Communicatie Gemeente Hulst

PERSBERICHT
 
Nr. 181
   
Datum : 8 november 2017
Van : Micaëla Boone gemeentevoorlichter/communicatieadviseur Tel. 0114-389136     06-51427331 communicatie@gemeentehulst.nl
 
Portefeuillehouder   
  
Wethouder Frank van Driessche
    
ONDERWERP :  PERKPOLDER ZORGVULDIGHEID VOOROP
 
 
In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend en is de veerhavenfunctie in Perkpolder weggevallen. De diverse mogelijkheden voor nieuwe (sociaal-economische) ontwikkelingen in het noordelijk deel van de gemeente Hulst zijn toen nader onderzocht. De gebiedsontwikkeling Perkpolder kwam als antwoord naar voren. Sindsdien staat het project in de steigers. Gezien het unieke projectgebied moet rekening worden gehouden met wettelijke kaders, belangen van omwonenden en de doelstellingen van het project. De gemeente Hulst hecht er aan dit nogmaals nadrukkelijk te onderstrepen. 
 
Zorgen  De afgelopen tijd zijn er diverse signalen ontvangen, dat er zorgen zijn over de ontwikkelingen van het project. Zo heeft de Stichting Schone Polders haar zorgen uitgesproken over de ophoging van de westelijke Perkpolder, met name daar waar het betreft de toepassing van industriegrond klasse 1.  Men vraagt zich onder meer af wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de waterkwaliteit in het gebied.   De eigenaren van Camping Perkpolder hebben hun twijfel uitgesproken over de wijze waarop hun bedrijf in het gebied kan worden geïntegreerd.  De gemeente Hulst snapt dat er gevoelens bestaan, maar wil er nogmaals op wijzen dat bijzondere aandacht bestaat voor de wettelijke kaders en de mogelijkheden die in dit unieke projectgebied biedt. De gemeente is en blijft te allen tijden bereid om met belanghebbenden in gesprek te gaan en ruimte te bieden aan dialoog en transparantie. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze transparantie niet kan betekenen dat de concurrentiepositie in de markt wordt aangetast als gevolg van verstrekken van gegevens. 
 
Realisatie buitendijkse natuur door Rijkswaterstaat Conform het projectplan is door Rijkswaterstaat in Perkpolder buitendijkse natuur gerealiseerd. Er is een nieuwe zeedijk aangelegd en het voormalige veerplein is opgehoogd. Het project is in 2015 afgerond. Bij de aanleg van de zeedijk heeft Rijkswaterstaat duurzaamheid gestimuleerd. In de kern van de dijk is dan ook gereinigde grond gebruikt. Vanuit haar zorgplicht heeft Rijkswaterstaat gemonitord op welke wijze deze materialen fungeren. Uit onderzoek is nu gebleken dat de gebruikte grond veel calcium bevat en een hoge pH-waarde heeft.  Rijkswaterstaat heeft vervolgens aangegeven meer zekerheid te willen over wat dit precies betekent en over hoe deze waarde zich ontwikkelen. In samenwerking met RIVM en Deltares is een vervolgonderzoek gestart. Met de bewoners heeft een gesprek plaatsgevonden. 
Het gemeentebestuur van Hulst heeft de brief die door Rijkswaterstaat aan de bewoners is uitgereikt tijdens het gesprek, niet ontvangen. Daarom is direct contact gelegd met Rijkswaterstaat. Ook is geïnformeerd naar de voortgang van het onderzoek en de resultaten. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, de bewoners en de gemeente worden geïnformeerd. 
 
Ophogen westelijke Perkpolder  Onderdeel van de gebiedsontwikkeling Perkpolder is de realisatie van een golfbaan en de bouw van woningen in de westelijke Perkpolder. Dit projectonderdeel omvat de ophoging van de polder. Voor de westelijke Perkpolder wordt gebruikt gemaakt van industrie klasse 1 grond. Deze grond is voorzien van een wettelijk voorgeschreven certificaat. Daarmee is de afkomst van de grond geborgd, is helder welke bestanddelen in de grond zitten en is ook geborgd dat de grond binnen de wettelijke kaders mag worden gebruikt. Vanuit Perkpolder Beheer zal - naast de certificering – driemaal per week worden gecontroleerd. De grondmonsters worden gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium in Zeeuws-Vlaanderen. Met het monitoringssysteem wordt geborgd dat de grond die in het gebied komt, voldoet aan Nederlands wet en regelgeving. Het gemeentebestuur van Hulst is daarmee van mening dat men naast de wettelijke vereisten een extra inspanning verricht om de volksgezondheid te garanderen. 
 
Waterkwaliteit westelijke Perkpolder In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het ophogen voor de waterkwaliteit. Naar aanleiding van het onderzoek is een nieuw ontwerp gemaakt voor een verticaal drainagesysteem rondom het plangebied. Dit is gebeurd in overleg met Waterschap Scheldestromen. Daarmee is ook de waterkwaliteit voor de toekomst zeker gesteld. 
 
Integratie Camping Perkpolder Omtrent de integratie van Camping Perkpolder in de gebiedsontwikkeling zijn al jaren gesprekken gaande met de betreffende ondernemers. In het plan wordt voorzien dat de camping kan worden uitgebreid met 3,5 hectare, vijftien recreatiewoningen en mogelijkheden voor welness. Daarnaast wordt op speciaal verzoek van de campingondernemers rondom het nieuwe perceel een dijklichaam gerealiseerd – op kosten van Perkpolder Beheer BV.  Met de ondernemers zijn overeenkomsten gesloten over de integratie van de camping. Deze overeenkomsten zijn – voor zover deze betrekking hebben op ruimtelijke ordeningsaspecten – opgenomen in het bestemmingsplan. Daarmee is de integratie van de camping in het plangebied verankerd. 
 
Informatieavond Op woensdag 6 december 2017 is een informatieavond gepland over de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Belangstellenden kunnen die avond terecht om zich te laten informeren over de stand van zaken van het project en de toekomstige plannen. Ook kunnen die avond vragen worden gesteld. Het streven is om tijdens die avond onduidelijkheden weg te nemen en op een open wijze van gedachte te wisselen. Nadere informatie over deze avond volgt op korte termijn. 


 PERSBERICHT
 
 
 
Nr. 180
 
    
Datum : 7 november 2017
Van : Micaëla Boone gemeentevoorlichter/communicatieadviseur Tel. 0114-389136     06-51427331 communicatie@gemeentehulst.nl
 
Portefeuillehouder   
  
 
Diana van Damme - Fassaert
 
  
ONDERWERP :  VERNIEUWING OPENBARE VERLICHTING IN HULST, SINT JANSTEEN EN KLOOSTERZANDE  
 
In Hulst, Sint Jansteen en Kloosterzande wordt in de periode van eind november 2017 tot eind februari 2018 openbare verlichting vernieuwd. In totaal gaat het om 191 lichtmasten. Bij een deel wordt enkel de bovenarmatuur vervangen en bij een ander deel de gehele mast. De masten worden voorzien van energiezuinige led-verlichting.  
Het gaat om lichtmasten in de volgende straten: Hulst:   Industrieweg, Beneluxweg, Brouwersplein en Smedenplein en omgeving  (in totaal 70 stuks). Sint Jansteen:  Hoofdstraat, Rond de Boom, Baronieplein, Oude Galgenstraat, Geslechtendijk, van Hovestraat en Visserijstraat (in totaal 77 stuks). Kloosterzande: Zandehof, Monnikenstraat en Hulsterweg (in totaal 44 stuks).
 
Met de werkzaamheden is een bedrag van zo’n 65.000 euro gemoeid.  

ONDERWERP :   AGENDA RAADSVERGADERING

28 SEPTEMBER 2017

PERSBERICHT
 
 
Nr. 160
 
    
Datum : 21 september 2017
Van : Cindy van Driessche ; communicatiemedewerker Tel. 0114-389137  ; communicatie@gemeentehulst.nl    
  
 
  
ONDERWERP :   AGENDA RAADSVERGADERING 28 SEPTEMBER 2017
 
Op donderdag 28 september 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze openbare vergadering:
 
1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie van mevrouw van Unen als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Hulst 5. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 13 juli 2017 6. Vragenhalfuur 7. Hamerstukken 7a. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Zoutedijk II Kloosterzande 7b. Voorstel tot het vastleggen van de beheersverordening Hogeweg IV 7c. Voorstel tot het vaststellen van de beheersverordening Hoek en Bosch 7d. Voorstel het vaststellen van het bestemmingsplan Zoutestraat 97, Heidestraat ong. Heikant 7e. Vaststellen vergaderschema gemeenteraad 2018 8. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Groot Eiland Hulst 9. Voorstel tot het intrekken van de Verordening Jeugdhulp Zeeuws-Vlaanderen 2015, het laten     vervallen van artikel 12 Besluit Jeugdhulp gemeente Hulst 2015 en het vaststellen van de     Verordening jeugdhulp gemeente Hulst 2017 10. Initiatiefvoorstel PvdA-fractie m.b.t. (geen) zonnepanelen binnen de stadswallen 11. Ingekomen stukken  12. Rondvraag  13. Sluiting
 
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst en in de Openbare Bibliotheek te Hulst. De agenda’s en bijbehorende vergaderstukken kunt u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl De stukken zijn ook beschikbaar via uw tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de gemeente Hulst. Vervolgens kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien.
 
Live De raadsvergadering van donderdag 28 september 2017 is via www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren. 
 
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl ENQUÊTE OVER TOEKOMST VAN DE BREDABUS

PERSBERICHT
 
 
 Nr. 153
 
    
Datum : 13 september 2017
Van : Micaëla Boone 
 
Portefeuillehouder    
:  Wethouder Diana van Damme - Fassaert
 
  
    ONDERWERP :  ENQUÊTE OVER TOEKOMST VAN DE BREDABUS
 
 
Lijn 19 – de Bredabus – is een belangrijke verbinding voor Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. Momenteel wordt een enquête gehouden over de aanpassing van de dienstregeling van de Bredabus: www.connexxion.nl/enquetelijn19 
 
Het gemeentebestuur van Hulst roept iedereen die - met regelmaat of zo nu en dan eens - met de Bredabus rijdt, op om zijn/haar stem te laten horen. Op die manier sluit de nieuwe dienstregeling het beste aan op de wensen van de reizigers. De enquête kan tot woensdag 20 september 2017 worden ingevuld.
 
Aanleiding De buslijn heeft te maken met files op de drukke snelwegen en met langdurige werkzaamheden in het centrum van Antwerpen. Hierdoor wordt – vooral op werkdagen – de reistijd ruim overschreden. Dat is voor niemand handig. Om die reden wordt de dienstregeling herbekeken.
 
De keuze Er zijn vier opties uitgewerkt om de dienstregeling zo aan te passen dat deze weer betrouwbaar wordt. Deze opties gelden op maandag tot en met vrijdag. Op zaterdag en zondag verandert er niets.
 
1. Route ongewijzigd; maar langere reistijd (15 minuten). 2. Route naar Roosendaal in plaats van Breda; via Liefkenshoektunnel (A4 – A58); aansluiting op de trein om Breda te bereiken. Haltetaxi naar Antwerpen.  3. Route via Liefkenshoektunnel (A4 – A58) naar Breda. Halte in Antwerpen vervalt.  4. Route naar Goes in plaats van Breda; aansluiting op trein om Breda te bereiken (2x overstappen). Haltetaxi naar Antwerpen. 
 
 
Informatie over reistijden en -kosten Op de website van Connexxion staat informatie over de reistijden, de reiskosten, het aantal overstappen en de reismogelijkheden per week bij de verschillende optiesPERSBERICHT    Nr. 46 


Datum : 25 april 2017
Van : Micaëla Boone;  gemeentevoorlichter / communicatiemedewerker Tel. 0114-389136   06-51427331  communicatie@gemeentehulst.nl 
Portefeuillehouder    
:   Wethouder Jean-Paul Hageman
    
  
ONDERWERP :  ZWEMBAD GAAT WEER OPEN  
Vanaf zaterdag 6 mei 2017 kan er weer een heerlijke duik worden genomen in zwembad De Honte aan de Emmastraat 19 te Kloosterzande. Het zwemseizoen loopt tot en met vrijdag  1 september 2017. 
Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur.                                                               Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur.  
Toegangstarieven Kinderen tot en met 4 jaar gratis 
Dagkaart volwassene: 3 euro                                                                                                                    Dagkaart kind (5 t/m 14 jaar): 2,50euro                                                                                                        Dagkaart 65+: 2,50 euro 
Tienbadenkaart volwassene: 25 euro                                                                                                Tienbadenkaart kind (5 t/m 14 jaar): 20 euro                                                                                  Tienbadenkaart Pas 65+: 20 euro 
Abonnement volwassene: 44 euro                                                                                                             Abonnement kind (5 t/m 14 jaar): 32 euro                                                                                           Abonnement Pas 65+: 32 euro                                                                                                               Abonnement gezin: 99 euro


PERSBERICHT    Nr. 46 
    
Datum : 27 maart 2017
Van : Cindy van Driessche ; communicatiemedewerker Tel. 0114-389137 ; communicatie@gemeentehulst.nl 
Portefeuillehouder    
:  
Wethouder Frank van Driessche
 
   
  
ONDERWERP :   VOORVERKOOP ZWEMABONNEMENTEN
 
  


Op 6 mei 2017 gaat het zwemseizoen weer van start in Zwembad De Honte te Kloosterzande. Vanaf die dag is het bad weer tot eind augustus 2017 geopend. Ook dit jaar kunnen de zwemabonnementen weer in voorverkoop worden aangeschaft. Dit kan zowel digitaal als in de gemeentewinkel te Hulst. 
Online kunnen de zwemabonnement worden besteld via www.gemeentehulst.nl Hier kan bij de aanvraag via i-deal worden betaald. De aanvraag wordt dan direct verwerkt, waarna het abonnement naar het huisadres wordt opgestuurd.  
De abonnementen kunnen ook in de gemeentewinkel worden aangevraagd. Dit kan tijdens de reguliere openingstijden van de gemeentewinkel. Na de middag wordt gewerkt op afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt op www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114. 
Wat kost het? Bij aanvragen die vóór 21 april 2017
(voorverkoop) worden gedaan, wordt een korting gegeven op
het reguliere tarief. De zwemabonnementen 2017 kosten:      

Normaal:  Voorverkoop:                                                                                                                              Volwassenen (15 t/m 65 jaar)  € 44,--  €  41,80                                                                                             Kind (5 t/m 14 jaar)   € 32,--    €  30,40                                                                                                             Pas 65+     € 32,--    €  30,40                                                                                                                         Gezin      € 99,--    €  94,05  
Tijdens het seizoen kan een abonnement digitaal, in de gemeentewinkel of  bij het zwembad De Honte worden aangevraagd. Bij zwembad De  Honte ontvangt men eerst een tijdelijk abonnement. Dat wordt later omgezet in een definitief abonnement. Deze wordt per post toegestuurd.


PERSBERICHT Nr. 34


Datum : 1 maart 2017
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Wethouder Frank van Driescche


ONDERWERP : ONDERSTEUNING IN HET HUISHOUDEN


Mensen die ondersteuning in het huishouden nodig hebben, kunnen daarvoor terecht bij Stichting
Hulst voor Elkaar. Aan hand van een zogenaamd keukentafelgesprek wordt beoordeeld hoe deze
ondersteuning kan worden geregeld. Wat kan zelf worden gedaan met hulp van bijvoorbeeld
familie, vrienden of buren? En waarvoor is professionele hulp nodig?
Per 1 januari 2017 zijn er veranderingen. De gemeente Hulst heeft de maatstaf van een schoon
en leefbaar huis aangepast. Een schoon huis betekent dat men gebruik moet kunnen maken van
een schone woonkamer, keuken, slaapkamer, sanitaire ruimtes en schone gang of trap. Leefbaar
staat voor opgeruimd en functioneel om bijvoorbeeld vallen te voorkomen.
Onder een schoon en leefbaar huis vallen basisactiviteiten en incidentele activiteiten.
Basisactiviteiten betreffen stof afnemen (nat en droog), stofzuigen, dweilen, keuken
schoonmaken, toilet en badkamer schoonmaken, bed verschonen en afval opruimen. Incidentele
activiteiten zijn: ramen zemen, gordijnen wassen, meubels schoonmaken, radiatoren afnemen,
keukenapparatuur schoonmaken.
Uit een landelijk onderzoek is gebleken dat 104,9 uur per jaar aan huishoudelijke ondersteuning
in principe voldoende is om een schoon huis te realiseren. Hulst sluit zich aan bij die maatstaf. In
de individuele situatie moet blijken of dit aantal uren passend is.
Huishoudelijke hulp of huishoudelijke zorg
De gemeente Hulst heeft twee varianten huishoudelijke ondersteuning: Huishoudelijke hulp én
huishoudelijke zorg. Huishoudelijke hulp is ondersteuning bij het uitvoeren van de huishoudelijke
taken. Is er ook ondersteuning nodig bij de organisatie van het huishouden, dan is er sprake van
huishoudelijke zorg. Hierbij is sprake van meer gespecialiseerde zorgverlening met hogere
kosten.
Mensen die al ondersteuning in het huishouden hebben, worden binnenkort bezocht door een
medewerker van Stichting Hulst voor Elkaar. Onderzocht wordt welke ondersteuning nodig is.
Bij het gesprek is het altijd mogelijk dat er een familielid, goede kennis of andere persoon
aanwezig is. Deze kan dan ondersteunen tijdens het gesprek. Indien er niemand uit de eigen
omgeving aanwezig kan zijn, bestaat de mogelijkheid om als ondersteuning een onafhankelijk
persoon bij het gesprek te vragen. De stichting Hulst voor Elkaar kan dit op verzoek regelen.
Als uit het gesprek blijkt dat ondersteuning in de vorm van huishoudelijke hulp nodig is, kan men
niet altijd bij de huidige zorgaanbieder blijven. Als dat het geval is, blijft men tot uiterlijk 1
september 2017 huishoudelijke ondersteuning ontvangen van de huidige zorgaanbieder.
PGB of zorg in natura
De huishoudelijke ondersteuning wordt in twee vormen verleend. De meeste mensen kiezen voor
‘zorg in natura’. Dat wil zeggen dat de gemeente de ondersteuning regelt. Die ondersteuning
wordt uitgevoerd door een aanbieder met wie de gemeente een contract heeft. De klant mag
kiezen uit de gecontracteerde aanbieders.
Voor huishoudelijke hulp heeft de gemeente een contract afgesloten met drie aanbieders:
PrivaZorg, Zeelandcare Thuis BV en P4Work.
Huishoudelijke Zorg wordt door de volgende drie aanbieders geleverd: Zorggroep ZorgSaam
Zeeuws-Vlaanderen, PrivaZorg en Zeelandcare Thuis BV.
Mensen die liever zelf hun ondersteuning regelen, kunnen dit doen met een persoonsgebonden
budget (Pgb). Dit betekent dat men onder andere zelf een zorgovereenkomst afsluit, de
administratie voert, contact onderhoudt met Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zelf het werk
regelt. De SVB regelt de loonbetaling van de helpende.
Voor vragen kan men contact opnemen met Stichting Hulst voor Elkaar, bereikbaar op tel. 0114-
684700 of via info@hulstvoorelkaar.nlPERSBERICHT Nr. 32


Datum : 22 februari 2017
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Wethouder Diana van Damme - Fassaert


ONDERWERP : 100 DAGEN ZO MIN MOGELIJK AFVAL


Begin april 2017 start in de gemeente Hulst de afvalactie 100-100-100: 100 gezinnen gaan 100
dagen hun afval 100% scheiden. Alle inwoners van de gemeente worden uitgenodigd en
uitgedaagd zich voor dit project aan te melden. Kunnen inwoners van Hulst 100 dagen leven met
minder afval?
In de gemeente Hulst wordt jaarlijks 236 kilo restafval per persoon ingezameld. Dat is 36 kilo
meer dan het landelijke gemiddelde. En de overheid wil dat in 2020 terugbrengen naar maximaal
100 kilo restafval per persoon. Over drie jaar dus minder dan de helft van nu… Dat vraagt om
actie!
100 dagen in actie
Daarom gaan in de gemeente Hulst de mouwen 100 dagen omhoog en gaat de gemeente – samen
met de Zeeuwse Reinigingsdienst - met 100 gezinnen aan de slag. In 100 gemeenten werd dit
project uitgevoerd en daar bleek het een groot succes. Het bleek gewoon een kwestie van doen.
Kunnen wij dat in Hulst ook?
Maandag 3 april 2017 is de eerste dag van de 100 dagen actie. Iedereen mag meedoen: van jong
tot oud, van eenpersoonshuishoudens tot grote gezinnen, woonachtig in een polderwoning of in
een appartement. Deelnemers proberen in de periode van 3 april tot en met 11 juli 2017 zo
weinig mogelijk restafval over te houden. Restafval is het afval dat in de grijze rolemmer gaat.
Dit restafval kan worden verminderd door het afval beter te scheiden en door anders in te
kopen, waardoor minder afval in huis komt.
Meedoen
Vanaf 1 maart 2017 kunnen inwoners/gezinnen zich aanmelden via www.hulst.100-100-100.nl
Inschrijven kan tot en met 24 maart 2017. Deelnemers worden uitgenodigd voor een
startbijeenkomst die eind maart 2017 plaatsvindt.
Zij die meedoen, krijgen vele tips, informatie en inspiratie over afval scheiden en het voorkomen
van afval. Doel van de actie is inzicht te krijgen in ons afvalgedrag en aanzetten tot anders
handelen om uiteindelijk minder restafval over te houden en afval beter te gaan scheiden. Het
project maakt ons bewust van de hoeveelheid afval die er is en hoe we een positieve bijdrage
kunnen leveren aan het beperken daarvan. De informatie die voortkomt uit het project gaat de
gemeente gebruiken om te bekijken hoe we de doelstelling van de overheid kunnen bereiken:
over drie jaar nog maar 100 kilo restafval per inwoner.


PERSBERICHT Nr. 28


Datum : 20 februari 2017
Van : Cindy van Driessche
Communicatiemedewerker ; Tel. 0114-389137
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Wethouder Adri Totté


ONDERWERP : GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN


Vanaf zaterdag 25 februari tot en met dinsdag 28 februari 2017 wordt er in alle kernen van de
gemeente Hulst weer volop carnaval gevierd.
In verband met carnaval is op zaterdag 25 februari 2017 de gemeentewinkel de gehele dag
gesloten.
Op dinsdag 28 februari 2017 vindt traditiegetrouw in de hal van het stadhuis de zogenaamde
Boerenbruiloft plaats. In verband hiermee zijn die dag alle gemeentelijke diensten vanaf 12.30
uur gesloten.


PERSBERICHT Nr. 26


Datum : 17 februari 2017
Van : Cindy van Driessche ; communicatiemedewerker
Tel. 0114-389137 ; communicatie@gemeentehulst.nl


ONDERWERP : AGENDA RAADSVERGADERING 23 FEBRUARI 2017


Op donderdag 23 februari 2017 vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst een
vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Onderstaand treft u de agenda aan van deze
openbare vergadering:


1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 15 december 2016
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken
6a. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Hoevedreef Clinge
6b. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Kauterstraat nabij nr. 7 te Nieuw-Namen
6c. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan herstel bedrijfsbestemming Sint Jansteen
6d. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zoutestraat 67-91 te Hulst
6e. Voorstel tot vaststelling van de Financiële Verordening gemeente Hulst 2017 en intrekking
van de Financiële verordening gemeente Hulst zoals vastgesteld in 2007
6f. Voorstel tot wijziging samenstelling raadscommissies
7. Voorstel tot instemming met handhavingsbeleid horeca binnenstad
8. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Parapluherziening
huisvesting arbeidsmigranten en seizoensarbeiders
9. Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van de realisatie van de
Brede school te Sint Jansteen + vaststelling begrotingswijziging 2017-05
10. Organisatieonderzoek Veiligheidsregio Zeeland
11. Moties met betrekking tot niet op de agenda staande onderwerpen
12. Ingekomen stukken
13. Rondvraag
14. Sluiting
De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter
inzage in de gemeentewinkel te Hulst en in de Openbare Bibliotheek te Hulst. De agenda’s en
bijbehorende vergaderstukken kunt u tevens terugvinden op www.gemeentehulst.nl De stukken
zijn ook beschikbaar via uw tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de
gemeente Hulst. Vervolgens kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien.
Live
De raadsvergadering van donderdag 23 februari 2017 is via   http://www.gemeentehulst.nl    ook live te
beluisteren.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de
raadsgriffier, de heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of http://gemeenteraad@gemeentehulst.nlPERSBERICHT Nr. 21
Datum : 13 februari 2017
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder:
Wethouder Adri Totté


ONDERWERP : START SLOOP ROZENHOFJE


Het Rozenhofje te Kloosterzande wordt gesloopt. Op maandag 20 februari 2017 verricht
wethouder Adri Totté om 11.30 uur persoonlijk de eerste sloophandeling.
Op 17 april 2015 werd Dorpshuis Binnendéur te Kloosterzande geopend. Met deze opening verloor
het Rozenhofje aan het Rozenhof haar functie. Het gebouw staat sindsdien leeg. Besloten is tot
sloop over te gaan om verpaupering tegen te gaan en vandalisme te voorkomen.
De sloop neemt tot medio maart 2017 in beslag. In het gebouw is ook asbest aanwezig. Dat wordt
eerst verwijderd. Ook wordt een aanwezige brandstoftank verwijderd.
Na de sloop van het Rozenhofje ontstaat er een vrij perceel van ruim 2.000 m2. De gemeente is
voornemens dit perceel te koop aan te bieden. De mogelijkheden voor dit perceel worden
momenteel in kaart gebracht.


PERSBERICHT Nr. 9


Datum : 26 januari 2017
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Wethouder Diana van Damme - Fassaert


ONDERWERP : GROENENDIJK TE KLOOSTERZANDE AFGESLOTEN


Aan de Groenendijk te Kloosterzande staan - in het gedeelte gelegen tussen de Hulsterweg en de
Lange Munt – een aantal bomen die moeten worden gekapt. Het gaat om zeventien essen en één
esdoorn. De vitaliteit van deze bomen is slecht. Daarom worden ze verwijderd en vervangen door
nieuwe bomen.
De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van dinsdag 31 januari tot en met
vrijdag 3 februari 2017. Tijdens deze werken is het – uit oogpunt van veiligheid – nodig om het
gedeelte van de rijbaan waar wordt gewerkt, af te sluiten voor het verkeer. Het verkeer wordt
ter plaatse omgeleid.
De nieuwe bomen worden in het najaar van 2017 geplaatst.

PERSBERICHT Nr. 7

Datum : 20 januari 2017
Van : Cindy van Driessche ; communicatiemedewerker
Tel. 0114-389137 ; communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Burgemeester Jan-Frans Mulde
r


ONDERWERP : BEVOLKINGSOPBOUW GEMEENTE HULST
Zoals gebruikelijk zijn in januari de definitieve bevolkingsgegevens op een rijtje gezet. Het
definitieve aantal inwoners van de gemeente Hulst is per 1 januari 2017 vastgesteld op 27.388.
Hiervan hadden 13.648 inwoners het mannelijke geslacht en 13.740 inwoners het vrouwelijke.
Ten opzichte van 1 januari 2016 is het totaal aantal inwoners van de gemeente Hulst met 16
gestegen.
In 2016 zijn er in de gemeente Hulst 193 pasgeborenen geregistreerd: 100 jongetjes en 93
meisjes. Er zijn in 2016 in onze gemeente meer mensen overleden dan geboren. In totaal
overleden namelijk 283 inwoners; 146 mannen en 137 vrouwen.
In de leeftijdscategorie van 95-99 had de gemeente Hulst op 1 januari 2017 56 inwoners,
waarvan 15 heren en 41 dames. In de leeftijdscategorie van 100-104 had de gemeente Hulst op 1
januari 2017 5 inwoners, en wel 1 man en 4 vrouwen. Van het totale inwonersaantal was op 1
januari 2017 17,1% jonger dan achttien jaar en 23,7% was 65 jaar en ouder.
Het aantal inwoners met de Belgische nationaliteit is in onze gemeente altijd hoog geweest en is
dat nu nog. Op 1 januari 2017 telde onze gemeente 2.526 inwoners met de Belgische
nationaliteit. Een jaar geleden waren er dat 2.401.

PERSBERICHT  Nr. 217

Datum : 2 december 2016
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder : Burgemeester Jan-Frans Mulder


ONDERWERP : DORPSHUIS KLOOSTERZANDE WORDT STEMBUREAU


Op woensdag 15 maart 2017 vindt in Nederland de verkiezing van de Tweede Kamer plaats. Op
die dag kiezen de stemgerechtigden de 150 leden van de Tweede Kamer. In de gemeente Hulst
zijn op de dag van de verkiezingen vijftien stembureaus geopend. Dit zijn alle reguliere
stembureaus, met uitzondering van het stembureau op Kloosterzande.
In Kloosterzande wordt het stembureau niet langer ingericht in woonzorgcentrum Antonius. Bij
dit woonzorgcentrum vinden verbouwingen en veranderingen plaats. De huidige en nieuwe
situatie ter plaatse is niet meer geschikt voor het inrichten van een stembureau. Daarom wordt
op de dag van de verkiezingen in Kloosterzande het stembureau ingericht in Dorpshuis
Binnendéur aan de Pastoor Smuldersstraat 1.
In overleg met Stichting Curamus wordt nog bekeken hoe het bezoek aan het nieuwe stembureau
voor de bewoners van woonzorgcentrum Antonius kan worden gefaciliteerd.
De vijftien stembureaus op 15 maart 2017 zijn:
1. Hulst - Stadhuis
2. Hulst - Blaauwe Hoeve (Stichting Curamus)
3. Hulst - Gemeenschapscentrum Den Dullaert
4. Hulst - Reynaertcollege - locatie Gildenstraat
5. Clinge - Gemeenschapscentrum Malpertuus
6. Nieuw Namen - Gemeenschapscentrum De Kauter
7. Graauw - Gemeenschapshuis Graauw
8. Sint Jansteen - Gemeenschapscentrum De Warande
9. Heikant - Gemeenschapscentrum 't Heike
10. Kloosterzande – Dorpshuis Binnendéur
11. Lamswaarde - Dorpscentrum De Luifel
12. Terhole - Dorpshuis Terhole
13. Vogelwaarde - Dorpscentrum Vogelwaarde
14. Ossenisse - Gemeenschapshuis Hof ter Nesse
15. Hengstdijk – Dorpscentrum De Schuur


PERSBERICHT Nr. 204

Datum : 17 november 2016                                                                                                                                                                                Van : Micaëla Boone                          gemeentevoorlichter/communicatieadviseur                                                                                                                                                      Tel. 0114-389136 06-51427331              communicatie@gemeentehulst.nl                                                                                                                                              Portefeuillehouder :  Wethouder Adri Totté


ONDERWERP : IMPULS VOOR VERKOOP BOUWGROND ZOUTEDIJK II TE KLOOSTERZANDE

De verkoop van de bouwkavels in woonwijk Zoutedijk II te Kloosterzande kan een impuls

gebruiken. Dit hoopt het college van burgemeester en wethouders van Hulst te bereiken door de

aanpassing in de verkaveling, de prijsstelling en de flexibilisering van de bouwmogelijkheden.

Tijdens haar vergadering van 13 oktober 2016 boog de gemeenteraad zich over de prijzen voor

bouwgrond. Besloten werd om de grondprijs voor bouwgrond in het plan Zoutedijk II te

Kloosterzande op 130 euro per m2 excl. BTW te houden. Daarnaast werd besloten om te

onderzoeken of de kavels in deze woonwijk kunnen worden herverdeeld, om de verkoop te

bevorderen.

Er zijn in totaal 28 vrije bouwkavels en 13 kavels voor twee-onder-een-kapwoningen in het plan

Zoutedijk II. Daarvan zijn er 13 verkocht, te weten 8 vrije kavels en 5 kavels voor twee-ondereen-

kapwoningen.

De mogelijkheden voor herverkavelen van het plan zijn ondertussen onderzocht. Deze blijken

beperkt. Dit komt ook door het feit dat de infrastructuur (wegen, riolering, etc.) al is

gerealiseerd. Daarbij komt dat de reeds verkochte kavels verspreid over de wijk liggen.

Tenslotte is het – gezien het bestaande ruime aanbod aan bouwmogelijkheden in Kloosterzande –

niet gewenst om het aantal woningen in Zoutedijk II te veel te laten toenemen.

Wel zijn er in het plan een paar zones die in aanmerking komen voor het vergroten van de

bouwflexibiliteit. Daarmee wordt een meer gevarieerd woningaanbod mogelijk. Hiervoor is wel

een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Deze aanpassing van het bestemmingsplan is in

voorbereiding.

Al bij al is de conclusie dat de meest geschikte manier om de verkoop van de kavels te

stimuleren het aantrekkelijker maken van de prijs van de grond is. Het college van burgemeester

en wethouders stelt de gemeenteraad nu voor om in de bouwkavels een onderscheid te maken

tussen bouwgrond en tuingrond. Voor het voorste gedeelte van de kavel zou dan een

bouwgrondprijs gelden en voor het achterste gedeelte een tuingrondprijs. De bouwgrondprijs is –

zoals reeds door de raad bepaald – 130 euro per m2 excl. BTW. De tuingrondprijs is 50 euro per

m2 excl. BTW.

De raadscommissie Middelen buigt zich op donderdag 1 december 2016 over het voorstel.PERSBERICHT Nr. 203 - rectificatie


Datum : 17 november 2016
Van : Micaëla Boone
gemeentevoorlichter/communicatieadviseur
Tel. 0114-389136 06-51427331
communicatie@gemeentehulst.nl
Portefeuillehouder
: Wethouder Diana van Damme - Fassaert


ONDERWERP : HULST INVESTEERT IN WEGEN


Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen
van bepaalde wegen. Op de planning staan werken in Heikant, Hulst, Kloosterzande en
Lamswaarde.


In 2017 is de herinrichting van de Julianastraat te Heikant en de vernieuwing van de omgeving
van de gerenoveerde bejaardenwoningen aan de Janseniuslaan te Hulst voorzien. De
herinrichting van de Cloosterstraat te Kloosterzande staat gepland in 2018. Het jaar daarop –                             
2019 – worden de Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat en Lange
Nieuwstraat te Hulst aangepakt. Daarnaast is de vernieuwing van de bestrating in de Frederik
Hendrikstraat te Lamswaarde voorzien in 2019. In 2020 staat tenslotte de reconstructie van één
van de invalswegen van Hulst op de planning, de Tivoliweg.
De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 29 november 2016 over het voorstel van het
Meerjareninvesteringsplan Wegen 2017-2020. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2017 een
bedrag van zo’n 1,3 miljoen euro beschikbaar te stellen.
Herinrichting Julianastraat te Heikant
De herinrichting van de Julianastraat te Heikant is onder andere wenselijk omdat er op deze
asfaltweg te weinig maatregelen zijn genomen om het 50 km/h regime te ondersteunen. Er is
een herinrichting voorzien zoals ook bij bijvoorbeeld de Hulsterweg te Terhole is gedaan. De
kosten hiervoor zijn geraamd op 1,1 miljoen euro. Het werk is voorzien in 2017.
Vernieuwing omgeving Janseniuslaan te Hulst
In 2015 en 2016 zijn door de Woonstichting Hulst aan de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat
heel wat oude bejaardenwoningen vervangen door nieuwe moderne woningen. Het voornemen is
om het gebied rondom deze woningen te vernieuwen. Hiervoor is een bedrag ad. 231.000 euro
nodig. Het werk is voorzien in 2017.   

                                                                                                                   
Herinrichting Cloosterstraat te Kloosterzande
De funderingslaag onder de asfaltverharding van de Cloosterstraat te Kloosterzande zet uit onder
invloed van inwerking van vocht. Dit maakt dat reeds jaren de asfaltverharding wordt opgedrukt.
Hier zijn reeds de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd, doch volledig vernieuwen van deze
weg is echter noodzakelijk om een en ander op te lossen. Dit kost zo’n 828.000 euro. Het werk is
voorzien in 2018.


Reconstructie Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat en Lange
Nieuwstraat te Hulst
De riolering in Lange Nieuwstraat, Kreupelstraat en Schuttershof moet worden vervangen.
Daarnaast is er in de Kleine Bagijnestraat sprake van te smalle trottoirs. Dat vraagt om
herinrichting van deze straat. Daarnaast is er werk aan de winkel op de Houtmarkt. Deze maakt
onderdeel uit van de centrale ontmoetingsruimte van de binnenstad en voldoet niet meer aan de
huidige kwaliteitseisen. Voor de uitvoering van al deze werkzaamheden is een bedrag van
477.000 euro geraamd. Het werk is voorzien in 2019.
Herbestrating Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde
De bestrating van de rijbaan van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde is toe aan
vernieuwing. Hiervoor is een bedrag van 180.000 euro benodigd. Het werk is voorzien in 2019.
Reconstructie Tivoliweg te Hulst
De riolering in het gedeelte van de Tivoliweg, gelegen tussen de Oude Zoutdijk en de Dubbele
Poort staat al vele jaren op de nominatie om te worden vervangen. Daarnaast bestaat een deel
van de straat - tussen de Julianalaan en de Glacisweg - uit betonplaten. Deze zorgen al geruime
tijd voor klachten. Bedoeling is om deze te vervangen door asfalt. Ook de parkeerproblematiek
vraagt aandacht, want op dit moment is de rijbaan net te smal om een vlotte doorgang van het
verkeer te garanderen. De reconstructie wordt geraamd op 770.000 euro en is voorzien in 2020.