admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 389 blog entries.
2 juli, 2022

Molenstraatfeesten 2022

Vandaag en morgen (2 en 3 juli) gaan eindelijk – na 2 coronajaren- de Molenstraatfeesten weer door.

Omdat we dachten dat bij die gelegenheid de molen toch echt wel zou moeten kunnen draaien, werd contact opgenomen met de gemeente en – pas op het laatste moment – kregen we de bevestiging dat er op beide dagen een molenaar van dienst zal zijn. Op zaterdag gaat Patrick aan de slag. Zondag maakt Rinus de dienst uit.

1 juli, 2022

GEZOCHT !!!

De Dorpsraad Kloosterzande zoekt DRINGEND vrijwilligers om het gras te maaien van onze natuurspeeltuin.

De grasmaaier is beschikbaar bij Gemeentewerken in Hulst, kan worden opgehaald tegen 23 ct. kilometervergoeding en het gras maaien voor het gehele terrein (2x per jaar) tegen een vergoeding van 50 euro per keer.

Aanmelden bij het secretariaat op chris@dorpsraadkloosterzande.nl  of bij de voorzitter robert@dorpsraadkloosterzande.nl .

1 juli, 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 7 JULI 2022

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslagen van de vergadering d.d. 9 juni 2022
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken:
6a. Voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
6b. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat 31 / Prins
Bernhardstraat ongenummerd Clinge
6c. Voorstel tot het voor inspraak vrijgeven van het participatiebeleid ‘Initiatieven in de fysieke
leefomgeving’
6d. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening gemeentelijke
adviescommissie
6e. Voorstel tot het realiseren van een openbaar fietspark aan de Wittebrugstraat en hiervoor
instemmen met het toepassen van grond met de kwaliteit ‘wonen’

Bespreekstukken:
7. Voorstel over de conclusies en aanbevelingen Rapport Grote Projecten Rekenkamercommissie Hulst
Terneuzen
8. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting
2023-2026 van de GGD Zeeland
9. Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2023 van gemeenschappelijke
regeling Dethon
10. Voorstel tot vaststelling jaarstukken 2021
11. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering & presentatie van de rekenkamercommissie kunt u
contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via
gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

1 juli, 2022

SCHOONMAAKBEURT STRAATKOLKEN

Op maandag 4 juli 2022 start de schoonmaakbeurt van de straatkolken in onze gemeente. Die
klus duurt zo’n zes weken.

Wat houdt het werk in?
Onze gemeente telt in totaal ongeveer 13.000 straatkolken. U ziet deze kolken langs de staat en
stoep of midden op pleinen. Het zijn roosterputten die ervoor zorgen dat regenwater goed
wegstroomt. Zo houden we onze voeten droog.
In de loop van een jaar vangen de kolken heel wat vuil op. Om te zorgen dat het regenwater
goed weg blijft stromen, laten we alle kolken twee keer per jaar schoonmaken. Dat doet het
bedrijf PreZero voor ons. Het is een flinke klus.
De volgende schoonmaakbeurt gebeurt eind dit jaar.

Houdt u de kolken bereikbaar?
Is PreZero in uw buurt aan het werk? Parkeer uw auto dan even niet op een straatkolk. Op die
manier kan PreZeo het werk het beste uitvoeren.

1 juli, 2022

7 & 8 JULI: GEEN DIGITALE DIENSTVERLENING

Op 7 en 8 juli 2022 bieden we geen digitale dienstverlening aan via onze website. Digitale
aanvragen zijn dan niet mogelijk.

Oorzaak?
Deze dagen werken we aan de techniek achter onze website. De website is wel gewoon
bereikbaar. Digitale dienstverlening is tijdelijk niet mogelijk.

Wanneer?
De digitale dienstverlening is niet beschikbaar op donderdag 7 juli 2022 vanaf 16.00 uur tot
vrijdag 8 juli 2022 – 12.00 uur.

Alternatief?
U kunt op deze dagen wel terecht in de gemeentewinkel. Daar werken we op afspraak. Een
afspraak kunt u maken via telefoonnummer 14 0114.

18 juni, 2022

EXTRA RAADSBIJEENKOMST OVER FINANCIËLE STUKKEN

Op woensdag 29 juni 2022 is er een extra raadsbijeenkomst in Hulst. De gemeenteraad bespreekt
dan de jaarstukken 2021 en de voorjaarsnota 2022.

Niet in raadscommissies
Besloten is deze stukken niet te bespreken in de raadscommissies. In plaats daarvan gebeurt dat
in de extra raadsbijeenkomst.
De vergadering van de raadscommissie Middelen van donderdag 23 juni 2022 vervalt.

Live volgen
U kunt de bijeenkomst bijwonen. Deze is in de raadszaal van het stadhuis in Hulst en begint om
20.00 uur. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl .

Presidium
De vergadering van het presidium begint op woensdag 29 juni 2022 om 19.00 uur. In het
presidium zitten alle fractievoorzitter van de politieke partijen uit de raad. In deze vergadering
bespreken zij de resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies. Zij
maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

Vergaderstukken
De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

18 juni, 2022

HULST INVESTEERDE VEEL EN HOUDT TOCH FLINK OVER

Onze jaarstukken 2021 zijn er. Hulst sluit het jaar af met een financieel overschot van 2,1
miljoen euro. “We investeerden vorig jaar fors en hielden toch veel geld over. Ondertussen is
ook onze spaarpot aangevuld. Daardoor kunnen we in de toekomst nog beter tegen een stootje.
Dat is mooi!”, aldus wethouder van financiën Denis Steijaert.

Wat waren de mee- en tegenvallers?
Het overschot ontstond vooral doordat we meer geld uit het gemeentefonds kregen dan we
dachten en konden weten. Dat was 546.000 euro. Het gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron voor de gemeente. Verder betaalden we minder rente op onze leningen. Bij de
gemeenschappelijke regelingen hadden we een aantal meevallers. Verder gaven we voor onze
eigen bedrijfsvoering minder uit dan voorzien.
Zorgenkind blijven de steeds hoger wordende uitgaven voor het sociaal domein. Ten opzichte
van 2020 waren die ruim drie miljoen euro hoger. Dit komt vooral door de jeugdzorg.

Hoe staan we er financieel voor?
De gemeentelijke spaarrekening is in 2021 gegroeid. Het eigen vermogen van de gemeente werd
fors groter. We zijn nu nóg beter voorbereid op eventuele tegenvallers en onzekerheden in de
toekomst. Onze langlopende schulden daalden met 10%.

Hebben we geïnvesteerd?
Hulst heeft in 2021 5,5 miljoen geïnvesteerd. We gaven zo’n 3,4 miljoen euro uit aan wegen en
riolering. Het nieuwe museum kostte ons in 2021 ruim één miljoen. Daarnaast investeerden we
onder andere in de huisvesting van de Sint Willibrordusschool en de voorbereiding van de
unilocatie van het Reynaertcollege. Verder waren er ook voorbereidingskosten voor de
uitbreiding van woonwijk Groote Kreek.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 2,1 miljoen euro gaan we zo’n 900.000 euro toevoegen aan de gemeentelijke spaarpot.
Daarmee kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.
We zijn van plan om 546.000 euro – die over is uit het gemeentefonds – in 2022 te gebruiken voor
dingen die we al voorzien hadden. Denk daarbij aan onder andere gestegen kosten in het sociaal
domein, compensatiemaatregelen corona en de gemeenteraadsverkiezingen.
Met de rest – zo’n 600.000 euro – willen we de volgende dingen betalen:
– de huisvesting van de muziekschool
– de aanleg van het fietspark aan de Wittebrugstraat
– een bijdrage aan de sfeerverlichting binnenstad
– het onderzoeken van de ontwikkeling van recreatieve
voorzieningen (zwembad)
– en aanpassingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

18 juni, 2022

DELTA LEGT 23 KM GLASVEZELKABEL AAN IN KLOOSTERZANDE

De komende maanden legt Delta Fiber glasvezelkabels aan in de kern Kloosterzande. Met deze
kabels is een sneller en beter internet mogelijk.

Uitvoeren werkzaamheden
DELTA start haar werken op maandag 20 juni 2022. De kabels worden aangelegd in
Kloosterzande. DELTA voert het werk in stappen uit.
In totaal legt DELTA zo’n 23 kilometer aan. Dit gaat gepaard met graafwerkzaamheden in met
name trottoirs. We verwachten enige hinder.
DELTA streeft er naar de aanleg van de kabels in Hulst midden september 2022 af te ronden.

Informeren
DELTA Fiber informeert omwonenden steeds rechtstreeks als er in hun straat wordt gewerkt.
Daarnaast is op www.delta.nl/glasvezelzeeland informatie over het project te vinden. Ook staat
daar een globale planning en contactgegevens voor als er vragen zijn.

14 juni, 2022

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 7 juli 2022 vergadert de gemeenteraad van Hulst. Deze vergadering wordt – zoals
gebruikelijk – voorbereid in de raadscommissies.

Vergaderdata raadscommissies:
Maandag 20 juni 2022 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 21 juni 2022 Raadscommissie Ruimte
woensdag 22 juni 2022 Raadscommissie Samenleving
Donderdag 23 juni 2022 Raadscommissie Middelen

U kunt de vergadering bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren
kan via www.gemeentehulst.nl . De raadscommissies beginnen alle vier om 19.30 uur.
De resultaten van het overleg in de vergaderingen van de raadscommissies, bespreekt het
presidium op woensdag 29 juni 2022. In het presidium zitten alle fractievoorzitter van de
politieke partijen uit de raad. Zij maken samen de voorlopige agenda van de raadsvergadering.

De vergaderstukken van de raadscommissies, presidium en raad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.
Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan contact op met de raadsgriffier, D. Van Bunder, bereikbaar op
telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

11 juni, 2022

UIT OP ZONDAG IN DE BINNENDEUR: AANDACHT!!! DATA GEANNULEERD!!!

IN DE NIEUWSBRIEF STAAN JUNI, JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER GENOTEERD, MAAR BLIJKBAAR ZIJN DIE DATA GEANNULEERD. DE E.V. UIT OP ZONDAG IS GEPLAND OP 16 OKTOBER !!!

GRAAG DOORMELDEN AAN MENSEN DIE U KENT EN DIE DAAR GRAAG NAARTOE GAAN EN DIE DIT BERICHT MISSCHIEN TE LAAT ZIEN. EXCUUS VOOR HET ONGEMAK.

Load More Posts