Plan Perkpolder

Plan Perkpolder 2018-11-27T19:38:04+01:00

PERSBERICHT

Nr. 181

Datum : 8 november 2017
Van : Micaëla Boone gemeentevoorlichter/communicatieadviseur Tel. 0114-389136     06-51427331 communicatie@gemeentehulst.nl

Portefeuillehouder

Wethouder Frank van Driessche

ONDERWERP :  PERKPOLDER ZORGVULDIGHEID VOOROP

In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend en is de veerhavenfunctie in Perkpolder weggevallen. De diverse mogelijkheden voor nieuwe (sociaal-economische) ontwikkelingen in het noordelijk deel van de gemeente Hulst zijn toen nader onderzocht. De gebiedsontwikkeling Perkpolder kwam als antwoord naar voren. Sindsdien staat het project in de steigers. Gezien het unieke projectgebied moet rekening worden gehouden met wettelijke kaders, belangen van omwonenden en de doelstellingen van het project. De gemeente Hulst hecht er aan dit nogmaals nadrukkelijk te onderstrepen.

Zorgen  De afgelopen tijd zijn er diverse signalen ontvangen, dat er zorgen zijn over de ontwikkelingen van het project. Zo heeft de Stichting Schone Polders haar zorgen uitgesproken over de ophoging van de westelijke Perkpolder, met name daar waar het betreft de toepassing van industriegrond klasse 1.  Men vraagt zich onder meer af wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de waterkwaliteit in het gebied.   De eigenaren van Camping Perkpolder hebben hun twijfel uitgesproken over de wijze waarop hun bedrijf in het gebied kan worden geïntegreerd.  De gemeente Hulst snapt dat er gevoelens bestaan, maar wil er nogmaals op wijzen dat bijzondere aandacht bestaat voor de wettelijke kaders en de mogelijkheden die in dit unieke projectgebied biedt. De gemeente is en blijft te allen tijden bereid om met belanghebbenden in gesprek te gaan en ruimte te bieden aan dialoog en transparantie. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze transparantie niet kan betekenen dat de concurrentiepositie in de markt wordt aangetast als gevolg van verstrekken van gegevens.

Realisatie buitendijkse natuur door Rijkswaterstaat Conform het projectplan is door Rijkswaterstaat in Perkpolder buitendijkse natuur gerealiseerd. Er is een nieuwe zeedijk aangelegd en het voormalige veerplein is opgehoogd. Het project is in 2015 afgerond. Bij de aanleg van de zeedijk heeft Rijkswaterstaat duurzaamheid gestimuleerd. In de kern van de dijk is dan ook gereinigde grond gebruikt. Vanuit haar zorgplicht heeft Rijkswaterstaat gemonitord op welke wijze deze materialen fungeren. Uit onderzoek is nu gebleken dat de gebruikte grond veel calcium bevat en een hoge pH-waarde heeft.  Rijkswaterstaat heeft vervolgens aangegeven meer zekerheid te willen over wat dit precies betekent en over hoe deze waarde zich ontwikkelen. In samenwerking met RIVM en Deltares is een vervolgonderzoek gestart. Met de bewoners heeft een gesprek plaatsgevonden.
Het gemeentebestuur van Hulst heeft de brief die door Rijkswaterstaat aan de bewoners is uitgereikt tijdens het gesprek, niet ontvangen. Daarom is direct contact gelegd met Rijkswaterstaat. Ook is geïnformeerd naar de voortgang van het onderzoek en de resultaten. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, de bewoners en de gemeente worden geïnformeerd.

Ophogen westelijke Perkpolder  Onderdeel van de gebiedsontwikkeling Perkpolder is de realisatie van een golfbaan en de bouw van woningen in de westelijke Perkpolder. Dit projectonderdeel omvat de ophoging van de polder. Voor de westelijke Perkpolder wordt gebruikt gemaakt van industrie klasse 1 grond. Deze grond is voorzien van een wettelijk voorgeschreven certificaat. Daarmee is de afkomst van de grond geborgd, is helder welke bestanddelen in de grond zitten en is ook geborgd dat de grond binnen de wettelijke kaders mag worden gebruikt. Vanuit Perkpolder Beheer zal – naast de certificering – driemaal per week worden gecontroleerd. De grondmonsters worden gecontroleerd door een onafhankelijk laboratorium in Zeeuws-Vlaanderen. Met het monitoringssysteem wordt geborgd dat de grond die in het gebied komt, voldoet aan Nederlands wet en regelgeving. Het gemeentebestuur van Hulst is daarmee van mening dat men naast de wettelijke vereisten een extra inspanning verricht om de volksgezondheid te garanderen.

Waterkwaliteit westelijke Perkpolder In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van het ophogen voor de waterkwaliteit. Naar aanleiding van het onderzoek is een nieuw ontwerp gemaakt voor een verticaal drainagesysteem rondom het plangebied. Dit is gebeurd in overleg met Waterschap Scheldestromen. Daarmee is ook de waterkwaliteit voor de toekomst zeker gesteld.

Integratie Camping Perkpolder Omtrent de integratie van Camping Perkpolder in de gebiedsontwikkeling zijn al jaren gesprekken gaande met de betreffende ondernemers. In het plan wordt voorzien dat de camping kan worden uitgebreid met 3,5 hectare, vijftien recreatiewoningen en mogelijkheden voor welness. Daarnaast wordt op speciaal verzoek van de campingondernemers rondom het nieuwe perceel een dijklichaam gerealiseerd – op kosten van Perkpolder Beheer BV.  Met de ondernemers zijn overeenkomsten gesloten over de integratie van de camping. Deze overeenkomsten zijn – voor zover deze betrekking hebben op ruimtelijke ordeningsaspecten – opgenomen in het bestemmingsplan. Daarmee is de integratie van de camping in het plangebied verankerd.

Informatieavond Op woensdag 6 december 2017 is een informatieavond gepland over de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Belangstellenden kunnen die avond terecht om zich te laten informeren over de stand van zaken van het project en de toekomstige plannen. Ook kunnen die avond vragen worden gesteld. Het streven is om tijdens die avond onduidelijkheden weg te nemen en op een open wijze van gedachte te wisselen. Nadere informatie over deze avond volgt op korte termijn.


Plan Perkpolder golfbaan

Greenkeeper
Ruimte voor golfbaan in toekomstig natuurgebied Kruiningen-Perkpolder

donderdag 10 april 2014 

In de westelijke Perkpolder, Zeeuw Vlaanderen, is een 18-holes golfbaan gepland. Naar verwachting van Perkpolder Beheer BV zal er begin 2015 worden gestart met de eerste werkzaamheden.

De gehele westelijke Perkpolder is inmiddels verkocht aan Hulst aan Zee BV welke ook zorg draagt voor de realisatie van de 18-holes golfbaan. Officemanager Nadine de Rooij vertelt dat er achter de schermen hard gewerkt aan het ontwerp tezamen met een golfbaanarchitect. Meer informatie inzake het ontwerp van de golfbaan komt er rond de zomer. Welingelichte bronnen spreken over een grondverzet ten behoeve van de golfbaan van ongeveer 7 miljoen kubieke meter. Zo’n grote hoeveelheid zou een unicum zijn in de geschiedenis van de Nederlandse bouw van golfbanen.

De golfbaan maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder, een nieuw te ontwikkelen ecologisch waardevol natuurgebied en een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreëren in een nieuw buitendijks natuurgebied. Perkpolder is bedoeld om de natuurwaarden van de Westerschelde te verbeteren en de samenleving en economie ter plaatse een impuls te geven na de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003. Naar verwachting loopt de uitvoering tot eind 2015.

Rijkswaterstaat houdt op 16 april 2014 in samenwerking met aannemer Van Oord Nederland, Dienst Landelijk Gebied, provincie Zeeland, gemeente Hulst en waterschap Scheldestromen een informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden in de Perkpolder.