overal fraaie vergezichten over de Putting en leuke doorkijkjes op de kreek.
Kenmerkende soorten: De Putting is verreweg het beste weidevogelgebied in Zeeuws-Vlaanderen met flinke aantallen Grutto, Tureluur, Kievit, Slobeend, Wilde Eend, Graspieper en Veldleeuwerik. Ook rietvogels als Blauwborst, Rietzanger en Rietgors zijn goed vertegenwoordigd en in Kwarteljaren zitten er steevast enkele Kwartels. In de winter verblijven er flinke aantallen Kolganzen, Wintertalingen en Smienten. In voorjaar en najaar zijn er altijd Lepelaars, zilverreigers en diverse soorten steltlopers.

Tekst: Marc Buise