admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 87 blog entries.
26 februari, 2024

STIMULERING VERDUURZAMING VERENIGINGSGEBOUWEN

Het verduurzamen van de sportaccommodaties, dorpshuizen en culturele gebouwen vinden we
belangrijk. Daarom is er hiervoor sinds 2022 een speciale regeling. Op basis van deze regeling is
een bijdrage mogelijk. De regeling is een succes. Daarom zijn we voornemens om de regeling
voor de derde keer te verlengen.

Waarom verduurzamen?
We willen komen tot een duurzame en energie neutrale maatschappij. Daarvoor zijn nog vele
stappen nodig. Het verduurzamen van woningen en kantoorgebouwen is er daar een van. Maar
ook andere gebouwen vragen om aanpak. Zo ook de sportaccommodaties, dorpshuizen en
culturele gebouwen.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor een stimuleringsbijdrage is een energiescan nodig.
Er zijn mogelijkheden om deze gratis te krijgen. Sportzeeland helpt sportverenigingen daarbij.
Voor dorpshuizen en culturele gebouwen is er de Zeeuwse Klimop-regeling.
De energiescan gebruiken we als basis voor de aanvraag.
De hoogte van de bijdrage bepalen we op basis van de netto vloeroppervlakte van het gebouw.
Per m2 is er een bedrag van 25 euro. Dit met een maximum van 12.500 euro per gebouw.
Deed een organisatie al eerder uitgaven om het gebouw duurzamer te maken? Dan is het
mogelijk om deze mee te laten tellen. Wel moeten ze passen in de energiescan.

Wat is er al gedaan?
De afgelopen twee jaar zijn al diverse gebouwen verduurzaamd met een bijdrage vanuit de
regeling. Voorbeeld daarvan is het Dorpscentrum in Vogelwaarde. Daar zijn zonnepanelen,
ledverlichting aangelegd. Dorpshuis Brandershole in Terhole ontving een bijdrage voor
zonnepanelen en een airco-installatie. Bij de voetbalvereniging SDO’63 is bijvoorbeeld dan weer
een warmtepompboiler geïnstalleerd.

De raadscommissie Ruimte bespreekt tijdens haar vergadering van dinsdag 5 maart 2024 de
regeling en de verlenging er van.

26 februari, 2024

RAADSCOMMISSIES VERGADEREN

Op donderdag 21 maart 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De raadscommissies
bereiden deze vergadering voor.

Vergaderdata
Maandag 4 maart 2024 – raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)
Dinsdag 5 maart 2024 – raadscommissie Ruimte
Woensdag 6 maart 2024 – raadscommissie Samenleving
De Raadscommissie Middelen vervalt.

Bijwonen of meeluisteren
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst.
U kunt deze bijwonen. Volgt u liever thuis vanuit uw zetel? Dat kan ook. Live luisteren kan via
www.gemeentehulst.nl . Klik op de homepage op ‘raadsinformatiesysteem’.

Meer informatie
De vergaderstukken van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn online te bekijken op
www.gemeentehulst.nl.

Meer informatie over deze vergaderingen? Of wilt u inspreken tijdens één van de
raadscommissies? Neem dan gerust contact op met de raadsgriffier, Dirk Van Bunder, bereikbaar
op telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

20 februari, 2024

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR SENIOREN OVER CYBERCRIMINALITEIT

Ontvangt u wel eens een mailtje, appje of telefoontje waarvan u denkt ‘Klopt dit wel?’. Het
aantal slachtoffers van fraude is de laatste jaren fors toegenomen. Senioren zijn hiervan helaas
vaak slachtoffer. Daarom organiseren we speciaal voor deze groep een bijeenkomst.

Informatie en uitleg
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over verschillende manieren van oplichting, zoals
Whatsapp fraude, helpdeskfraude en phishing. We vertellen u hoe u deze manieren van
oplichting herkent.

We organiseren deze bijeenkomst samen met Stichting Hulst voor elkaar, Bibliotheek Hulst,
RegioBank Hulst en de Politie.

Waar en wanneer
Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 maart 2024 in de Truffinozaal van de Blaauwe
Hoeve in Hulst. De bijeenkomst start om 15.00 uur en eindigt om 16.30 uur.
Burgemeester Ilona Jense-van Haarst is deze middag aanwezig. Zij hoopt vele senioren te mogen
verwelkomen.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via info@gemeentehulst.nl – graag uiterlijk 7 maart
2024.

20 februari, 2024

IN GESPREK TIJDENS DE ‘TOUR INULST’

Wat voor kansen zien onze inwoners voor hun omgeving? Waar liggen mogelijkheden? Waar moet
aandacht voor zijn? Wat vinden zij belangrijk? Wat kan anders/slimmer? Met die vragen in
gedachten kijken we dit voorjaar naar onze gemeente. Samen met inwoners – tijdens de Tour
Inulst.

Waar praten we over?
Centraal staat: Wat hebben onze inwoners nodig om gezond en positief te leven? Die vraag
brengt ons op allerlei andere vragen. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe zorgen we dat het tijdens hete
perioden draaglijk blijft? Voelen onze inwoners zich veilig? Hoe maken we onze gemeente
groener? Aan welke activiteiten hechten onze inwoners? Wat is de rol van dorpshuizen? Wat is er
nodig om langer zelfstandig te blijven wonen? Wat hebben we nodig om onze woningen
energiezuiniger te maken? Enzovoorts.
Kortom: We praten over de toekomst van dorpen en wijken. En vragen inwoners om mee te
denken. In het hele traject denken we in oplossingen en kijken waar kansen liggen.

Waarom doen we dat?
We doen dit om de dorpen en wijken klaar te maken voor de toekomst. Hoe en wat we de
komende tijd oppakken in onze gemeente, schrijven we neer in beleidsplannen. Actuele plannen
zijn op dit moment de omgevingsvisie, mobiliteit, het accommodatieplan, het woonzorgplan en
duurzaamheid & klimaat. Voor deze plannen is inbreng van de ‘gemeentespecialisten’ belangrijk.
En dat zijn onze inwoners en ondernemers.

Wanneer doen we dat?
De Tour Inulst is tot juli 2024. Februari is de voorbereidingsmaand. Vanaf maart 2024 vragen wij
onze inwoners om ons zoveel mogelijk te vertellen. Hun inbreng zetten we in de periode van juli
tot september 2024 op een rijtje. Het is essentiële informatie om te weten waar we als
gemeente – en dat zijn we samen met onze inwoners en ondernemers – op gaan inzetten.

Hoe doen we dat?
De Tour Inulst is online én offline. Meedoen is mogelijk via ons participatieplatform
https://doemee.inulst.nl Ook is het mogelijk tijdens één van de dorps/wijkgesprekken.

Meer informatie?
Op https://doemee.inulst.nl vindt u informatie over de Tour Inulst. Daar staat ook een tijdlijn.
Alle afzonderlijke gespreksmomenten voegen we daar toe. Natuurlijk communiceren we ook via
onze andere communicatiemiddelen over de Tour Inulst. Want we bereiken graag zoveel
mogelijk inwoners/ondernemers. Een zo breed mogelijk gesprek en zo gevarieerd mogelijke
inbreng, dat is het doel van de Tour Inulst.

Vragen? Stuur ons gerust een e-mail: info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van ‘Tour
Inulst’.

20 februari, 2024

ONLINE PARTICIPATIEPLATFORM: DOE MEE INULST

Vanaf nu is in onze gemeente meedenken en meedoen mogelijk via https://doemee.inulst.nl Dit
online participatieplatform is dé plek waar inwoners en ondernemers meepraten. Bijvoorbeeld
door een vragenlijst in te vullen, te reageren op een plan, ideeën te delen of te stemmen over
onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers op zoveel mogelijk manieren te
betrekken bij het maken van plannen en beleid of specifieke projecten. Dit platform helpt ons
daarbij.

Meedenken is eenvoudiger
Online participatie is nieuw voor onze gemeente. Het is een aanvulling op de al bestaande
mogelijkheden voor participatie. Denk bijvoorbeeld aan informatieavonden, klankbordgroepen
en dorps- en wijkraden. Dat blijft. Doemee.inulst.nl is een extra manier om mee te denken.
Online reageren op plannen en projecten maakt het meedenken en meedoen eenvoudiger.
Inwoners doen mee op een tijdstip dat hen uitkomt. Reageren is mogelijk via computer, tablet of
smartphone.

Gebruik platform
We gebruiken https://doemee.inulst.nl om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te
lanceren en te polsen naar de mening van onze inwoners/ondernemers over een standpunt.
Bijvoorbeeld over een nieuwe inrichting van een straat, het opknappen van een speeltuin, het
bedenken van een straatnaam of het energiezuiniger maken van woningen.

Registeren
Bij het eerste gebruik van het platform is registratie nodig. Daarna krijgen gebruikers een e-mail
zodra er iets nieuws te melden is. Zo bent en blijven mensen op de hoogte. Het is mogelijk zelf
aan te geven of de e-mails gewenst zijn.

Eerste projecten
Op https://doemee.inulst.nl vindt u op dit moment een project over een nieuwe straatnaam.
Daarnaast leest u over de Tour Inulst. Dat is een tour waarbij de toekomst van uw dorp/wijk
centraal staat: Wat is nodig voor een gezond en positief leven in onze gemeente? Binnenkort
vragen we ook mee te denken over het parkeren in Hulst en over de inrichting van de Grote
Markt. Hierover leest u nu al op het platform. In de loop van het jaar volgen meer projecten.

22 januari, 2024

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN

In verband met een personeelsbijeenkomst zijn alle gemeentelijke diensten gesloten op donderdag 25 januari 2024 vanaf 15.00 uur.
Op vrijdag 26 januari 2024 zijn we weer bereikbaar vanaf 9.00 uur.
18 december, 2023

AGENDA RAADSVERGADERING 21 DECEMBER 2023

Op donderdag 21 december 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De
vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 21 november 2023
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken
6a. Zienswijze Werkingsduur Regionaal Risicoprofiel
6b. Zienswijze Staturen EGTS Linieland Waas en Hulst
6c. Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Gemeentewinkel
6d. Uitgebreide procedure Omgevingswet/Verzwaard Adviesrecht
6e. Voorbereidingsbesluit Bodemkwaliteit Omgevingswet
6f. Verordening Uitvoering en handhaving Ongevingswet
6g. Beleid- en beheersplan Wegen 2024-2028
6h. Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024 -2027
6i. Regiovisie jeugdhulp zeeland 2023-2028
6j. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
6k. Partnerafspraken beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2024 e.v.
6l. Zienswijze eerste begrotingswijziging Dethon
6m. Grondprijzen 2024
6n. Financiële verordening gemeente Hulst 2023
6o. Controleverordening gemeente Hulst

Bespreekstukken:
7. Rekenkamer
8. Wensen en bedenkingen Aankoop Grond Groote Kreek II
9. Wensen en bedenkingen Aandeelhoudersstrategie ZEH
10. Wensen en bedenkingen aankoop perceel Spoorweg in Hulst
11. Operationeel Rioolprogramma 2024
12. Zienswijze 2e begrotingswijziging 20024 (IJZ) GGD Zeeland
13. Najaarsnota 2023
14. Verordening Verordening OZB 2024
15. Benoeming agendacommissie
16. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
17. Ingekomen stukken
18. Rondvraag
19. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, Dirk
Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

14 december, 2023

PB Gemeente: FLEXIBELE OPVANGLOCATIE IN HULST

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal asielaanvragen van vluchtelingen uit de hele
wereld. Daarnaast blijft opvang nodig voor Oekraïense vluchtelingen door de nog steeds
voortdurende oorlog. Alle Zeeuwse gemeenten nemen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid om een deel van deze vluchtelingen op te vangen. Ook de gemeente Hulst
doet dat. De regie in eigen handen houden vinden we belangrijk. Daarom bereiden we aan de
Spoorweg in Hulst een tijdelijke duurzame opvanglocatie voor.

Zeeuwse asielopdracht
Dit jaar (2023) moeten we in Zeeland minimaal 814 asielzoekers opvangen. Dat aantal verhoogt
het Rijk in 2024 met 658 extra opvangplaatsen. In 2025 komt er waarschijnlijk nog een
verhoging. De Zeeuwse gemeenten spraken af de opvangplaatsen eerlijk te verdelen. Voor
Zeeuws-Vlaanderen betekent dit dat er in 2024 in totaal 400 opvangplaatsen nodig zijn. De
Zeeuws-Vlaamse gemeenten bereiden zich hier samen op voor.
In Zeeuws-Vlaanderen vangen op dit moment in totaal 110 asielzoekers op. In Hulst is er sinds
oktober 2022 crisisnoodopvang voor 35 asielzoekers in Reynaertland.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment bieden we in onze gemeente op verschillende locaties opvang aan vluchtelingen
uit Oekraïne. Deze locaties zijn tijdelijk beschikbaar. Sloop en herontwikkeling van deze
woningen staan gepland. Landelijk is er een tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen uit
Oekraïne. Aan alle gemeenten is gevraagd om mee te denken in oplossingen. Daarom ligt ook
hier een uitdaging.

Nieuwe flexibele locatie
We hebben een flexibele locatie nodig voor een periode van 10 tot maximaal 15 jaar. Flexibel
zodat de locatie ook daarna nog voor andere doelgroepen bruikbaar is.
Een gecombineerde opvang voor zowel asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen heeft de
voorkeur. Deze opvanglocatie realiseren we aan de rand van een grotere kern. Daar zijn
voorzieningen die voor de opgevangen gezinnen en personen noodzakelijk zijn.
Voor de realisatie van de gecombineerde opvanglocatie is een locatie aan de Spoorweg in Hulst
in beeld.

Planning
Bij het realiseren van de opvanglocatie komt heel wat kijken. Dat neemt tijd in beslag. We
verwachten dat de realisatietijd ongeveer een jaar in beslag neemt.

De crisisnoodopvang in Reynaertland verlengen we uiterlijk tot de nieuwe locatie aan de
Spoorweg klaar is.

Informeren omwonenden
Burgemeester Ilona Jense-van Haarst bracht de direct omwonenden van de locatie aan de
Spoorweg op de hoogte. Zij gaat met hen aan tafel voor een persoonlijk gesprek. Vragen en
aandachtspunten zijn voor iedereen anders. De burgemeester vindt het belangrijk daar
voldoende ruimte voor te bieden. In het persoonlijke gesprek was die ruimte er.
Vandaag verspreidden we een nieuwsbrief in een ruimere kring rondom de locatie (onder andere
Stationsplein en Absdaalseweg).

We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan uitleg en dat er vragen zijn. Op dit moment
hebben we enkel de locatie op het oog. Al het andere moeten we nog invullen. Dat doen we
samen met de klankborgroep die we gaan vormen.

Op woensdag 20 december 2023 is er in het stadhuis aan de Grote Markt in Hulst een
inloopavond. Deze is van 18.30 tot 20.30 uur. Belangstellenden lopen die avond op een tijdstip
naar keuze binnen. Die avond is er ruimte om samen van gedachten te wisselen. Uiteraard is
vragen stellen mogelijk en eventuele aandachtspunten kan men met ons delen.

Klankbordgroep
In januari 2024 vormen we een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit omwonenden, lokale
ondernemers, politie en andere maatschappelijke partners. Samen gaan we praten over de
realisatie en inrichting van de opvanglocatie aan de Spoorweg. Meer informatie hierover kunt u
in de nieuwsbrief lezen.

Load More Posts