BESTEMMINGSPLAN HOF TE ZANDEPLEIN IN KLOOSTERZANDE

BESTEMMINGSPLAN HOF TE ZANDEPLEIN IN KLOOSTERZANDE

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Daarvoor
moeten we ook het bestemmingsplan wijzigen. Dat plan lag in het najaar 2022 ter inzage. Het is
nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

De locatie
Het plan gaat over de locatie waar vroeger Weemaes mechanisatiebedrijf was en over het
agrarische land dat er achter ligt. Ook gaat het over de locatie waar woningen stonden – die we
al eerder sloopten – én de locatie waar op dit moment de feestzaal van Hotel De Linde is.

Nieuwe invulling
Het plan is om op het plein 43 woningen te bouwen. Daarvan zijn er 22 voor sociale huur.
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat die bouwen. Daarnaast willen we graag dat er een echt
dorpsplein ontstaat voor de organisatie van allerlei dorpsactiviteiten.

Aanpassen bestemmingsplan
Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond op een bepaalde plaats mag worden gebruikt en
wat op de grond mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bepaalt dus of op een locatie
bijvoorbeeld woningen zijn toegestaan of bijvoorbeeld een camping of winkels of horeca.

Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
nieuwe plannen kunnen namelijk niet volgens het huidige bestemmingsplan.

Er is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Daarin staat per locatie wat er in de toekomst
mag. Dat plan kon u bekijken in de periode van 17 november tot en met 28 december 2022 en
tijdens de informatieavond op 6 december 2022. Iedereen kon zijn/haar reactie laten weten. We
ontvingen geen reacties.

Besluitvorming
De raadscommissie Ruimte bespreekt het bestemmingsplan Hof te Zandeplein op dinsdag 31
januari 2023. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 16 februari 2023
een besluit neemt.

Planning
Eerste stap in de uitvoering is het aanbrengen van de wegen, riolering en andere leidingen in het
zuidelijk deel van het plan. De bouw van de sociale huurwoningen kan daarna van start. We
verwachten dat in de tweede helft van 2023.
In het noordelijk deel moeten we eerst de brandweerkazerne slopen. Dat kan pas als de
nieuwbouw van de kazerne klaar is. Deze komt aan de Hulsterweg 44 in Kloosterzande. Dat is
naast Mechanisatiebedrijf Weemaes. We gaan er vanuit dat deze klaar is in de loop van 2024.

2023-01-21T06:31:12+01:00