Algemene Jaarvergadering 2017Dorpsraad Kloosterzande

21 november 2017

Locatie Zaal van Leuven

Notulen


Agendapunt 1. Opening

De voorzitter heet allen welkom.

Aanwezig zijn 101 personen (75 mannen en 26 vrouwen)


Speciaal welkom aan het College van B & W Burgemeester : Jan Frans Mulder Wethouder Financiën : Adri Totté Wethouder Openbare Werken en wijk- en dorpsraden : Diana van Damme-Fassaert

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport : Jean-Paul Hageman Wethouder Welzijn en Zorg: : Frank van Driessche

Beleidsmedewerker leefbaarheid : Nadia Bleyenberg

Namens Zorgzaam/Antonius : Piet van der Maas


Collega’s van wijk- en dorpsraden

Raadsleden van Kloosterzande

Voorstelrondje bestuur dorpsraad: Bestuurslid: : Jan Baart Bestuurslid: : George Bracke Secretaris / vice voorzitter : Tjarda Schakelaar Voorzitter : Robert Asselman

Afwezig met kennisgeving:

Politie Hulst : Sharina Jacobs

Jongerenwerkster Hulst voor Elkaar : Rose Mandungu

Notulen van 27 november 2016:

De notulen van 2016 hebben een heel jaar op de website van de dorpsraad gestaan. Hierover zijn geen opmerkingen en kunnen worden vastgesteld.


Agendapunt 2. Mededelingen

Ø Samenwerkingsverband: Er is een Samenwerkingsverband opgestart van wijk, dorps- en stadsraden uit Zeeuws Vlaanderen. De 1e bijeenkomst was in Biervliet waarbij meer dan 50 personen aanwezig waren inclusief de coördinatoren van de gemeente Hulst en Terneuzen. Sluis had zich afgemeld.

Ø Excursie: Wij hebben een Excursie gehad in Grenspark Groot Saeftinghe in de Hedwigepolder en een museum in Oude Doel

Ø Wij hebben voorlichting gekregen over en van:

o Sneller internet in het buitengebied;

o We zijn op bezoek geweest bij de provincie in Middelburg;

o Wij hebben diverse malen mensen van Hulst voor Elkaar op bezoek gehad;

o Onze gemeentesecretaris Sylvester ter Wal heeft uitleg gegeven hoe het gemeentelijk apparaat werkt;

o Wij hebben uitleg gekregen over Asielzoekers en statushouders;

o De uittredende wmo raad en de nieuw te vormen wmo raad (en wat onze rol hierin wel en niets is) is uitvoerig besproken;

o Drempelvrij Hulst ofwel de vroegere Gehandicaptenraad is om advies gevraagd en die hebben zij uiteraard ook gegeven met name voor de Cloosterstraat

o De jongerenwerker Rose Madungu is betrokken bij het opbouwwerk voor de jongeren en wij hebben een suggestie gedaan voor een nieuw jongerencentrum

Ø In 2018 over en met:

· BOA’s

· Woongoed Zeeuws Vlaanderen

· De Seniorenraad

Bijeenkomsten van de dorpsraad:

- Vanaf 3 januari 2018 maandelijks in De Binnendeur;

- Er zal bekendheid aan worden gegeven.
Bijeenkomsten over de Cloosterstraat: Er zijn inloop avonden georganiseerd geweest: 1 voor de ondernemers en 1 voor de bewoners.

Straks zal er iets meer worden verteld over de Cloosterstraat door voorzitter van de klankbordgroep Piet Jansen Verplanke en wethouder Diana van Damme.

Wat speelt zich allemaal in Kloosterzande en omgeving af?

Wat is er allemaal de afgelopen jaren opgelost of verbetert

o Fietsenstalling Hulsterweg;

o Opruiming van oude woningen (krotten) en als laatste nog de voormalige melkfabriek;

o De nieuwe wijk ‘De Singel’ (voormalig terrein van Bas Rijk);

o De fietspaden rondom en in Plan Perkpolder;

o Het strandje van Perkpolder is onder handen genomen;

o De natuurspeeltuin en de educatieve kruidentuin ‘Park Hof te Zande’;

o De verlichting in de diverse straten wordt aangepast of vernieuwd;

o De renovatie van de riolering in de diverse straten wordt aangepakt;

o Het openbaar vervoer met buslijn 10 is grotendeels opgelost door grotere bussen in te zetten door Connexxion;

o De buurtbus is en blijft een zorgenkindje nu weer een tariefsverhoging is aangekondigd;

o Er komen nieuwe informatieborden die verwijzen naar een bepaald landschap of specifieke plaats van historische waarde

o Het Polenmonument op het Poolsplein is geplaatst;

Dankzij de financiële steun van de Regiobank Kloosterzande en de gemeente Hulst hebben we dit kunnen verwezenlijken. Zeker ook dank aan de bedrijven Van Kerckhoven en Borm Staal, onze eigen bestuursleden en de maker Ronny Ivens;

o Er worden woningen van Woongoed gesloopt in de Beatrixstraat waar niets voor terug komt;

o Een toeristische trekpleister wordt de radartoren in ons werkgebied vlakbij Kreverhille. Dorpsraad Ossenisse heeft de regie v.w.b. onderhoud en toezicht.

o Arbeidsmigranten
Wat hebben we nog op ons verlanglijstje staan?

o Panoramahuis in Plan Perkpolder met zitbanken en windschermen

o Een klus- en kuisdag

o De invulling van het terrein Rozenhof

o Reconstructie van de Cloosterstraat

o Het kerkpadje in de Kerklaan naar de Zoutlandsedijk verbeteren

o De Binnendeur met zijn activiteiten

§ Uit op Zondag

§ Jeugdactiviteiten


Agendapunt 3: Voortgang Antonius.

De heer Piet van der Maas verteld over de voortgang van de nieuwbouw en verbouw van Antonius.

De nieuwe naam is ZorgSaam maar de bouw begon nog in de Curamus tijd.

Het was een hele lange aanloop daar verschillende partijen andere wensen hadden.

Bij nader onderzoek bleek dat het meest westelijke gedeelte niet meer aan de normen voldeed en er moest een tijdelijke noodvoorziening komen, er werden woonunits geplaatst die dit bouwtermijn met bewoning opvangt.

Het oostelijke deel het gedeelte aan de Groenendijk is bouwkundig nog prima en daar worden op elk van de 3 verdiepingen een woonlocatie voor 8 dementerende ouderen gesitueerd in totaal 24 dementerende ouderen.

Er blijven nog 18 units staan die later bij eventuele verbouwingen hier of elders weer hergebruikt kunnen worden.

Ook de reeds bestaande bejaarden woningen in het Antoniusstraatje werden grondig gemoderniseerd en aangepast zodat een langer zelfstandig wonen wenselijker geworden is.

De planning.

Dat in het nieuwe gedeelte eind februari begin maart 2018 de huisartsenpraktijk De Groenendijk van o.a. dr. Suij en de Fysio praktijk (Fysio Fit)van Michel van Bunderen daar al in gehuisvest zal zijn.

De Fysio praktijk is een combinatie met de zelfstandige Fysio praktijk van Michel van Bunderen maar ook in dit praktijk gedeelte gaan de fysiotherapeuten van ZorgSaam hun eigen cliënten behandelen.

Juni-juli 2018 is de verhuizing geplant van de bewoners in de units naar hun appartementen.

In de loop van 2018 gaat de verbinding, waar nu de hoofdingang is, onder de slopershamer, volgens Piet van der Maas het spannendste van heel het project dit komt doordat een deel van de bouw aangebouwd is aan het pand van de familie Eijsackers maar hij heeft de volste vertrouwen in Sagro’s sloopbedrijf.

Samen met de nieuwe ingang, het nieuwe restaurant en de groepskamers voor dementerende ouderen hoopt hij dat in het voorjaar 2019 alles afgerond is.


Agendapunt 4: Reconstructie Cloosterstraat

Er wordt door wethouder mevr. van Damme en projectleider van de klankbordgroep reconstructie Cloosterstraat de hr. Piet Jansen Verplanke op een duidelijke wijze uitleg gegeven.

Wethouder Van Damme:

Ø De nutsbedrijven o.a. Delta gaan in maart t/m juni 2018 de voorbereidingen doen

Ø Begin december 2017 is de concepttekening klaar.

Ø De inloopavond van dit project is januari/februari 2018

Ø In februari is het bestek klaar ligt voor de aanbesteding

Ø Hopelijk mei 2018 werkelijke begin met de fysieke werkzaamheden

Zij vervolgde op de vraag die eerder bij de gemeente gesteld is waarom niet gelijk een gescheiden rioolstelsel?

Antwoord: De staat van de riolering is nog heel goed maar er komt wel een gescheiden gedeelte ter hoogte van huisarts Fer Helmers tot voorbij de voormalige kinderopvang De Kiekeboe.

Piet Jansen Verplanke vulde aan dat eigenaren binnen 50 meter van de werkzaamheden wonen cq bezittingen hebben en waaruit door bronbemaling eventuele schade kan voortkomen deze schade vergoed wordt.

De aannemer is daar voor verzekerd, dit heet een CAR verzekering. Door middel van een ,,voorschouw” worden er door een gespecialiseerd bureau foto’s van de onroerende goederen gemaakt en deze worden bij een notaris gedeponeerd en vastgelegd. Piet Jansen Verplanke meldde nog dat de klankbordgroep gecharmeerd is over de werkzaamheden Zoutestraat Hulst en de Geslechtedijk te Sint Jansteen. Hij vervolgde dat de samenwerking met de projectleiders van de gemeente Hulst positief verloopt.
Vragen uit het publiek;

Ø Theo Tieleman: Hoe zit het met de verkeersomleiding tijdens deze reconstructie/werkzaamheden? Komt dat verkeer dan over die smalle dijk in Hoek en Bos? Er komt nu veel landbouw en vrachtverkeer.

Wethouder Van Damme neemt deze vraag mee naar de project ontwikkelaars van de gemeente Hulst en kan nu al vertellen dat er een passende omleiding moet komen

Ø Frank Michielsen: Bij hevige regenval komt het lagere gedeelte van de Cloosterstraat onder water te staan. Hoe gaan ze verbindingen aanleggen naar de sloot ten zuiden van de bewoning Cloosterstraat richting het plan Zoutendijk 2.

Wethouder Van Damme geeft als antwoordt dat dit technisch niet eenvoudig is maar dat het opgelost wordt daar is ze niet bang van gezien de ruimte die er is om daar een goede waterafvoer te creëren.

De bewoners met een eigendom worden vooraf door de gemeente benaderd.


Agendapunt 5: Voortgang Hof te Zandeplein.

De vraag van de dorpsraad is: Hoe is de stand van zaken m.b.t. het plan Hof te Zandeplein.

Wethouder Jean Paul Hageman heeft dit in zijn portefeuille en kon daar enkele antwoorden opgeven.

Met de firma Weemaes is een overeenkomst gesloten dat zijn bedrijf naar het industriegebied gaat zuidelijk van IZV Building.

Er zijn gesprekken gevoerd met de Woongoed voor de invulling voor 24 appartementen/woningen en met de ondernemer/eigenaar van de Em-Té supermarkt. Net zoals de invulling van Antonius kan dit een langdurig traject worden. Diverse partijen die eerder interesse toonde daarin te willen investeren hebben al andere locaties ingevuld.

Wethouder Hageman had wel een planning voor ogen en is dat in 2019 het plein wordt ontgonnen en geschoond en dat er in 2020 daadwerkelijk de eerste schop de grond in kan. Hij hoopte dat alle officiële handelingen nog in deze regeerperiode afgehandeld kunnen worden.

Wethouder Hageman was ook gelukkig met het uitbreidingsplan De Singel en het plan de Melkfabriek en voegde er direct aan toe dat er in plan Zoutendijk 2 de vaart er in komt door de kavels op te splitsen in bouw en/of tuingrond, deze laatste is €50,- per m² en bouwgrond €135,- per m²

Vraag uit het publiek: Paul van Kerckhoven vraagt aan de wethouder over het verpauperde pand van de voormalige familie Voet nu eigendom van de familie Leenknecht of dit gelijk meegenomen kan worden met het opknappen van het Hof te Zandeplein.

Wethouder Hageman geeft aan dat dit ook in de planning zit en hoopt met de familie Leenknecht en met het inzetten van P & W middelen hier tot een kwaliteitsslag kan komen voor dit gedeelte van het Hof te Zandeplein.


Agendapunt 6: Walradartoren.

De voorzitter van de dorpsraad legt uit dat de walradartoren te Kreverhille in eerste instantie op het werkgebied van de dorpsraad Ossenisse was komen te staan. Zij hebben hierover al veel informatie ingewonnen. Bij nader inzien heeft Rijkswaterstaat deze toren op het werkgebied van de dorpsraad Kloosterzande geplaatst maar deze toeristische attractietoren wordt ‘geschonken’ aan de dorpsraad Ossenisse’. De voorzitter geeft wel aan dat dit ook inhoud het onderhoud en toezicht.

De bouw van de walradartoren is toch nog geen gelopen race daar er nog juridische uitspraken verwacht genomen moeten worden.


Agendapunt 7: Het Polenmonument.

Dorpsraad Kloosterzande heeft het oude houten Polenmonument aan de gevel van de familie Van Jole vervangen door een schitterend hard stenen monument dat ontworpen en gemaakt is door de kunstenaar Ronny Ivens. De oude houten plaquette was hard aan vervanging toe en door een financiële gift van Roctus Financiële diensten/Regiobank en een bijdrage van de gemeente is er een nieuw Pools bevrijdingsmonument geplaatst op het Poolsplein.

De gemeente gaat rondom het nieuwe monument een voetpadje en plateau maken omringt met een laag hegje.


Agendapunt 8.: Plan Perkpolder.

Wethouder van F. van Driessche neemt het woord.

De wethouder roept de bewoners op om zich niet negatief uit te laten voor wat betreft de geluiden over vervuiling en veiligheid van de dijken rondom het nieuwe ingepolderd gebied. Er zijn afwijkingen geconstateerd maar die afwijkingen worden veel groter gemaakt dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Hij erkent dat Rijkswaterstaat de zaak voor wat betreft vervuiling in onderzoek heeft en dat er afwijkingen zijn. Medewerkers van Rijkswaterstaat onderzoeken of er hoge concentraties calcium en pH –waarden worden aangetroffen.

Als er werkelijk een te hoge concentratie gevonden was geweest hadden alle alarmbellen wel gaan rinkelen en nu wordt het rapport pas in januari 2018 verwacht. Bovenstaande heeft niets met het westelijke gedeelte van Perkpolder te maken, daar worden andere gronden aangevoerd industrieklasse drie.

We kennen de bezorgdheid van de omwonenden. De grond die aangeleverd wordt moet voldoen aan de Nederlandse maatstaven en worden door gecertificeerde bedrijven gecontroleerd daarnaast laat de gemeente Hulst en Provincie de grond zelf ook controleren dit gaat drie keer in de week gebeuren.

De gemeente Hulst heeft er alles aan gedaan om dit allemaal zo zuiver en open mogelijk te houden ten eerste voor milieu zekerheid voor de economische impuls maar ook voor de gezondheid.

Nogmaals riep de wethouder de aanwezige op om positief dit enorme project te benaderen en nodigt de mensen uit om op 6 december naar de infodag te komen in het stadhuis in Hulst.


Agendapunt 9: Rondvraag

Ø Jo van de Bosch Walsoorden

De ontsluitingsweg onder en langs de nieuwe dijk is nog niet als zodanig een ,,vlucht”weg voor calamiteiten. Er staat nog steeds een bordje FIETSPAD daarnaast kun je er met de auto niet door als er een tegenligger komt.

Wethouder Van Damme denkt dat dit voor het Waterschap is maar gaat dit opzoeken en zo nodig bij het Waterschap aankaarten.

Jo van de Bosch Walsoorden Strandje bij Walsoorden wordt nog steeds ondanks meerdere aanvragen naar behoren gepoetst. Voor het ophogen heeft hij al eens de prijs bij de gemeente gedeponeerd.

Wethouder Van Damme wist van deze prijsopgave maar vulde gelijk aan dat die wel anders en duurder is. Zij gaat alsnog dit bekijken.

Ø Laurant van den Dries vraagt aan de wethouder of het mogelijk is om een camera te plaatsen bij het parkeerterrein voor vrachtwagens en bussen omdat er tot twee keer toe een ,,vermoedelijk” brandstichting is geweest.

Wethouder Van Damme beaamde dat dit een vervelende kwestie is en hoopt dat dit geen derde keer meer gebeurt. Alle chauffeurs kunnen een sleutel van het hek krijgen maar dat is nog geen garantie dat er niet nog eens zoiets kan gebeuren. Een duidelijk antwoord heeft hij daarop nog niet gekregen maar de burgermeester adviseerde om een ,,Beterbuiten App” te downloaden om snel en adequaat te handelen.

Laurant van den Dries vraagt of er ‘groen afval’ op deze locatie gestort mag worden. Haar antwoord was kort maar ook duidelijk ,,dat mag niet” alles moet naar het milieupark Hulst aan de Hogeweg.

Ø Albert Heyens vraagt hoe het zit met de vernielingen en het van spulletjes wegnemen in de tuinen waar hij zelf slachtoffer van is.

Burgermeester Mulder antwoord dat hier aan gewerkt wordt en hij hoopt dat de buurtbewoners ook een oogje in het zeil houden.

Een zogenaamd heterdaadje zou nog mooier zijn vervolgde hij zijn antwoord.

Ø Ron de Kort over de Buurtbus

· Ron vertelde dat de prijs van een ritje niet duurder wordt maar er kan ,,niet” meer contant betaald worden alleen maar pinnen.

· Dat een ,,halte taxi” nog te onbekend is onder de bewoners. Men kan er gebruik van maken wanneer er geen regulaire busdiensten meer rijden . De ‘halte taxi’ opstapplaats is te herkennen aan een halte taxisticker. In Kloosterzande zijn er 3 opstapplaatsen. Je kan er voor € 2,- mee op de markt van Hulst komen. Deze taxi’s rijden tot s avonds 22.30 uur. Je moet een gratis pasje aanvragen waar een nummer op staat die voor een taxibestelling doorgegeven moet worden. Hij vraagt aan de dorpsraad van Kloosterzande om dit goed op de website te plaatsen.

Ø Paul van Kerckhoven vraagt aan de dorpsraad of het mogelijk is om een trimbaan zoals op Sint Jansteen te ontwikkelen.

De voorzitter antwoord dat dit zeker mogelijk is maar vraagt zich af wie de kartrekker wordt en dat dit ± 30.000 euro kost. In St.Jansteen was al een trimbaan en met een donatie uit het Oranjefonds en sponsoring van de talrijke ondernemers is deze trimbaan tot stand gekomen. De voorzitter gaf als advies om op de site van de dorpsraad van St.Jansteen te kijken want daar staan alle werkzaamheden op.

De skatebaan in Kloosterzande is ook een traject die niet van de grond wil komen gewoon omdat de mensen daar niet in geïnteresseerd zijn.

Ø Piet Jansen Verplancke geeft aan er op dat de parallelweg de oude N60 voor fietsers verboden zou moeten worden, alleen de fietsers die daar wonen of uit het achterland komen kun je niet verbieden. Met een ongelukkige harde wind is het levens gevaarlijk en zeker met de buitenlandse chauffeurs die geen kennis van deze weg hebben is het oppassen geblazen. Er is nu een prachtige gladde gescheiden fietspad aan de grote weg. Wel zal het fietstunneltje een schoonmaak beurt nodig hebben.

Wethouder Van Damme gaat dit onderzoeken maar kon wel vertellen dat

deze weg van het Waterschap is.

Ø Theo Tieleman vraagt aan wethouder Totté of er iets aan de bomen staande op Hoek en Bos gedaan kan worden. Hij somde een reeks nadelen op: wij kunnen geen zonnepanelen op ons dak leggen-het neemt veel dag/zonlicht weg—veel lawaaihinder bij harde wind--veel mos en groen aanslag door schaduw en vasthoudende vocht—takken die er af waaien—gevaarlijke dikke takken boven onze huizen etc. Wethouder Totté gaat dit uitzoeken v.w.b. de enorme bomen daar. Hij gaat eerst uitzoeken of ze van mevr. Collot zijn of van Staatsbosbeheer. Wethouder van Damme gaat v.w.b. de verkeersomleiding voor de reconstructie Cloosterstraat dit bespreken met de projectleiders van de gemeente Hulst. Zij weet en vindt dat dit goed geregeld moet worden.

Ø Mevr. Van Overmeire vraagt of de bomen aan de Hulsterweg dan ook maar gelijk onderhanden genomen kunnen worden want ook daar zitten veel dode takken in en bij harde wind liggen deze ook her en der op de Hulsterweg.

Ø Tonny Maas vraagt of de bomen in het Laantje eens een keer ,,goed” gesnoeid kunnen worden. Er zitten veel dode takken in die regelmatig naar beneden vallen. Tonny heeft dit regelmatig aan de gemeente gemeld maar ziet nog geen snoeiwerk.

Wethouder Van Damme gaat dit bij de buitendienst aankaarten, we moeten niet wachten op een vallende tak dat kan niet. Een belletje moet ook helpen.

Tonny Maas vraagt of het Laantje alleen voor plaatselijk verkeer toegankelijk kan worden gemaakt. Hij zou dit zeer op prijs stellen. Er rijden auto’s met hangjeugd naar het kerkplein die daar ,,niet” thuis horen.

Wethouder van Damme. Er komt nieuwe verlichting rondom de Hof te Zandekerk maar ik denk niet dat je deze jongeren daarmee weg krijgt.

Ø Leon Maas vraagt aan wethouder JP Hageman hoe het financieel is gesteld of opgelost met de bewoners in het plan Zoutendijk 2. Zij hebben ruim voor deze prijsverlaging hun kavel duur gekocht van de gemeente? (agendapunt 5)

Wethouder Hageman antwoordde dat het met de bewoners die eerder een kavelgrond tegen een duurdere prijs hebben gekocht het goed is gekomen. Hij beaamde dat dit geld kost maar is een bewuste keuze.

Ø Paul van Kerckhoven vraagt hoe het zit met een lichtmast die al meer dan 3 maanden gebroken is. Hij heeft dit al 3 keer bij de gemeente telefonisch gemeld.

George Bracke (bestuurslid van de dorpsraad) geeft advies om via de site van City tec, specialist in openbare verlichting kun je de plaats, straat en lantaarnpaal nr invullen, is deze er niet meer dan de juiste locatie doorgeven.

Ø Henk Doedee had de zelfde vraag maar dan voor de haven van Walsoorden.

Henk vertelde dat hij niet met de computer om kan gaan en heeft dit

telefonisch gemeld bij de gemeente maar deze is nog steeds niet gemaakt.


Agendapunt 10. Sluiting van de algemene Jaarvergadering 2017

Alvorens het laatste woord aan de burgermeester te laten bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inzet.

Hij vroeg aan de aanwezigen of er interesse is om in de dorpsraad zitting te komen nemen als commissie- of bestuurslid daar wij maar met 4 personen zijn. Ook benaderde de voorzitter Merten Broekaart die 10 jaar geleden de kar trok voor een jeugdraad en of hij er voor voelde weer een dergelijke raad op te richten.

De voorzitter meldde nog dat er foto DVD’s te koop zijn met meer dan 2500 foto’s voor slechts € 20,- en men de dorpsraad kan steunen door een vrijblijvende financiële bijdrage voor een balpen.

Burgermeester Mulder nam het laatste woord en bedankte de aanwezige bewoners maar ook de 4 bestuursleden van de dorpsraad Kloosterzande die met hun tomeloze inzet en met een goed geoliede, duidelijke en complete Algemene Jaarvergadering die als een speer liep de avond afsloot. Kijkend naar een instemmend college sloot hij af met een traditioneel rondje van de gemeente.


Tjarda Schakelaar Secretaris en notulist

Dorpsraad Kloosterzande


Notulen Algemene Jaarvergadering 17 november 2016

Zaal Hotel van Leuven te Kloosterzande.

Aanwezig: 82 personen.

Voorzitter : Robert Asselman

Bestuurslid : Jan Baart

Bestuurslid : George Bracke

Secretaris / vice voorzitter : Tjarda Schakelaar

Burgemeester : Jan Frans Mulder

Wethouder Financiën : Adri Totté

Wethouder Openbare Werken : Diana van Damme-Fassaert

Wethouder Ruimtelijke Ordening en Sport : Jean-Paul Hageman

Wethouder Welzijn en Zorg: : Frank van Driessche

Afwezig met kennisgeving:

Politie : Sharina Jacobs

Gemeente Hulst : Evert de Moor


Agendapunt 1:

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder het college van B&W, raadsleden, collega’s van de wijk- en dorpsraden, Bob Maes van BN De Stem en Rian de Feijter van het Waterschap (zij arriveert om 20.15 uur).

2. NOTULEN EN MEDEDELINGEN.

De notulen van 2015 heeft iedereen kunnen lezen op de website. Dit is gemeld in de nieuwsbrief. Ook alle nieuws is te lezen op de website www.dorpsraadkloosterzande.nl De actiepunten zijn in de voorbereiding besproken met B & W en komen terug in de vergadering.

Het overlijden van Ad Franken, oud dorpsgenoot en schrijver van verhalen die nog steeds op de website te lezen zijn, heeft de aandacht gekregen binnen het bestuur van de dorpsraad.VERDERE MEDEDELINGEN: ‘WAT SPEELT ZICH ALLEMAAL IN KLOOSTERZANDE AF’

De voorzitter noemt de onderwerpen op die vanavond aan de orde komen, tevens legt hij uit met ondersteuning van foto’s op het grote scherm wat het onderwerp is en wat onze bevindingen zijn. De aanwezige bewoners krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan de dorpsraad, het college en de betreffende wethouder geeft de mening of het besluit van het college.

Onderwerpen agendapunt 2 en 4:


1. Vernieling zitbank zeedijk ter hoogte van het watersnood monument

2. Fietsenstalling Hulsterweg

3. Fietspad naar Kuitaart en fietspad aan de Hulsterweg vanaf de openbare begraafplaats tot

aan het benzinestation

4. Krotten / melkfabriek

5. Nieuwe wijk ,De Singel’

6. Perkpolder v.w.b. natuurgebied, panoramahuis, fiets- en wandelpaden en golfterrein

strandje Perkpolder

7. Logo’s bedrijven/stichting die de film financieel ondersteund hebben, tevens het afspelen

van de bedrijvenfilm

8. Hof te Zandeplein (in- en uitbreiding)

9. Antonius + gezondheidscentrum

10. Natuurspeeltuin Kastanjehof en Hof te Zandepark en het maaien van deze locatie

11. Educatieve natuurtuin

12. Klus- en kuisdag

13. Walsoorden

14. Rozenhof

15. Cloosterstraat 2017 en 2018

16. Fiets- en voetpad ‘kerkpad’ in de Kerklaan

17. Openbaar Vervoer en buslijn 10

18. Verkeerszaken

19. Criminaliteit en overlast

20. Jongerenraad

1. Het bankje aan de zeedijk was vernield, één telefoontje naar de gemeente en het was binnen

enkele dagen vervangen door een nieuwe. Zeer positief.

2. Een overdekte fietsenstalling aan de Hulsterweg was een al lang gekoesterde wens van de

dorpsraad. De dorpsraad is blij dat er nu een ruime stalling staat bij de bushalte Hulsterweg.


3. Het fietspad naar Kuitaart is in samenwerking met de dorpsraden van Ossenisse, Lamswaarde,

Vogelwaarde en Kloosterzande aangekaart bij de provincie. De provincie heeft dit opgepakt en

eind oktober geheel vernieuwd.

4. De Melkfabriek is na 8 jaar praten gesloopt. Gemeente, provincie en andere overheden hebben

voor deze sloop gelden gecreëerd. Aan de laatste fase zijn ze bezig en dat is de gronden die

momenteel gereinigd worden zodat daar op gebouwd kan worden. Eind dit jaar zal het

karwei zo goed als klaar zijn.


5. De Singel. De nieuwe wijk in Kloosterzande heeft in een paar jaar een hele metamorfose

ondergaan, er zijn 16 woningen gebouwd en twee in afbouw. Momenteel loopt er een

aanvraag om 2 x 2 woningen onder 1 kap te mogen bouwen in de Jacob van Heemskerckstraat.


6. Perkpolder. Bewoners maken zich ongerust over de metershoge golfbaan die bij Perkpolder

aangelegd gaat worden. De ongerustheid bestaat uit ,,moerasvorming en vervuilde grond”

Moerasvorming omdat tussen de 7 en 17 á 18 meter hooggelegen golfbaan de druk van

grondwater zal toenemen. Wethouder Van Driessche, portefeuillehouder van het Plan

Perkpolder, gaf aan dat een dergelijke glooiende golfbaan onderscheidend moet worden van

andere golfbanen in de lande, deze golfbaan krijgt ook uitzicht op en over de Schelde. De

hooggelegen Golf Greens komen in de richting van het hooggelegen plateau Perkpolder, de

laaggelegen Greens richting de Perkstraat, daar is de opwaartse druk v.w.b. de opgevoerde

grond duidelijk lager.

Vervuilde grond en grondwater is volgens dhr. Coen de Cock ook geen goede combinatie daar

de vervuiling via het oppervlaktewater zich verder land inwaarts kan verspreiden.

Wethouder Frank van Driessche antwoordde op de vraag over de moerasvorming dat dit samen

met het Waterschap en de Provincie goed in de gaten gehouden gaat worden en er worden

diverse waterloop technieken op toegepast.

Verontreinigde grond kan en mag niet, de Nederlandse wet staat dit niet toe. Wel zal er als

onderlaag gesaneerde grond gebruikt worden. De kwaliteitseisen voor hergebruik van deze

grond zijn wettelijk vastgesteld in het besluit bodemkwaliteit aldus wethouder Van Driessche.


7. De horeca (Pop-Up restaurant)aan het strand bij Perkpolder is een welkome aanvulling voor de

strand- en dijkrecreatie die daar plaats vindt. De ondernemers hadden geluk dat de vergunning

in ging toen het mooi weer werd en zij tot laat in het seizoen de recreanten van dienst konden

zijn.


8. De bedrijvenfilm is tot stand gekomen met financiële steun van bedrijven die op de film staan

maar ook met steun van de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia die in het kader van haar 150-jarig

bestaan een donatie heeft gedaan. Tjarda bedankt dit bestuur namens de dorpsraad voor

deze donatie. De film laat beelden zien van de bedrijvigheid in Kloosterzande met begeleidende

muziek van de Koninklijke Harmonie.9. Het project Hof te Zandeplein is aldus wethouder Hageman in afrondende fase. Met Weemaes

mechanisatiebedrijf zijn momenteel afrondende gesprekken voor verhuizing naar het

industriegebied, waar het bedrijf al een aantal jaren een optie op een flink stuk grond heeft.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is van plan om er 25 tot 30 sociale huurwoningen te bouwen.

Bekeken wordt of er ook plaats is voor commerciële ruimten. De gelden die hier voor

beschikbaar worden gesteld komen uit de pot Regionale Impulsgelden ter compensatie van de

Hedwigepolder.


10. Antonius. Wethouder Hageman kon vertellen dat de 1e paal op 7 december 2016 de grond in

gaat. De dorpsraad krijgt hier nog een uitnodiging voor. De zgn. zorgcirkel krijgt 18 intramurale

en 18 extramurale woningeenheden, daarnaast komen er een aantal zorgfuncties o.a.

fysiotherapie en de huisartsenpraktijk Groenendijk.


11. Het Hof te Zandepark en de natuurspeeltuin zien er netjes uit aldus bestuurslid George Bracke.

Samen met een aantal vrijwilligers, en met gebruik van een grote zitmaaier die de gemeente

beschikbaar heeft gesteld, kunnen zij dit park netjes en zichtbaar houden. Het aangezicht cq

onderhoud van het totale park is zienderogen vooruit gegaan. George hoopt nog wel ,als’ er

nog ergens een financieel potje is dat dit ten goede komt aan de natuurspeeltuin die dan

uitgebreid kan worden met een klimpiramide en/of een tokkelbaan. De aanleg van een

buizenheuvel zit er aan te komen, de 3 grote afwateringsbuizen liggen al klaar, ook de glijbaan

die daar bovenop komt ligt in de gemeentewerkplaats klaar. Het wachten is op het afgraven van

een kavel grond die in het park ten goede komt aan de educatieve natuurtuin.


12. De educatieve natuurtuin staat op papier al helemaal in de steigers aldus Diana Suijkerbuijk,

initiatiefneemster van deze tuin. Zij vindt het Hof te Zandepark een unieke locatie omdat daar in

het verleden een diversiteit aan plantengroei was en zij deze weer terug wil brengen in de

educatieve natuurtuin. Zij gaat met een aantal vrijwilligers, waaronder het Zeeuws

Landschap, deze tuin aanleggen. De dorpsraad en de gemeente staan positief tegenover dit

Plan, al maakt de dorpsraad zich ongerust over eventuele vernielingen. Deze onrust heerst er

ook wel bij de initiatiefnemers.


13. De klus en kuisdag in Kloosterzande is door de dorpsraad en de vrijwilligers positief ontvangen.

Mede dank zij het mooie weer en de steun van de gemeentelijke buitendienst met haar

materialen werd het een geslaagde dag. Bestuurslid Tjarda Schakelaar vindt het wel jammer dat

in een kern van ± 3200 inwoners het aantal vrijwilligers toch maar klein is. Het hadden er meer

mogen zijn. Hij bedankte de maker van het prachtige houten bord, Frans Serrarens. Dit bord,

met de tekst ,,HOF TE ZANDEPARK”, past helemaal in de structuur van het park.


14. Walsoorden. Jo van de Bosch spreekt namens de bewoners van Walsoorden. De

snelheid in de 30 km zone wordt regelmatig flink overschreden. Hij vindt drempels ook geen

optie omdat dit mogelijk trillingen in de huizen te veroorzaakt. Hij beaamde ook dat het

meestal eigen bewoners zijn die dit veroorzaken. Walsoorden zou graag met een stickeractie

willen starten met het idee van Othene (Terneuzen), daar hebben de bewoners op de

papierkliko een grote 30 km sticker geplakt. Bij grijze containers kan dit niet aldus wethouder

Diana van Damme, daar deze dan 2 weken op de straat staan. Wethouder van Damme gaat

Informeren bij de gemeente Terneuzen en komt daar op terug. Het strandje van Walsoorden

staat bij de bewoners hoog in het vaandel. Tijdens de klus en kuisdag in Walsoorden is er met

de gemeente een gesprek geweest over het verwijderen van de stenen en aanvoer van vers

zand.

Wethouder Van Damme gaf toe dat dit nog niet gebeurd was. De reden was dat je er slecht bij

kunt komen en ook de angst dat de natuurclubs er ook op tegen zouden zijn. Wethouder Van

Damme gaf toe dat de offerte voor een schip zand, die door dhr. Van de Bosch ingediend was,

wel gezien is maar met het oog op toekomstige plannen naar een later tijdstip wordt

geschoven. Wethouder Van Damme wilde Walsoorden geen worst voor de ogen houden en

zegde toe dat gelden van de Antwerpse haven deels gebruikt gaan worden voor toerisme en

recreatie nabij Walsoorden, dit in de vorm van bebording maar ook het schoonmaken van het

strandje en hopelijk ook nieuwe zandsuppletie plus aanvullende tekstborden op de stoep van

de oude steiger.


15. Het Rozenhof, de voormalige kleuterschool, die jaren daarna gebruikt werd als dorpshuis,

wordt gesloopt. Dit heeft wethouder Totté samen met het college eind september besloten.

Op de locatie wordt te zijner tijd bekeken of daar woningbouw in de vorm van vrije kavels of

levensbestendige woningen kunnen komen.


16. De fysieke renovatie van de Cloosterstraat is gepland in 2018. In 2017 worden er inloop

bijeenkomsten georganiseerd. Wethouder Van Damme pleitte voor een denktank van ± 10

personen die met ideeën komen die breed worden gedragen. De heer Ben van de Bunder stelde

voor om ook verenigingen uit te nodigen en hij doelde daarmee op de carnavalsstichting. Dit

i.v.m. de jaarlijks optocht, maar ook het wielercomité met de jaarlijkse wielerronde.

Bewoners van de Cloosterstraat kunnen zich niet alleen voor de denktank, maar ook met

ideeën, aanmelden bij de dorpsraad.

Enkele bewoners aan deze Cloosterstraat verschillen van mening, de één zegt dat de bussen

te hard rijden , de andere zegt dat de bussen netjes rijden en dat de kwaliteit van de bussen met

de moderne veringen niet veel trillingen veroorzaken. De oorzaak van de trillingen komt

voornamelijk van het zware landbouwverkeer. Wethouder Van Damme vindt dat met het

plaatsen van de Matrixborden de snelheid goed ingedamd wordt, de smileys geven dit goed

aan. De heer Bert Baart had een heel duidelijke opmerking en dat is als de Cloosterstraat

afgesloten wordt hoe gaan dan het vrachtverkeer en de bussen rijden? Hopelijk niet door de

woonwijken, Die wegen zijn daar niet geschikt voor en langs de Groenendijk gaat niet zoals bij

de vorige renovatie 35 jaar geleden. Deze is vracht (zwaar) verkeer luw gemaakt. De heer

Leon Maas vroeg aan de wethouder hoe het zit met schade die in de loop van de jaren aan de

huizen ontstaan is. Is dit verzekerd? Antwoord van de wethouder is dat schade die aan

woningen ontstaan is door trillingen of wat dan ook, aan de gemeente doorgegeven moet

worden, die dan op haar buurt weer experts inzet om te constateren of de schade

daadwerkelijk door trillingen is ontstaan. Zowel de gemeente als opdrachtgever, als ook de

uitvoerende aannemer zijn tijdens de werkelijke bouwactiviteiten of aanleg van het traject

verzekerd met de zgn. CAR verzekering.


17. Fietsvoetpad ’t Kerkenpadje’ aan de Kerklaan verbreden.

Mevr. De Feijter van het Waterschap Scheldestromen stelt zichzelf eerst aan de aanwezigen voor.

Samen met Miel de Kock heeft zij dit voet/fietspaadje (het zgn. Kerkenpadje) bekeken en

inmiddels heeft het Waterschap dit pad gefatsoeneerd plus een nieuwe grindlaag er op gelegd.

Op de getoonde beelden is duidelijk te zien het pad voor en na de fatsoenering.

De hr. Piet Ardonne vond het nog geen verbetering. Hij klaagde over het bladerendek op het

paadje, waarop mevr. De Feijter antwoordde dat dit niets met de huidige situatie te maken

heeft en alleen maar tijdelijk is.

Een grote wens van de dorpsraad is: dit Kerkenpadje iets te verbreden maar wel op een manier

dat het haar landelijke charmes blijft behouden. Het Waterschap gaat eerst een gesprek aan

met de eigenaar van het land of er mogelijkheden zijn om dit te verwezenlijken.

De hr. Willy de Kock vraagt aan mevr. de Feijter of het mogelijk is dat de op/afrit nabij de

Zoutlandsedijk minder stijl gemaakt kan worden. Niet alleen voor zijn kleinkinderen maar ook

voor de wat oudere fietsers zou dit een wens zijn. Haar antwoord is: als er een akkoord komt

met de eigenaar van deze grond hoeft dit geen probleem te zijn om deze op/afrit bij de

Zoutlandsedijk in het plan mee te nemen.


18. Openbaarvervoer en met name lijn 10 gaat nog gewoon door. Op een vraag uit het publiek of

de tijden aangepast worden aan het openbaar vervoer en met name de treinen naar elders in

Nederland, was Wethouder Van Damme duidelijk: wij moeten ons schikken naar de landelijke situatie, die is namelijk belangrijker. De grote steden hebben het voor het zeggen, was haar antwoord.

Kinderen uit de kernen van lijn 10 worden maar al te vaak met de auto naar Hulst of Terneuzen

gebracht. De wethouder hamerde er wel op dat deze lijn alleen in stand blijft als er genoeg

gebruik van gemaakt wordt.


19. Verkeerszaken en met name de snelheid is een probleem waar ieder woongebied mee te

maken heeft aldus de voorzitter. Meestal wordt het veroorzaakt door eigen bewoners. De

gemeente Hulst heeft het plan om meer matrixborden aan te schaffen.


20. De criminaliteit is in Kloosterzande een rustige factor aldus de voorzitter. Als er zich in de

toekomst problemen gaan voor doen zal de nieuwe jongerenwerker van de gemeente Hulst,

Rose Mandungu, tijdig geïnformeerd worden. De dorpsraad is er zich van bewust dat jongeren elkaar opzoeken en op locaties zitten waar ze niet zo gauw gezien willen worden.


21. Een jeugdraad is nog altijd een grote wens van de dorpsraad Kloosterzande. Jeugd heeft zo zijn

eigen ideeën. De dorpsraad zou het verstandig vinden dat deze groep met de dorpsraad

overleg pleegt en hun ideeën voorleggen. In het verleden had Kloosterzande een jeugdraad

maar daar is geen aanwas bij gekomen. Coen de Cock, initiatiefnemer van de skatebaan,

vulde aan dat dit in de toekomst wel eens het geval kan zijn daar hij een jeugdcomité of

vereniging wil gaan oprichten die tot doel heeft het realiseren van een skatebaan maar het kan

ook zo zijn dat een jeugdgroepering andere zaken gaat oppakken.


Agendapunt 5: Rondvraag en reacties van uit de zaal


Ø De hr. Piet Jansen Verplanken vraagt of het mogelijk is om in het natuurgebied de Putting meer fietspaden aan te leggen met als doel verbindingen met de omliggende dorpen versterken. Antwoord van de voorzitter is dat dit zeker prachtig zal zijn en vraagt aan dhr. Jansen Verplanken of hij mogelijkheden ziet om daar projectleider in te worden en dit te willen doen. Hij beaamt dit.

De heer George Bracke meldde dat dit geen eenvoudige zaak gaat worden daar de dorpsraad van Hengstdijk dit zeker niet zal toestaan, zij hebben zich de Putting toegeëigend.


Ø Cloosterstraat 19 huisvesting van arbeidsmigranten.

Allereerst legt wethouder Hageman uit dat arbeidsmigranten nodig zijn, niet alleen voor land- en tuinbouw maar ook voor bedrijven in Kloosterzande o.a. van Kerkhoven prefab constructies, IZV, Borm staal, transportbedrijf Tieleman etc. etc.

Dhr. Willy Broekhoven vraagt aan wethouder Hageman of er nog steeds 14 arbeidsmigranten plus beheerder in het pand Cloosterstraat 19 verblijven, zo was het toch met de gemeente afgesproken.

Wethouder Hageman verkondigde dat het eerder ingediende plan van de eigenaar niet meer van toepassing is, alleen het woongedeelte aan de Cloosterstraat is door arbeidsmigranten in gebruik, de daar achtergelegen voormalige drukkerij wordt ingericht voor detailhandel.

Bestuurslid Jan Baart denkt dat er in Kloosterzande arbeidsmigranten verblijven die bijv. ook in de kanaalzone van Terneuzen of Antwerpen werken.

Er komt een nieuw bestemmingsplan voor arbeidsmigranten voor heel het grondgebied van de gemeente Hulst met als titel Paraplu bestemmingsplan. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat woningen of andere gebouwen niet zonder meer voor huisvesting van arbeidsmigranten in gebruik kunnen worden genomen.

Volgens dit nieuwe plan mogen er maar 4 arbeidsmigranten in 1 wooneenheid wonen en deze migranten woningen moeten 500 meter van elkaar staan.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor een termijn van één jaar. De gemeente Hulst is de 1e gemeente in Zeeland, die dat doet.

De heer Bert Baart vraagt zich af, ‘als’ er maar 4 arbeidsmigranten in 1 woning mogen verblijven, mogen er dan ook familieleden van deze migranten hier wonen dan verdubbelt of nog meer het aantal migranten. Tellen deze ook mee als arbeidsmigranten?

Wethouder Hageman antwoordde dat dit huisgenoten zijn.


Ø De heer Jo van de Bosch meldt: Als bestuurslid van de watersportvereniging D‘Ouwehaven en het wijkcomité Walsoorden vindt hij dat de ambtenaar van de gemeente Hulst die over de haven van Walsoorden gaat niet of slecht te bereiken is. Als er iets op het havenplateau aan de hand is, is hij niet of nauwelijks bereikbaar. Dat klopt was het antwoord. De heer Hamelink die dit onder zijn hoede heeft werkt niet meer bij de gemeente Hulst. Er wordt intern naar een oplossing gezocht.

De heer Jo van de Bosch vraagt hoe het zit met getijde gedeelte v.w.b. het baggeren, het schijnt een probleem te zijn, de werf van De Klerk heeft hier problemen mee.

Wethouder Hageman antwoordde dat er binnen afzienbare tijd met de 3 ondernemers, de gemeente en Rijkswaterstaat Vastgoed een oplossing komt voor het opknappen van heel het havengebied.

W.S.V. (Watersport vereniging) D‘Ouwehaven heeft een overeenkomst van 1 jaar, telkens met een 1 jaarlijkse verlenging, aldus de wethouder.


Ø De heer Frank Mechielsen maakt zich ongerust v.w.b. fietsers over de oude N 60. Waarom deze weg niet fietsonvriendelijk maken? Piet Jansen Verplanken beaamde dit. Deze weg wordt veelvuldig gebruikt door het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein maar het meest door het aan de weg gelegen transportbedrijf Tieleman. De vrachtwagens hebben op de fietsers een zuigende werking. Er wordt gesuggereerd dat er een mogelijkheid is om een doorsteek te maken naar de rijksweg ter hoogte van de benzinepomp.

Wethouder Van Damme kon daar op antwoorden dat deze wegen van de provincie zijn.


Ø De heer Theo Tieleman maakt zich zorgen over het zware vrachtverkeer dat door zijn navigatiesystemen nog steeds over Hoek en Bos rare toeren uit moet halen om op zijn bestemming te komen. Wethouder Van Damme en mevr. De Feijter van het Waterschap zijn daar op locatie geweest en moeten concluderen dat dit een situatie is die inderdaad niet geschikt is voor vrachtverkeer maar ook niet voor zwaar landbouwverkeer. De verlichting is ook alles behalve goed, voor fietsers en wandelaars is dit een akelige situatie aldus de heer Tieleman.

Ø Zoutendijk 2 wordt een flexibel bestemmingsplan d.w.z. wonen en werken.

De verkaveling wordt herzien, kavels van grote omvang worden in twee gedeeltes verkocht

deel 1 bouwgrond tegen de volle bestaande prijs en deel 2 tuingrond tegen € 50,- per m².

De heer Leon Maas vraagt aan wethouder Totté of dit betekent dat er ook bedrijven cq winkels mogen komen. Dat is zeker niet het geval maar bijvoorbeeld een boekhoudkantoor of nagelstudio wordt wel toegestaan.

De heer Leon Maas heeft aan wethouder Van Damme nog een vraag v.w.b. zijn adres of dit bij haar bekend is, zo niet, dan neemt zij dit na de vergadering alsnog in ontvangst.


Agendapunt 6: Sluiting door de voorzitter en Burgermeester.


Omdat er verder geen vragen meer zijn, bedankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, hij meldt nog dat de Oudheidkundige kring boeken ter inzage heeft. Deze kunnen, achterin de zaal, besteld worden.

Hij geeft het laatste woord aan de Burgemeester.

Burgemeester Mulder bedankt de Dorpsraad voor de organisatie van de avond. Er zijn veel dingen positief besproken vanavond en ook zijn veel zaken duidelijker geworden.

Namens het gemeentebestuur biedt hij alle aanwezigen nog een drankje aan.


Namens het bestuur

Robert Asselman

Tjarda Schakelaar

Dorpsraad Kloosterzande