admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 336 blog entries.
29 januari, 2022

NIEUWSBRIEF KRUISPOLDER – 28 januari 2022

Beste lezer,

Laatste keer dat we u geïnformeerd hebben over het project Herinrichting Kruispolder was in juni. Naast werk aan het rondkrijgen van de kavelruil zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. We hebben slecht nieuws. We moeten u helaas mededelen dat het huidige plan niet uit te voeren is. Uit een van de onderzoeken blijkt dat de waterbodem van de nieuw aan te leggen brede watergang kan opbarsten (zie figuur hieronder). Dit risico is al langer bekend maar nu blijkt dat op deze specifieke locatie dit risico niet gemakkelijk is op te vangen.

Onze inschatting is dat het graven van de grote watergang in de Kruispolder een te groot risico is. Maatregelen om opbarsten te voorkomen die in beeld zijn, hebben negatieve effecten op verdroging en verzilting in de polder. De doelstelling van het project komt hiermee in gevaar, namelijk het toekomstbestendig maken van de waterhuishouding in de Kruispolder, zodat het watersysteem voldoende bestand is tegen periodes met hevige neerslag en periodes van langere droogte. We moeten daarom op zoek naar andere oplossingen. Wat dit precies betekent voor het project is nog niet duidelijk.

Besluitvorming

Er heeft binnen het waterschap nog geen besluitvorming plaatsgevonden over hoe we nu verder gaan. Maar gezien uw intensieve betrokkenheid en belang bij dit project, informeren we u alvast  hierover. Op dinsdag 8 februari ontvangt het Dagelijks Bestuur van het waterschap een toelichting op deze nieuwe inzichten. Vervolgens wordt op 23 februari de Algemene Vergadering geïnformeerd.

 

Informatiebijeenkomst

We begrijpen dat deze vervelende mededeling veel vragen bij u oproept. Daarom organiseren we op donderdag 10 februari een informatiebijeenkomst voor u waarin we de problematiek verder toelichten en u uw vragen kunt stellen. U hoort nog of deze bijeenkomst fysiek kan plaatsvinden. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Datum: donderdag 10 februari 2022
Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Mogelijk kunnen we op deze bijeenkomst een deel van uw vragen nog niet beantwoorden omdat dat afhangt hoe we verder kunnen gaan met het project. We zorgen in ieder geval dat alle vragen in een later stadium beantwoord worden. Er komt op een later moment ook een mogelijkheid voor iedereen voor een individueel gesprek.

Vragen
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst, dan kunt u uw vragen stellen aan Korine Hengst, omgevingsmanager, via 088 – 2461394  of via kruispolder@scheldestromen.nl.

Wij hopen u te zien op de bijeenkomst van 10 februari.

Vriendelijke groeten,

Korine Hengst

Omgevingsmanager

29 januari, 2022

HERSTRUCTURERING HOF TE ZANDEPLEIN KLOOSTERZANDE

Gemeente Hulst wil op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande 37 woningen en een dorpsplein
voor onder andere culturele voorzieningen realiseren. Hierdoor ontstaat er in Kloosterzande
weer ruimte voor dorpsactiviteiten in het historische centrum. Van de 37 woningen zijn er 23
bestemd voor sociale huur. Deze worden gebouwd door Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Bestemmingsplan
Om de nieuwe invulling mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
voorbereiding hiervoor is gestart. Zo moeten er nog afspraken met verschillende grondeigenaren
worden gemaakt. De bodemsanering op het terrein is bijna afgerond. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met de voorbereidingen van dit plan. De stukken worden besproken in
de vergadering van de raadscommissie Middelen op donderdag 10 februari 2022. Het is de
bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 24
februari 2022.

Achtergrond
Op het Hof te Zandeplein stond voorheen het bedrijf Weemaes Machinebouw en enkele
woningen. Sinds het bedrijf is verplaatst naar de Hulsterweg en de woningen zijn gesloopt, ligt
het terrein braak. De wens is om het Hof te Zandeplein een nieuwe invulling te geven.

28 januari, 2022

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 24 februari 2022 staat een vergadering van de gemeenteraad van Hulst gepland.
Deze raadsvergadering wordt – zoals gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Deze commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 7 februari 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 8 februari 2022 Raadscommissie Ruimte
Woensdag 9 februari 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 10 februari 2022 Raadscommissie Middelen

Voor het publiek is het – in verband met de coronasituatie – nog niet mogelijk om aanwezig te
zijn bij de vergaderingen. De vergaderingen zijn live te beluisteren via gemeentehulst.nl
en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de
raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van
donderdag 24 februari 2022 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 16
februari 2022.

De vergaderstukken zijn – in deze coronatijd – enkel online te raadplegen op
gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht
tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder,
via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

27 januari, 2022

WERKZAAMHEDEN DIJK PERKPOLDER

Graag infomeren wij u over het volgende. Het waterschap voert tussen vrijdag 28 en maandag 31 januari a.s. werkzaamheden uit op de dijk bij Perkpolder. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de wettelijke beoordeling van de Zeeuwse dijken. Eind 2022 wil het waterschap in beeld hebben hoe veilig ons Zeeuwse dijk- en duinareaal is op basis van de nieuwste wettelijke normen. Hieronder is meer informatie weergegeven.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd

Het waterschap onderzoekt de bodemopbouw van de dijk rondom het buitendijkse natuurgebied en de noordzijde van het voormalige veerplein. Dit gebeurt vanuit een vrachtwagen. In de N689 en de fietspaden wordt eerst een gat in de verharding geboord. De gaten worden na de werkzaamheden afgedicht.

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd

Het waterschap toetst in 2022 of de dijken in Zeeuws-Vlaanderen voldoen aan de wettelijke normen. Daarvoor is civieltechnisch bodemonderzoek nodig. Ook de thermisch gereinigde grond in de dijk bij Perkpolder wordt in het kader van de toetsing aan wettelijke normen civieltechnisch onderzocht. In het najaar van 2021 hebben we dezelfde civieltechnische onderzoeken uitgevoerd in andere dijken in Zeeuws-Vlaanderen.

Is er hinder door de werkzaamheden

De N689 en de fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd

De werkzaamheden zijn ingepland op vrijdag 28 januari en maandag 31 januari.

Waar kan ik terecht met vragen

Voor vragen is Arjan Goossen, communicatieadviseur van het waterschap, tijdens kantooruren beschikbaar via 06-14316137 en Arjan.goossen@scheldestromen.nl

Met vriendelijke groet,

Arjan Goossen

Waterschap Scheldestromen

24 januari, 2022

CARNAVAL 2022: OPNIEUW ANDERS DAN ANDERS

Carnaval is ook dit jaar weer anders dan anders. Dit komt door de coronasituatie. Maar anders is
in de gemeente Hulst niet niks. Dat lieten de vele carnavalsverenigingen vorig jaar al zien. En
die insteek hebben ze nu – samen met de gemeente – ook.

Carnaval zoals het wel kan
Hulst is een échte carnavalsgemeente. Traditiegetrouw wordt het feest in alle kernen van de
gemeente uitbundig gevierd. Dat het dit jaar weer anders moet, is niet leutig. Maar dat betekent
niet dat we helemáál niets lolligs kunnen doen. Want juist in tijden als deze is het belangrijk
positieve dingen te blijven doen. Ook veel van onze carnavalsverenigingen dragen daar hun
steentje aan bij. Zij bereiden zich voor op wat wél kan. Dat gebeurt in overleg met de
gemeente. Dat is op 17 januari 2022 in een online overleg afgesproken. De meeste verenigingen
gaan maatwerk leveren. Ze kijken wat binnen hun kern/dorp kan en past.

Geen grote optochten
Wat helaas niet kan, zijn de grote carnavalsoptochten. Die gaan niet door in de gemeente Hulst.

Buut op herhaling
De Buutreedners besloten al eerder dat een traditionele Buut in Den Dullaert wederom niet
mogelijk is in 2022. Zij zorgen er voor dat in het weekend voor carnaval – in samenwerking met
Omroep Hulst – oude Buuts te zien zijn op de lokale omroep.

Horeca als partner
Voor de carnavalsverenigingen zijn de horeca-ondernemers belangrijke partners. Landelijk is
voor deze ondernemers helaas nog geen duidelijkheid. Met deze groep ondernemers volgt voor
het eind van de maand januari 2022 een overleg; onder andere ook met het oog op carnaval.

Zeeuwse afstemming
Op 20 januari 2022 is in het Regionaal Beleidsteam (een overleg van alle Zeeuwse
burgemeesters) gesproken over carnaval 2022 en heeft afstemming plaatsgevonden.

19 januari, 2022

NOG EVEN GEDULD

Nog even geduld en dan hebben we weer een geactiveerde geldautomaat in de Cloosterstraat. Er schijnen nog een paar problemen te zijn met de lijnverbinding, maar er wordt aan gewerkt. Men hoopt op korte termijn alle mazelen, kinkhoest en waterpokken eruit te hebben. De geldkoerier zal dagelijks even langsrijden om te checken of alle kinderziekten genezen zijn.

19 januari, 2022

ZO IS DE BEVOLKING VAN DE GEMEENTE HULST OPGEBOUWD

De definitieve bevolkingsgegevens van de gemeente Hulst over het jaar 2021 zijn beschikbaar.
Het definitieve aantal inwoners is per 1 januari 2022 vastgesteld op 27.531. Ten opzichte van 1
januari 2021 is het totaal aantal inwoners van de gemeente Hulst met 44 gedaald. Hoe de
bevolking van de gemeente Hulst is opgebouwd, leest u in dit bericht.

Mannen – vrouwen
Op 1 januari 2022 telde de gemeente Hulst 13.760 mannen en 13.771 vrouwen.

Geboorten en overlijdens
In 2021 overleden meer mensen dan dat er geboorten waren. We registreerden 206
pasgeborenen: 94 jongetjes en 112 meisjes. In totaal waren 320 overlijdens te betreuren: 165
mannen en 155 vrouwen.

Jong en oud
Van het totale inwonersaantal was op 1 januari 2022 16,11% jonger dan achttien jaar. 26,12%
was 65 jaar en ouder.

95 jaar en ouder
In de leeftijdscategorie van 95-99 telde de gemeente Hulst op 1 januari 2022 52 inwoners,
waarvan 13 heren en 39 dames. In de leeftijdscategorie van 100-104 had de gemeente Hulst op
die datum negen inwoners, waarvan drie heren en zes dames.

Belgische nationaliteit
Het aantal inwoners met de Belgische nationaliteit is in onze gemeente altijd hoog geweest. En
dat is nu nog steeds zo. Op 1 januari 2022 telde onze gemeente 3.089 inwoners met de Belgische
nationaliteit. Een jaar geleden waren er dat 2.982 Een toename van 107!

Groeiende en krimpende kernen
Als we kijken naar het aantal inwoners van de verschillende woonkernen, is bij een aantal
dorpskernen is een verschil van twintig of meer inwoner te zien ten opzichte van een jaar
geleden.

Zo telt Clinge 25 inwoners minder. Daar overleden achttien personen meer dan dat er werden
geboren. Eenzelfde situatie zien we in Kloosterzande. Daar overleden dertig personen meer dan
dat er werden geboren. Hengstdijk zag 19 inwoners meer vertrekken dan dat zij aan nieuwe
inwoners konden tellen. In Heikant gebeurde het tegenovergestelde. Mede dankzij de nieuwe
woningen aan in plan Zandrug zag Heikant haar inwonertal oplopen. Zij noteerden 37 nieuwe
inwoners meer dan dat er vertrokken. Ook Kuitaart groeide qua inwoners. Daar werden veertien
inwoners meer geregistreerd dan dat er inwoners uit het dorp vertrokken. Daarvoor is geen
verklaring gevonden.

19 januari, 2022

GROENENDIJK IN KLOOSTERZANDE KORTE TIJD AFGESLOTEN

De Groenendijk in Kloosterzande is op vrijdag 21 januari 2022 afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Ter hoogte van huisnummer 72 komt die dag een kraan op de rijbaan te staan. Deze
hijst een dakkapel op zijn plaats.
De straat is afgesloten van 9.30 uur tot maximaal 11.30 uur. Het verkeer wordt op 21 januari
2022 ter plaatse omgeleid.

Load More Posts