Notullen 3 mei 2018


Agenda

1: Opening, vaststellen agenda
2: Mededelingen en ingekomen stukken
3: Goedkeuring notullen vangadering 5 april 2018
4: Jaarvergadering 2018
5: Waterhuishouden (presentatie H. Raanhuis)
6: Website
7: Rabobank Clubkas Campagne
8: Samenwerkende wijk & Dorpsraden
9: Nieuwe wijk wethouder J.P. Hageman
10: Wethouder wijk & dorpsraden
11: Cloosterstraat
12: Digitale Nieuwsbrief
13: Banken in het dorp
14: Hof te Zandeplein
15: Polenmonument
16: Rondvraag
17: Afsluiting

Opening

De vergadering werd later begonnen doordat een bestuurslid verlaat was. Daarvoor werd excuus aangeboden. Na het excuus opende de Voorzitter de vergadering en heette iedereen welkom.

 • Mededelingen en ingekomen stukken

 • De website is inmiddels volledig overgedragen, een back-up is gecreëerd maar nog niet overgedragen aan de voorzitter.

 • De voormalige secretaris geeft aan wel al documenten en gegevens naar de huidige secretaris te hebben gestuurd, er wordt aangegeven niets ontvangen te hebben. Beide vinden dit raar, er zal in worden verdiept en desnoods alles nogmaals per email toe te sturen.

 • Op 8 mei is er een bijeenkomst bij de Hockeyclub te hulst over de “Privacy Wetgeving”. Een bestuurslid heeft te kennen gegeven daar wel naar toe wil gaan. Een dag later per email toch vanaf gezien door persoonlijke redenen. Ook de voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij, als dat hem lukt hier bij aanwezig zal zijn.

 • Hulst voorelkaar die de ‘Binnendeur’ beheert heeft te kennen gegeven dat we per augustus €10 per uur moeten gaan betalen voor de maandelijkse vrije inloop ochtend en avond. Te kennen is gegeven dat wij dit met ons kleine bedrag dit niet kunnen betalen. De voorzitter heeft dit bij de wethouder Hageman neergelegd. Voor nu is dan ook besloten dat we met deze inloop ochtend en avond stoppen.

 • Vanuit de gemeente is er een stimuleringsfonds beschikbaar van €2500.00. Dit bedrag is beschikbaar voor bepaalde projecten zoals bijvoorbeeld een tokkelbaan (kabelbaan) voor in de natuurspeeltuin in het Hof te Zandepark. Tijdens de vergadering wordt aangegeven dat zoiets vrij moeilijk te realiseren is bij de gemeente. De voorzitter heeft hierover contact gehad met G. Depauw en J.P. Hageman, die hier niets vanaf wisten.

 • De dorpsraad zou graag een praathuis (klapkot) gerealiseerd willen zien nabij perkpolder. De voorzitter heeft dit al deels met J.P. Hageman besproken en zal dit verder met hem gaan bespreken. Een bestuurlid heeft tijdens de vergadering aangegeven hierover het nogmaals te hebben om te kijken dat dit gerealiseerd kan worden met bijvoorbeeld het stimuleringsfonds van €2500.00. De voorzitter geeft aan dat hij en de secretaris de formulieren ervoor zullen gaan invullen.

Goedkeuren notulen April

 • De notulen van 5 april worden doorgenomen, daaruit komen de volgende punten nog naar voren.

 • Het blijkt dat de verlichting in het fietstunneltje nabij het kaboutertje stuk is, er zijn 3 lampen die niet meer werken, geeft een bestuurslid te kennen. Momenteel doet de gemeente daar vrij weinig mee. Een bestuurslid zal hierover contact opnemen met G. Depauw en zal het gooien op veiligheid.

 • Als het zo door blijft gaan zal de jongerenwerker van de Gemeente Hulst worden uit gesaneerd. Een bestuurslid geeft aan dat hierover tijdens de vergadering op 14 juni in de Binnendeur van de wijk en dorpsraden vergadering over wil gaan spreken.

 • Polenmonument (zie punt 19) Het gehele project van het polenmonument zou afgerond moeten worden. Een bestuurslid geeft te kennen dat er nog te veel rommel aan weers zijden ligt wat nog niet is opgeruimd. Ook geeft hij te kennen dat hij meermaals getracht heeft een terugkoppeling te verkrijgen vanuit de gemeente maar dat die het vooralsnog laat afweten. De voorzitter geeft aan dat hij het met G. Depauw gaat bespreken. Dit is inmiddels gebeurd en G. gaf aan van niets te weten, maar dat hij er werk van zal maken.

 • H. Raanhuis heeft aangegeven dat hij tijdens de jaarvergadering van 2018 wel wil spreken over het waterhuishouden van Kloosterzande. (zie punt 5)

 • Een bestuurslid heeft contact gehad met iemand die ging over de skatebaan, er is doorgegeven dat de Skatebaan van de baan is.

 • Alle aanwezigen zijn akkoord en de voorzitter ondertekend de notulen van April. Ook worden de website versie van de notulen akkoord bevonden en worden ook ondertekend door de voorzitter.

Jaarvergadering 2018

 • Bij de eerst volgende vergadering op 5 juli zal de agenda voor de jaarvergadering, de sprekers en het tijd-verloop besproken moeten worden.

Waterhuishouding

 • Zie punt 3

Website

 • Een bestuurslid heeft onderzoek gedaan naar een goedkope host waar ze ervaring mee heeft en erg over te spreken is. De vorderingen van de website qua thema etc zijn te volgen op het gegeven webadres, dit kan veranderen omdat er geen thema’s geuploaden kan naar deze web hosting. Het thema kan dan ook nog veranderen ten opzichte van de getoonde afbeeldingen tijdens de vergaderingen. Het bestuurslid geeft te kennen dat er een mee scrollend menu op de website komt en dat de accent kleuren de zelfde kleuren zullen worden als de kleuren van het logo van de Dorpsraad. De website zal veranderd worden wanneer we overgaan op de nieuwe web host, daarmee zal de website ook tijdelijk niet bereikbaar zijn voor bezoekers.

Rabobank Clubkas Campagne

 • We hebben het redelijk gedaan, we hadden gehoopt op een hoger bedrag en daarom is het verstandig het volgend jaar iets anders aan te pakken. Onze opbrengst was € 218.52 voor 2018. Dit is later dan het bedrag van € 295.33 van 2017. Hieronder nog een overzicht van andere deelnemers die bekend zijn bij ons.


Aardenburg                                               € 270,17
Biervliet                                                      € 663,50
Cadsand                                                     € 262,22
Graauw                                                      € 115,22
Hoofdplaat                                                € 365,52
IJzendijke                                                   € 810,51
Koewacht                                                  € 103,30
Sint Jansteen                                            € 226,47
Terhole                                                     € 139,06
Driewegen Terneuzen                           € 27,81
Jeugdraad Zuiddorpe                           € 619,80


Samenwerkende wijk en dorpsraden

 • Als afscheidscadeau is er namens de samenwerkende wijk en dorpsraden een foto-DVD overhandigd aan vertrekkend wethouder F. van Driessche. Hij was er erg blij mee. Volgens de voorzitter blijer dan alle flessen wijn die hij kreeg.
 • De aanstaande vergadering van de samenwerkende wijk en dorpsraden op 14 juni 2018 zal niet worden gehouden in Hotel van Leuven, maar in de Binnendeur ivm. De Bridgeclub van Hulst die die avond in Hotel van Leuven zit. Dorpsraad van Ossenisse zal die avond een presentatie geven over fondsenwerving.
 • Wijkraad Hulst-zuid raakt 3 leden kwijt, door een verhuizing zal daar spoedig een nieuwe voorzitter zijn.
 • Er wordt nog altijd gezocht naar een goede excursie, het Idee van een bestuurslid is hierin meegenomen.
 • De bijeenkomst van 28 maart en de adviezen die gegeven zijn waren erg netjes.

Nieuwe wijkwethouder J.P. Hageman

                      

 • Na de verkiezingen is er een nieuw college gevormd, er is aangegeven dat wij D. van Damme gelieve niet weer hebben in deze positie. Bekend is geworden dat Wethouder J.P. Hageman dit op zich zal nemen.

Wethouder voor wijk en dorpsraden

 • Hier had het bericht van de wethouder moeten staan

Cloosterstraat

 • Momenteel zijn de eerste werkzaamheden al begonnen aan de Cloosterstraat, alle aanwonenden hebben hierover bericht gekregen. Op de website staat inmiddels vermeld dat wanneer inwoners vragen en of opmerkingen hebben dat ze het getoonde email adres op de website kunnen raadplegen.

Digitale nieuwsbrief

 • De voorzitter heeft samen met de secretaris een proef nieuwsbrief opgezet via Laposta. Via dit platform kunnen nieuwsbrieven maandelijks per email worden verstrekt. Een bestuurlid is bang dat de ouderen van het dorp dit niet zullen lezen. Hij ziet graag een papieren versie maar geeft wel meteen te kennen dit niet huis aan huis te willen verspreiden. Geopperd word om de papieren versie op meerdere vaste punten neer te leggen zodat mensen dit zelf mee kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan een rek bij de Emté en bij de ingang op de tafel van de Binnendeur. We zullen hier spoedig mee beginnen als proef.

Banken in het dorp

 • Een bestuurslid heeft alle banken (5) geïnventariseerd en in een document gezet inclusief foto’s, en mogelijke nieuwe locaties. De bevindingen zullen worden overgedragen.

Hof te Zandeplein

 • Op dit moment zijn er geen verdere ontwikkelingen

Polenmonument

 • Zie punt 3

Rondvraag & 17. Afsluiting

 • Een bestuurslid bedankt de secretaris voor alle moeite en inzet qua papierwerk voor een soepel verloop van de vergadering en vraagt om het mogelijk is om in het vervolg de vergadering te laten beginnen om 19:30 uur in plaats van 19:00 uur. Iedereen gaat hier mee akkoord.
 • Een bestuurslid brengt in dat op 26 en 27 mei het kunstweekend Kloosterzande is en nodigt persoonlijk iedereen uit voor de openingsavond op Vrijdag 25 mei om 19:30 uur.
 • De nieuwe secretaris vraagt hoe men denkt over haar prestaties als nieuwe secretaris, Een bestuurslid geeft te kennen dat ze niet de moeite hoeft te nemen alles voor iedereen uit te printen. Er wordt aangegeven dit niet erg te vinden aangezien het haar maar 2 extra muisklikken kost.

- De vergadering wordt gesloten, de volgende vergadering is op 5 juli.