Notulen april 2018

Vanaf heden kunt u ook de notulen lezen van de maandelijkse vergaderingen van het bestuur.


Agenda

1: Welkom Voorzitter

2: Binnengekomen stukken

3: Notulen vorige bijeenkomst

4: Bevindingen bijeenkomst D en W raden Zeeuws-Vlaanderen van 28-03-2018

5: Polenmonument ,,hoe nu verder”

6: Waterhuishouden kern Kloosterzande

7: Cloosterstraat in fases bekend.

8: Plan Hof te Zandeplein/Verplaatsing Weemaes Mechanica

9: Rabo clubkasactie

10: Sportdorp Kloosterzande gestopt?

11: Grond problematiek Plan Perkpolder

12: Verdeling bestuurlijke taken.

13: Wat er verder ten tafel komt

14: Sluiting door de voorzitter


Opening

Alvorens de vergadering begint wordt er gevraagd dat als eerste besproken kan worden wie de website zal gaan overnemen. Een kandidaat bestuurslid had in de vorige vergadering van 1 februari al aangegeven dit te willen doen. Daarbij werd er nadrukkelijk nogmaals benoemd dat het geen facebook idee moet worden. Het kandidaat bestuurslid heeft hierbij aangegeven dat zij dit zelf ook niet wil en dat de website puur en alleen er is om informatie te verstrekken aan de inwoners van Kloosterzande. Hierbij zal ze nadat het jaar voldaan is de website goedkoper onder gaan brengen en de website up te daten naar een meer modern uiterlijk waarbij het overzichtelijk wordt waar men wat kan vinden. Er wordt als advies gegeven er te zorgen voor dat er een handleiding en een back-up komt zodat ook andere bestuursleden, wanneer nodig, kunnen werken op de website. Informatie zal veelal komen uit bestuursvergaderingen maar hebben toestemming nodig van het bestuur cq de voorzitter. Het kandidaat bestuurslid werkt tot nu toe met WordPress. Tot nu toe werken we met YourHosting van 15-11-2017 tot 14-11-2018 voor € 114,94. Deze blijven we gebruiken tot einde abonnement. Opzeggen dient te gebeuren 3 maanden voor 15-11-2018. Ze zal zo is afgesproken zo spoedig mogelijk om tafel gaan zitten voor uitleg van de huidige website en de overdracht daarvan. Ook zal ze maandelijks statistieken verstrekken zodat alle bestuursleden kunnen zien hoe het bezoekersaantal verloopt per maand. Het vertrekkende bestuurslid wordt bedankt door het bestuur voor zijn werkzaamheden met name buslijn 10 en het verzorgen van de website.

 • De voorzitter heet iedereen welkom en bedankt dat iedereen is gekomen. Hij deelt mede dat een kandidaat bestuurslid zich heeft afgemeld met onderstaande reden.

“Excuses voor de late beantwoording maar mijn computer werkt niet erg goed dus gaan er    soms berichten verloren. Ik ben tot ongeveer half april niet beschikbaar, enerzijds door vakantie, anderzijds door een aantal problemen in Frankrijk die ik moet oplossen. Ik zal bericht zenden wanneer ik weer terug ben.

 • De voice-recorder zal worden gebruikt om de notulen te kunnen opstellen.

  Besloten wordt dat de volgende bestuursvergaderingen voor 2018 zullen plaatsvinden op:

 • 3 mei
 • 7 juni
 • 5 juli
 • 4 oktober
 • 1 november

 • De jaarvergadering is momenteel nog onder voorbehoud op 22 november. De gemeente heeft aan alle dorps –en wijkraden gevraagd of er mogelijkheden zijn deze in het voorjaar te kunnen houden zodat de wethouders niet alles in het na-jaar te hoeven doen.
 • Door het ontbreken van documentatie en agenda is de bestuursvergadering van 1 maart JL. niet doorgegaan. Door de late afmelding werd dit niet als prettig ervaren. Er heeft per e-mail uitgelegd wat de reden hiervan was en biedt zijn excuses aan. Afgesproken wordt:


 • De secretaris stuurt altijd een uitnodiging
 • De secretaris maakt samen met de voorzitter een agenda en stuurt de notulen van de vorige vergadering mee.
 • De secretaris organiseert de accommodatie (is voor 2018 geregeld door de voorzitter)

 • Mededelingen en ingekomen stukken

 • Thema bijeenkomst 6 maart “Vrijwilligerswerk” van Hulst voor Elkaar in ‘De Lieve’ te Hulst
 • De voorzitter tezamen met een kandidaat bestuurslid zijn hier naartoe geweest, ook een ander kandidaat bestuurslid had te kennen gegeven mee te gaan maar was afwezig, dit kan ontstaan zijn door miscommunicatie. Het kandidaat bestuurslid vertelde dat het best saai was en dat ze voor het laatst besproken punt al waren vertrokken.

 • Interview ScheldeXpress
 • Samenwerkende wij- en dorpsraden Hierin werd in een artikel uitgelegd hoe het tot stand is gekomen en hoe er gewerkt wordt. Dit artikel is door bestuursleden positief ontvangen.

 • Pro Perkpolder
 • Geen pro stemverklaring namens de dorpsraad uitgegeven omdat niet iedereen voorstander is/was van het plan in de huidige ontwikkeling (mogelijk storten van vervuilde grond) mede omdat de krant erbij betrokken werd met een groepsfoto.
 • De voorzitter vraagt aan de bestuursleden om geen politiek te bedrijven maar zich te houden aan de rol van bestuurder dorpsraad. Een kandidaat bestuurslid zegt zich zorgen te maken over het mogelijk toenemende verkeer over Kuitaart.

 • Notulen Bestuursvergadering 1 februari
 • De notulen worden doorgenomen en er komen eerst drie punten aan bod.
 • Blad 3 punt 9: Een kandidaat bestuurslid vraagt of er wel voldoende verlichting is in het fietstunneltje.
 • George geeft aan dat er voldoende verlichting is maar dat het wellicht door vervuiling en ouderdom van de lampen minder is geworden.
 • Blad 4 punt 13: Tieleman staat positief tegenover een bezoek van wijk- en dorpsraden bestuurders om een bezoek te brengen aan zijn bedrijf. We komen daar in de samenwerkende wijl- en dorpsradenvergadering op 14 juni op terug. Een bestuurslid stelt voor ook een bezoek te brengen aan ‘De Waterdunen’ via Ferdy van Campen.
 • Blad 5 punt 18: Het project kolkpunten sluiten we af.

De notulen worden vastgesteld en akkoord bevonden. Diverse onderwerpen komen nog ter sprake als agendapunt.

 • Bevindingen bijeenkomst Wijk- en Dorpsraden 28 maart
 • De voorzitter bedankt diverse bestuursleden voor hun deelname en aanwezigheid
 • een bestuurslid geeft een goed cijfer (9) voor de goede organisatie.
 • drie bestuursleden geven aan dat het goed druk was, en dat ze het ook zeer leerzaam en een goed onderwerp vonden.
 • Er wordt dan ook gehoopt op een zelfde opzet voor de volgende keer.

 • Polenmomument
 • Momenteel ligt er een mooie bestrating om het monument en ook grond is hier netjes omheen gelegd.
 • Een bestuurslid heeft contact gehad met de gemeente die de verdere werkzaamheden en onderhoud zullen verrichten.
 • Als het geheel klaar is zal er een officiële opening, onthulling en overdracht plaatsvinden.
 • Sponsoren waaronder RegioBank dienen te worden uitgenodigd door ons evenals dat er een uitnodiging gedaan dient te worden naar Dhr. Ivens.

 • Waterhuishouden kern Kloosterzande
 • Twee bestuursleden geven uitleg over het gesprek wat ze hebben gehad met Dhr.Raanhuis v.w.b. afvalwater (sloten-duikers, ondergrondse overlopen, etc.) en rioolbeheer.
 • Er wordt een plankaart getoond die ze hadden meegekregen, hierover legt een bestuurslid uit dat het riool vanaf de Willem Alexanderstraat, richting de Pastoorsmuldersstraat tot aan Zorgzaam Sint Antonius zal worden vervangen in 2019.
 • Dit punt zal ook op de agenda van de komende jaarvergadering verschijnen (zie agendapunt 13)

 • Cloosterstraat in fases bekend
 • D laatste ontwikkelingen zijn vastgelegd samen met de gemeente.
 • Projectleider Dhr. Jansen Verplanken is bedankt voor zijn werkzaamheden.
 • De voorzitter legt uit hoe de oprichting van de klankbordgroep tot stand is gekomen en wat de bedoeling was van deze klankbordgroep en de dorpsraad. (Zie bijlage onderaan de notulen)
 • De PowerPoint foto’s blijven op de website staan.
 • De bushalte zal worden verplaatst van de molen naar de Hengstdijkstestraat (kruising met Zoutelandsedijk) Robert vind dit voor bus gebruikers zeer inwoner onvriendelijk.
 • Fietsen stalling zal zowel bij de molen zijn als bij de nieuw te plaatsen bushalte aan de Hengstdijksestraat.
 • Diverse parkeerplaatsen zullen worden verplaatst
 • De klankbordgroep is opgeheven.
 • Wanneer de inwoner inlichtingen willen zullen ze door de dorpsraad worden doorverwezen naar Dhr. de Deckere.
 • Tijdens de vergadering kwam er naar voren dat er een meningsverschil is waarom de klankbordgroep van de dorpsraad nu al is opgeheven terwijl de werkzaamheden nog moeten beginnen.
 • Er zullen zogenoemde ‘druppels’ worden geplaatst aan de ingang van Kloosterzande ter hoogte van de kruising met de zoutedijk en de zoutelandsedijk.
 • Net na de Molenstraatfeesten (begin Juli) zal er worden begonnen met de werkzaamheden.
 • Een kandidaat bestuurslid stelt voor een meldpunt in te stellen nu de klankbordgroep is opgeheven.

 • Plan Hof te Zandeplein/ Verplaatsing Weemaes Mechanica
 • De vergunning voor het nieuw te bouwen pand voor Weemaes naar het bedrijventerrein is rond en de bouw zal binnenkort beginnen.
 • Wat wordt er afgebroken en wat blijft er staan? Wat gebeurd er met de brandweerkazerne?
 • Gaat er een ontsluitingsweg komen?
 • Er is nog geen besluit genomen over het instellen van een klankbordgroep. In de vorige vergadering hebben twee kandidaat bestuursleden te kennen gegeven hier namens de dorpsraad wel in te willen. (zie punt 6 van notulen 1 februari)
 • Er zijn gesprekken met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen
 • Wethouder Jean-Paul Hageman zal tijdens de jaarvergadering hierover uitleg geven.

 • Rabobank Clubkasactie
 • Een bestuurslid zal voor de dorpsraad affiches ophangen om diegene die lid zijn van de Rabobank op de dorpsraad te laten stemmen.
 • Bericht ontvangen om te stemmen. De voorzitter verzorgt dit.
 • De opbrengst is alleen voor de dorpsraad nu de sub comités los gemaakt zijn van de dorpsraad. Zij maken voor zichzelf reclame.

 • Sportdorp Kloosterzande gestopt
 • Bekend is geworden dat sportdorp Kloosterzande volledig is gestopt, dat hou dan ook in dat vertegenwoordiging van de dorpsraad niet meer betrokken is.
 • Een bestuurslid gaf aan dat hij bezig is de website terug te krijgen die hij hiervoor had geschonken.

 • Grond problematiek Plan Perkpolder
 • Wij wachten de ontwikkelingen af. (Zie agendapunt 2)

 • Verdeling bestuurlijke taken

 • Welke functies zullen de nieuwe leden gaan bekleden binnen de dorpsraad?
 • Vanuit de dorpsraad wordt er gevraagd om een bewijs van goed gedrag (VOG) te leveren. Deze zal worden verstrekt aan de voorzitter. De kosten hiervan worden gedragen door de dorpsraad.
 • Bestuursfunctie, commissiefunctie of werkgroep functie zal in een later stadium worden vastgelegd.
 • Een kandidaat bestuurslid heeft te kennen gegeven dat ze het langzaam wil opbouwen en zou graag willen beginnen als Algemeen Bestuurslid.
 • Het bestuur besluit, met instemming van de secretaris, dat een nieuw kandidaat bestuurslid secretaris wordt van de dorpsraad. Zij verzorgen zo spoedig mogelijk onderling de (documentatie) overdracht en houden de voorzitter hiervan op de hoogte.

 • En 14. WVTTK & Rondvraag

 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Matrixborden: Jaarlijks komt er vanuit de gemeente een bericht waar en wanneer de matrixborden zullen worden geplaatst.
 • Trompstraat tot aan kruising D’n Eeck: Het voetpad zal worden verzorgd door de Firma Goossen. Een bestuurslid zal dit in de dagen houden.
 • Verlichting Hulsterweg is reeds klaar.
 • Wandelpad Kerklaan naar de Zoutelandsedijk/Hoek & Bosch

 • Behaalde resultaten vanaf 2003
 • Op de besluiten lijst zetten.

 • Natuurspeeltuin en Hof te Zandepark
 • Benzinevergoeding vrijwilligers die het gras maaien: Akkoord
 • Radartoren Kreverhille
 • Status: De overdracht aan de Dorpsraad van Ossenisse is reeds gedaan.
 • Wij willen graag schriftelijk instemmen of afwijzen.

 • Bestemmingsplannen
 • Openbare bijeenkomsten: twee bestuursleden zijn daarbij aanwezig geweest.
 • Prijzen van de grond worden in de gehele gemeente Hulst gelijk getrokken en zullen dus niet meer per dorp of kern verschillen noch afwijken.

 • Jaarvergadering 22 november 2018
 • Voorbereiden
 • Behandelen van de notulen & actiepunten jaarvergadering van 23 november 2017
 • Een bestuurslid heeft contact gehad met Dhr. Hiel en dit blijft een agendapunt voor de volgende vergadering.
 • Dhr. Raanhuis zal worden uitgenodigd om uitleg te geven over het water huishouden in Kloosterzande, Besproken is dat dit gemiddeld in een half uur moet lukken.

 • Financieën dorpsraad 2018
 • In kas op 1 april 2018: €1191.90
 • Bestuursvergadering van 1 februari kostte de dorpsraad: €39.90
 • We blijven in Hotel van Leuven vergaderen.

 • Skatebaan
 • Leges betaald vestzak < > broekzak ± €2200.00
 • De voorbereidingen zijn gestopt omdat er te weinig vrijwilligers waren.
 • Besluit is dan ook genomen om dit project volledig stop te zetten.

 • Versterking van toerisme Westerschelde
 • De samenwerking met Walsoorden is stopgezet, zij zullen zelfstandig verder gaan (we zullen hun bijeenkomsten volgen)

 • Zorgzaam Sint Antonius
 • Recentelijk zijn de huisartsenpraktijk en FysioFit verhuist in het nieuw gebouwde pand bij het verzorgingscentrum Sint Antonius. Ook was hiervoor een opening voor waarbij de voorzitter en een kandidaat bestuurslid aanwezig waren. Aan beide partijen zijn een dvd met foto’s geschonken.

 • Banken in het dorp
 • Door het VN verdrag Mobiliteit en Toegankelijkheid te ondertekenen is de gemeente verplicht om binnen 300 m van een openbare gelegenheid (ook bushaltes) een zitplaats te creëren. In ons dorp zijn er 7 geplaatst. Jammer genoeg zonder medeweten van de dorpsraad die vindt dat sommige banken niet op de juiste plaats staan en ook soms een belemmering zijn voor huiseigenaren. Een kandidaat bestuurslid gaat alles inventariseren en met foto’s aangeven wat een betere plaats zou zijn volgens de dorpsraad. Daarna volgt overleg met Drempelvrij Hulst (Wil van Ombergen) en de gemeente Hulst om ze alsnog goed te plaatsen.

 • Jongerenwerker Rose Mandugne
 • Rose is per 22 maart gestopt als jongerenwerker omdat er voor haar geen werk was in een jongerencentrum. Ze mocht alleen straatwerk doen. Er waren ook bijna geen aanvragen om hulp. Wel meldingen bij de politie met name onvriendelijkheden in Het Laantje. Mariska Sijs is haar vervanger.
 • Op onze website zal een mededeling worden geplaatst dat de jongerenwerker Rose Mandugne is gestopt met haar werkzaamheden deels met gebrek aan aanvragen voor hulp.

 • Aan de uitnodiging van de school ’t Getij is geen gevolg gegeven. Niemand was beschikbaar. In het vervolg wel een afmelding geven.

 • Milieu containers verzinken
 • Een kandidaat bestuurslid vermeldde dat er veel flessen vet staan bij de containers die daar illegaal zijn gedumpt wat wettelijk gezien strafbaar is. Een bestuurslid vindt het een tekortkoming van de gemeente dat er geen bekendheid aan is gegeven.

 • Beeldvorming bereikbaarheid op Dinsdag 17 april 2018 te Goes
 • De voorzitter heeft aangegeven hier naartoe te gaan

Sluiting

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 3 mei 2018 De voorzitter bedankt iedereen voor de ingebrachte informatie en het enthousiasme en wenst iedereen een wel thuis.Bijlage

Agendapunt 7 Bijlage 1                                                                                                                            

De klankbordgroep is een vaste groep bewoners en/of vertegenwoordigers van instellingen die het beleidspatroon van de renovatie van de Cloosterstraat nauwlettend volgt en de gemeente met regelmaat adviseert over de voortgang van dit project. De leden van de klankbordgroep reageren naar elkaar en adviseren elkaar op de voortgang van de renovatie. Sprekend met één mond adviseren zij daarna degenen van de gemeente die belast zijn met deze renovatie. Dus niet ieder afzonderlijk maar gezamenlijk bij monde van de (door de dorpsraad) geworven en aangewezen projectleider Dhr. Jansen Verplanke. Laten we dus communiceren via Dhr. Jansen Verplanke die in contact staat met Dhr. van Damme, Dhr. de Deckere en Dhr. Vermandel en niet individueel. Piet Dhr. Jansen Verplanke heeft ons steeds uitstekend op de hoogte gehouden via diverse verslagen.