Dorpsraad kloosterzande jaarvergadering 2015 in beeld en woord

DORPSRAAD KLOOSTERZANDE

Jaarvergadering donderdag 19 november 2015

Aanwezig:                                                                                          : 54 bezoekers


Voorzitter:                                                                                         : Robert Asselman

Bestuurslid:                                                                                       : Jan Baart

Bestuurslid:                                                                                       : George Bracke

Bestuurslid:                                                                                       : Tjarda Schakelaar


Burgemeester                                                                              : Jan Frans Mulder

Wethouder Financiën                                                                   : Adri Totté

Wethouder Openbare Werken                                                      : Diana van Damme-Fassaert

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport                                    : Jean-Paul Hageman

Wethouder Welzijn en Zorg:                                                          : Frank van Driessche


Sprekers:  Hulst voor Elkaar                                                          : Timo Knieriem (jongerenwerker)


 Stichting Curamus                                                      : Saskia van Assel

                                                                                     : Liesbeth de Bruyn

                                                                                                               |:CarolienMaes                                                              


1.  OPENING

                De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder het college van B&W,  collega’s van de wijk- en dorpsraden, wijkagente Sharina Jacobs, Timo Knieriem van HulstvoorElkaar,
Saskia, Liesbeth en Carolien van Stichting Curamus, Bob Maes van BN De Stem.

                Luc Magnus en Miel de Kock van het Waterschap zijn afwezig wegens verplichtingen elders.


2.  NOTULEN EN MEDEDELINGEN.

      De notulen van 2014 heeft iedereen kunnen lezen op de website. Dit is gemeld in de nieuwsbrief. Ook alle nieuws is te lezen op de website www.dorpsraadkloosterzande.nl en op kloosterzandeactief.nl staan veel foto’s.


3.   PRESENTATIE TIMO KNIERIEM, JONGERENWERKER IN DE GEMEENTE HULST.

   Timo stelt zichzelf voor en vertelt iets over zijn opleiding voordat hij werd aangesteld als jongerenwerker in  o.a. de Gemeente Hulst. Hij is voor 20 uur per week in dienst van Hulst voor Elkaar. De activiteiten die hij doet met jongeren hebben een pedagogisch tintje en bestaan uit:

het begeleiden van jongeren o.a. preventief met hen werken om te voorkómen dat het probleemjongeren worden;

talentonwikkeling, stimuleren om van hun talenten hun beroep te maken;

ontmoetingsplek bieden (De Komma in Hulst);

JIP (Jongeren Informatie Punt) betreft voorlichting op scholen over actuele thema’s voor jongeren, zoals bijv. roken, alcohol en drugsgebruik. homoseksualiteit e.d.

signaleren van problemen en doorverwijzen;

direct contact met jongeren;

straathoekwerk; wijk- en dorpsraden kunnen aan Timo doorgeven waar eens extra gekeken moet worden. Timo praat met de jongeren en probeert ongeregeldheden te voorkómen;

activiteiten organiseren voor jongeren in Hulst ( bijv. “zinvolle zondag”);

zelfredzaamheid vergroten (bijv. samen koken om de basiskennis van gezonde voeding bij te brengen)

Hij is ook actief bezig geweest en nog bezig in de Bloemenbuurt in Kloosterzande, waar tal van problemen zijn.

        

 •         Vragen hierover  vanuit het publiek:
 • Bewoners van de Anjerstraat kregen onlangs een briefje over een muurtje was opgeknapt was, en of ze eens wilden komen kijken. Het is de vragensteller niet duidelijk over welk muurtje het ging en wie de eigenaar van het muurtje is. Blijkbaar begrepen meerdere mensen uit de buurt de bedoeling niet.
 • Timo legt uit dat het om het muurtje ging van de ouders van de jongens die daar altijd voetballen. Omdat de ballen ook wel eens bij buren in de tuinen vliegen, was er de nodige onenigheid geweest. Timo heeft hierin bemiddeld. Het muurtje is zodanig opgeknapt en beschilderd, dat de bal nu alleen bij hen zelf in de tuin belandt. De uitnodiging was voor een soort “feestelijke opening” van het muurtje met door de moeders van de jongens gebakken taarten  etc. De buren werden uitgenodigd ter verzoening i.v.m. de veroorzaakte overlast.

 • Iemand merkt op dat de politie, wanneer die gebeld wordt, wel eens “langs” rijdt, maar niet aan de deur komt van de persoon die gebeld heeft i.v.m. jongerenoverlast. Dit is geen vraag voor Timo, dus wordt deze beantwoord door de wijkagente.
 • Een melding komt binnen bij een Centrale Meldkamer in Breda. Daar is men niet plaatselijke bekend, men kent de situatie niet in Kloosterzande (of waar dan ook).Van daaruit wordt de dichtstbijzijnde politiewagen op pad gestuurd. Een ideale situatie is dat inderdaad niet.

 • Omdat er verder geen vragen zijn bedankt de voorzitter Timo voor zijn heldere uitleg.

 • 4.  ZORG IN BEWEGING:  PRESENTATIE DOOR STICHTING CURAMUS.
 •      De zorgmakelaars Liesbeth, Carolien en Saskia geven een uiteenzetting over de veranderingen in de landelijke zorg, sinds 1 januari 2015, en de mogelijkheden bij Curamus. Het is de bedoeling dat iedere oudere zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Daarbij staan de eigen regie en de eigen mogelijkheden voorop. Daarbij kan passende ondersteuning worden geboden en moeten de ouderen  ook elkaar kunnen ondersteunen. De kwaliteit van de zorg moet verbeteren, maar de zorg moet ook betaalbaar blijven. Er wordt een schema getoond waarin de verschillen tussen het oude en het nieuwe systeem worden aangegeven. De zorg die iemand nodig heeft wordt bepaald door:
 • De Stichting Hulst voor Elkaar, i.v.m. de ondersteuningsmogelijkheden (tel. 0114-684700)
 • De wijkverpleegkundige i.v.m. de verpleging en verzorging thuis.
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert 24-uurs verblijfzorg www.ciz.nl
 •      Onder de Stichting Curamus vallen onderstaande locaties:
 •               -      WZC en Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve
 •               -      WZC en Verpleeghuis Antonius
 •               -      WZC en Verpleeghuis De Lange Akkers
 •               -      WZC en Verpleeghuis Binnenstad
 •               -        Verpleeghuis Geslechtendijk Sint Jansteen
 •               -        WZC IJzerenhandstraat/Zoutestraat
 •               In Antonius en De Lange Akkers bestaat ook de mogelijkheid  om een appartement te huren. Er is 24-uurs zorg aanwezig. Op de tafels liggen folders met meer informatie hierover. Er is een standaardpakket wat ook uit te breiden is met extra services. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het ZorgAdviesPunt: 0114-381316  zap@curamus.nl.
 •               Vervolgens vertelt Saskia iets over het werk van het Team Welzijn in Antonius. De welzijnsactiviteiten zijn er ook voor de buurtbewoners. Ook bij de warme maaltijd zijn de buurtbewoners tegen een vergoeding welkom. Er is een vervoersdienst met vrijwilligers. Zij duwen de rolstoel of wandelen mee met de rollator van het ene gebouw naar het andere. Ook de uitstapjes  en het mantelzorgcafé worden genoemd.

 •               Vragen hierover vanuit het publiek:
 • Onlangs moest het steunpunt mantelzorg van een mantelzorger een kopie hebben van de betaalpas. Kun je dat zo maar meegeven en waarvoor is dat?
 • Over deze vraag is eerst wat onduidelijkheid, in principe geef je aan niemand een kopie van je betaalpas. Later blijkt dat het om het “mantelzorgcompliment” ging, een bedrag van € 50,00 wat iedere mantelzorger krijgt vanuit het steunpunt van Hulst voor Elkaar.
 • Om dat bedrag te mogen ontvangen moest je een brief insturen. Blijkbaar is dit door en aantal mensen toch niet goed begrepen.

 • Wat is welzijn? Dat is het welbevinden van je zelf. De vragensteller  krijgt een welzijnskalender, waarop hij kan zien wat er allemaal te doen is in Antonius.

 • Hierna bedankt de voorzitter de dames van Curamus voor hun informatieve bijdrage.

 • 5.  ACTIEPUNTEN.
 • De voorzitter vindt dat teveel actiepunten te lang blijven liggen. Sommige komen al jaren lang elke keer weer op de agenda als “onafgewerkt”. Hij hoopt dat uitstel geen afstel betekent. Wethouder Totté vraagt om welke actiepunten het expliciet gaat. De alleroudste zijn o.a. het milieupark aan het Marijkeplein en de verkeershinder Poolsplein- Zoutendijk-Hoek en Bosch etc. richting industrieterrein. Volgens burgemeester Mulder moet je kijken naar de actiepunten die wel al gerealiseerd zijn. Hij noemt er enkele op. Ook worden de oorzaken genoemd waarom het milieupark probleem nog niet is opgelost.

 • Inloopbijeenkomsten dorpsraad. De openbare vergaderingen van de dorpsraad blijven vooralsnog plaatsvinden in Hotel van Leuven. Deze zullen ook uitgebreid worden met presentaties en voorlichtingen, een soort thema-avonden, zoals bijvoorbeeld:
 • Woongoed en de plannen t/m 2030
 • Buurtbemiddeling
 • Vluchtelingenopvang en asielzoekers
 • Droomproject Kloosterzande.

 • Churchillhof. De dorpsraad heeft contact gehad met de Gemeente en samen met de         bewoners hebben zij advies uitgebracht over de parkeerplaatsen. Is er iets gedaan met        deze adviezen?
 •       Volgens wethouder Van Damme is het bekeken en is er een begroting gemaakt om de         vakken schuin te plaatsen. Zo kunnen er ook meer auto’s staan. Eind dit jaar of januari                2016 wordt er aan begonnen. Verder is er, samen met wethouder Van Driessche, een              gesprek geweest met de school i.v.m. het parkeren. Er waren borden en potloden gezet.         Samen met de Verkeerscommissie is besloten er eenrichtingsverkeer van te maken en de    pionnen weg te halen.  Dat is beter voor de veiligheid. • Vrachtverkeer Hulsterweg-Oudeweg-Hoek en Bosch-Zoutedijk-Poolsplein.
 •       Er zijn op de Hulsterweg drie drempels geplaatst, maar het verkeer over deze drempels    veroorzaakt schade. De heer May Evers overhandigt namens de bewoners                handtekeningen aan Diana, bestemd voor de verkeerscommissie. Een  2e punt van de heer Evers is de veiligheid voor de kinderen die door het tunneltje rijden om het fietspad naar    Hulst te bereiken. Bij de ingang van het bedrijf Van Kerckhoven rijden steeds grote       vrachtwagens af en aan; dit is een gevaarlijke situatie.
 •       Wethouder Van Damme kan nu niks beloven maar gaat alles bekijken en bespreken in de Verkeerscommissie. Daarna komt er een gesprek met een vertegenwoordiging namens de                ondertekenaars. Verder meldt Diana dat het gebied rond het Hof te                 Zandeplein/Hulsterweg een 30km zone wordt. Daar      is een hele procedure aan vooraf        gegaan, maar deze is nu achter de rug.

 • Website:  www.dorpsraadkloosterzande.nl  Hierop komt al het nieuws van de dorpsraad.                Er is ook een gastenboek, waarin men een bericht kan laten plaatsen. Dit bestaat nu 12       jaar, maar er staan slechts 3 reacties op. Robert wijst er nog eens op dat ook de       inloopbijeenkomsten niet voor niets gehouden worden.

 • Nieuwsbrief. Als voorbereiding op deze jaarvergadering is er weer een nieuwsbrief            uitgebracht. Deze wordt verder behandeld op de inloopbijeenkomst in januari 2016.

 • Servicemeldpunt. Het telefoonnummer 140114 is niet bij iedereen bekend. Al het andere                is te vinden op de website van de gemeente Hulst.
 •              Vraag hierover: iemand heeft een servicemelding gedaan, maar heeft nooit een                    bevestiging gekregen. Toch is het probleem opgelost en is dit twee maal aan de          betreffende persoon meegedeeld.
 •               Diana antwoordt dat je normaal gesproken ALTIJD een bevestigingsnummer krijgt.

 • Natuurspeeltuin “Kastanje Hof”. Er staat inmiddels een klein naambordje, wat nauwelijks               te lezen is. Er is door de Gemeente een groter bord beloofd, maar dat is nog steeds niet      geplaatst. Het probleem v.w.b. het maaien van het gras is opgelost. Dat kan nu met de      zitmaaier van de Gemeente en er zijn 3 vrijwilligers die zich hiervoor aangemeld hebben.   Er wordt echter nog te weinig gebruik van de speeltuin gemaakt, waarschijnlijk
 •      omdat er nog te weinig “uitdaging” voor de kinderen is. Ook de ligging aan de drukke           Cloosterstraat maakt dat kinderen er niet zonder begeleiding kunnen komen. De grote        wens van de dorpsraad is om ook een kabelbaan te realiseren, zoals in St. Jansteen, en           een klein crossbaantje. Dit is positief ontvangen door de burgemeester als           kernwethouder. Inmiddels heeft het bedrijf Bleijko  betonnen afwateringsbuizen       beschikbaar gesteld, die ook als speelobject kunnen dienen.
 •       Enkele aanwezigen vinden het zonde van het geld dat in de speeltuin gestoken is, omdat ze er nooit iemand zien spelen. Een inwoner (ouder van kleine kinderen) van ’t Laantje    zegt zeer blij te zijn dat de speeltuin er is, maar de kinderen moeten nog “leren spelen” met natuurlijk materiaal, zoals takken, houtblokken etc.
 •       Diana antwoordt dat het verzoek om het crossbaantje nader bekeken zal worden, maar    voor een kabelbaan is geen gemeentelijk budget. Hiervoor moet de dorpsraad zelf een            oplossing zoeken, evt door middel van fondsenwerving, sponsoring o.i.d.
 •       Speeltuintje in Plan II Zoutendijk:  een inwoner van deze wijk betreurt het dat ook op       deze speelplaats zo negatief gereageerd wordt. Hier wordt bij goed weer veel gespeeld.
 •       Wethouder Van Driessche is blij om te horen dat er ook positieve reacties zijn.          Terugkomend  op het “leren spelen” adviseert hij de dorpsraad om eens contact op te          nemen met de scouting. Zij kunnen in Kastanje Hof wellicht eens activiteiten             organiseren, waar ook andere kinderen bij betrokken worden.
 •       De dorpsraad vindt dit een goed idee.
 • Ongeregeldheden achter de N.H. Kerk. N.a.v. een opmerking om de speeltuin             aantrekkelijk te maken voor  “oudere jeugd”, wordt opgemerkt, dat dit vragen is om             problemen. (overigens wordt met oudere jeugd bedoeld, de bovenbouw van de              basisschool, en niet 15- en 16- jarigen). Hierna spreken enkele van de aanwezigen hun             onrust uit over drugs dealen en drugsgebruik achter het kerkje.
 •       Burgemeester Mulder benadrukt nogmaals dat drugsoverlast het beste meteen gemeld     kan worden bij het Meldpunt Drugsoverlast. Tel.  0800-0225085 (gratis), met zoveel            mogelijk gegevens als plaats, tijden, kentekens, (ook brommertjes hebben een kenteken)    Dan wordt er naartoe gegaan door de politie.
 •       Iemand heeft een paar jaar geleden een melding doorgegeven, de politie kwam, praatte even met de jongens door een geopend autoraam en reed toen weer weg.
 •       De burgemeester zegt dat er sinds 1 januari 2015 een andere aanpak is. Er is nu altijd een   terugkoppeling na een melding, dus blijf melden, het heeft zeker aandacht.

 • Klus- en kuisdagen. Hiervoor is weinig response bij de inwoners, misschien moet de school erbij betrokken worden. Het zijn niet alleen kinderen, ook volwassenen laten                vuiligheid liggen. Er wordt een voorbeeld  gegeven van boeren die grote dotten  modder die van hun machines vallen, soms maandenlang op de weg laten liggen. Ook bij de voormalige luchtwachttoren ligt het vol bananendozen.
 •       Wethouder Van Damme stelt voor dit aan te pakken met de klus- en kuisdagen.
 •       Enkele aanwezigen laten weten dat ze zelf elke dag alles opruimen in het plantsoentje bij                hun huis. Hiervoor niets dan waardering natuurlijk. De mensen van openbare werken   hebben ook het strandje bij Walsoorden schoongemaakt. Hartelijk dank hiervoor.

 • Veiligheid en Hartveilig Wonen.
 •       We zijn benieuwd naar de uitslag tot nu toe van de campagne Hart Veilig Wonen.
 •       Burgemeester Mulder:  Voor het systeem zijn nu meer dan 200 aanmeldingen voor de          cursus reanimatie. Aan de bedrijven is gevraagd hun AED- apparaat buiten in een kast te               hangen, zodat ook buiten werktijd deze apparaten beschikbaar zijn. Ook aan de buitenmuur van het stadhuis hangt nu een AED, die 24 uur per dag beschikbaar is.

 • Matrixborden. Gebleken is dat te hard rijden meestal gebeurt door de eigen inwoners.           De gegevens van de matrixborden worden niet beschikbaar gesteld.

 • Openbaar vervoer. Tot nu toe is de dorpsraad tevreden.
 •         Diana van Damme  vraag om zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van het openbaar vervoer, dan hebben we de meeste kans dat lijn 10 blijft rijden.
 •       Iemand merkt op dat in de folder van Connexxion staat dat alle bussen       rolstoeltoegankelijk zijn; in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn.
 •       Diana zal dit meenemen in het overleg met Connexxion, ze moeten bieden wat ze beloven.

 • Kernwethouder Burgemeester Mulder
 •       De vertegenwoordiger naar en in het College is burgemeester Mulder. Meerdere malen   per jaar spreken de Dorpsraad en de Burgemeester elkaar over wat er leeft in        Kloosterzande en omgeving.
 •       De Burgemeester merkt op dat een wijkwethouder niet alleen met zijn eigen wijk bezig is. Alle wethouders proberen de problemen gezamenlijk op te lossen.
 •       Er zijn blijkbaar geen oplossingen te vinden voor bijv. het probleem                          Zoutendijk-Poolsplein / Hoek en   Bosch. Er is met 15 man rond de tafel gezeten en er zijn adviezen gegeven aan de              Gemeente, Diana heeft ze meegenomen.
 •       De Burgemeester is van mening dat dit nu niet het moment is om daarover in  discussie te   gaan. (wordt vervolgd).

 • Gesprek raadsleden. Het bestuur van de dorpsraad heeft regelmatig informatief overleg        met de raadsleden uit het eigen werkgebied. Dit overleg werkt prima voor beide partijen.     Daarom spreekt de voorzitter hiervoor zijn dank uit aan de betrokken personen.

 • De Grote Putting. Staatsbosbeheer, de Provincie en de Gemeente maken van dit gebied        een mooi natuurpark. Qua oppervlakte is het gebied bijna 3x zo groot geworden. George      bedankt namens de dorpsraad de betrokken instanties hiervoor.

 • Positieve veranderingen:
 •       -  de krotten en oude kassen zijn weg en worden vervangen door nieuwbouw. De                                               Singel op het voormalige terrein van Bas Rijk wordt een wijk om trots op te zijn;
 •       - de schaatsvijver is uitgebaggerd;
 •       - het fietspad van Kloosterzande naar Hengstdijk is opnieuw geasfalteerd dankzij het                          Waterschap.

 • Hof te Zandeplein.
 •       Wethouder JP Hageman geeft een uiteenzetting over de stand van zaken:
 •       De Gemeente is in onderhandeling met de firma Sprangers om op het Hof te Zandeplein   een centrumfunctie te creëren. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht.
 •                       Het bedrijf van de Firma Weemaes zou verplaatst moeten worden naar het             industrieterrein Hoek en Bosch. Ook de Brandweer zal moeten verhuizen. Hierover is men         is gesprek met de Brandweer Regio Zeeland. Het ziet er positief uit. Het wordt een miljoenenproject. Zoals bekend is hiervoor is een budget beschikbaar vanuit de provincie,     als compensatie voor de ontpoldering van de Hedwigepolder.

 • Oude melkfabriek Hulsterweg 20. In overleg met ontwikkelaar Jos Goossen is een     bodemsaneringsplan opgesteld. De bodem bevat namelijk minerale oliën. Dit moet                financieel haalbaar zijn. Het plan is dat er daarna 3 of 4 woningen komen (i.p.v. de
 •      geplande 7 woningen).
 •       Vraag hierover vanuit het publiek:  Wat als de fa. Goossen het financieel niet rond krijgt.  Draait de Gemeente dan op voor de kosten.
 •       Antwoord JP Hageman: De Gemeente is blij dat Goosen het opgepakt heeft (na      faillissement van de vorige ontwikkelaar). Het moet opgelost worden. Als de gemeente     een saneringsbijdrage moet leveren zal daar serieus naar gekeken worden.
 •      
 • Dorpshuis De Binnendéur. Een prachtig gebouw voor diverse verenigingen uit onze   gemeente. Steeds meer bijeenkomsten worden in dit gebouw georganiseerd. Binnenkort         zullen er ook jeugdactiviteiten plaatsvinden en worden een voetbalspel, biljart en tafeltennistafel geplaatst. De dorpsraad moet wel huur betalen voor de       bestuursvergaderingen en inloopbijeenkomsten. Met een subsidiebedrag van € 800, wat                 betekent 0,23 eurocent per    inwoner, kun je weinig organiseren.

 •           Perkpolder.  De voorzitter geeft het woord aan wethouder Frank van Driessche om iets te vertellen over de stand van zaken op dit moment. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de uitvoering van de plannen:
 • -  Rijkswaterstaat                                     ˃             nieuwe natuur
 • -  Project Bureau Perkpolder                              >             Veerplein ophogen
 • -  Hulst aan Zee en PBP samen           >             inrichten westelijke Perkpolder
 • - 2 investeerders                                      >             aanleg golfbaan en bouw 200 woningen
 • - Jachthaven                                                              >             Consortium PBP en Hulst aan Zee.

 • Een aantal belangrijke werken zullen in 2016 worden uitgevoerd.

 •                       Vanuit het publiek wordt de opmerking gemaakt dat er meer aanslib is dan gedacht.
 •                       Het peil van 1.60 m is nu al 1.20m. Er is ook al plantengroei op gang gekomen.
 •                       Volgens de wethouder gaan half december de fietspaden open.

 • Promotiefilm.  De voorzitter zegt, dat het plan was vanavond de promotiefilm te draaien die de dorpsraad laat maken m.m.v. de harmonie St. Cecilia. Vorig jaar hebben we reeds een stuk kunnen zien, maar het “kijkje in de keuken” bij de bedrijven moest hier nog aan toegevoegd worden. Wegens ziekte van de filmmaker, heeft het project vertraging opgelopen en is dus nog niet klaar.

 • Fietsenstalling Hulsterweg. Er komen bij de dorpsraad steeds meer vragen om een overdekte fietsenstalling. Nu Lijn 10 waarschijnlijk blijft, zal het aantal fietsen eerder toenemen dan afnemen.  De fietsen staan de hele dag in weer en wind en zijn zo een gemakkelijke prooi bij diefstal.
 • Antwoord Diana: Er zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een overdekte fietsenstalling.

 • Informatieborden. De  al jaren aanslepende irritatie over de richtingaanwijzers naar niet      meer bestaande horeca-gelegenheden en openbare gebouwen is eindelijk verholpen. Alle oude borden zijn 2 weken geleden verwijderd. Met dank aan de gemeente.

 • Dorpsraad Walsoorden.  Jarenlang is geprobeerd om inwoners van Walsoorden op te nemen in het bestuur van onze dorpsraad. Het is nooit gelukt. Walsoorden is nu bijna zover dat ze als zelfstandige dorpsraad kunnen functioneren. De eerste gesprekken met het college zijn achter de rug.
 • Opmerking hierover van een inwoner van Walsoorden: het opstarten van een nieuwe dorpsraad blijkt moeilijker dan gedacht. Voorlopig wil men toch met Kloosterzande blijven praten.

 • 6.  RONDVRAAG.
 • Overlast voetbalveldje Anjerstraat. De ballen tegen de ramen en de voordeuren. Men klimt over het hoge hek. Als de bal in de bomen blijft hangen, probeert me die er met knuppels uit te gooien. Die knuppels vliegen dan ook weer tegen ramen en deuren. De vragensteller snapt niet dat de gemeente Hulst het veldje op die plek gelegd heeft. Vraag is of er a.u.b. een normaal speeltuintje gemaakt kan worden. Er wordt een brief overhandigd aan de wethouder.
 • Antwoord:  de briefschrijver krijgt een schriftelijke reactie van de Gemeente. De jongerenwerker zal in gesprek gaan met de voetballende jeugd aldaar.

 • Wat gaat er gebeuren met de hoge bomen in de Anjerstraat?
 • Er is een service melding gedaan, maar daarover is geen contact geweest. Daarna kwam er een gereedmelding, terwijl er niets gedaan is.
 • Antwoord: dit wordt uitgezocht,  de melder krijgt een schriftelijk reactie van de Gemeente.

 • Is het mogelijk om de grasstrook vanaf het Witte Huis tot het Laantje te verharden.
 • Antwoord Diana: dit zou een punt kunnen zijn voor de klus- en kuisdag volgend najaar.
 • Het straatwerk op het oude haventerrein in Walsoorden zit vol gaten. Kan hier iets aan gedaan worden?
 • Antwoord Burgemeester Mulder: we gaan kijken wie verantwoordelijk is voor het beheer van dit stukje grond is . Als dat de Gemeente is, zullen we kijken wat we hier aan kunnen doen.

 • Omdat er verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en geeft het laatste woord aan de Burgemeester.

 • Burgemeester Mulder bedankt de Dorpsraad voor de organisatie van de avond. Er zijn veel dingen besproken  vanavond en , hoewel nog niet alles, ook veel zaken opgelost. Verder hoopt hij dat de dorpsraad snel uitbreiding krijgt voor het bestuur. Namens het gemeentebestuur biedt hij alle aanwezigen nog een drankje aan. • Robert Asselman,
 • voorzitter • 22/11/2015
 • RA/hlm