Kloosterzande in de Pers

Kloosterzande in de Pers 2018-12-14T13:30:20+01:00

Waterschap Scheldestromen verdiept waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Deze waterloop begint bij de kreek De Vogel bij Hengstdijk en eindigt bij gemaal Campen. Naast een bijdrage aan waterkwaliteit en peilbeheer, wordt met name de afvoercapaciteit van de waterloop ruimschoots vergroot. Totale kosten van het project bedragen 1.6 miljoen. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het bedrijf EVS uit Westdorpe voert de werkzaamheden uit. 

Volgens planning wordt uit de waterloop 22.000 m3 baggerspecie verwijderd en wordt er 58.000 m3 van de vaste bodem verwijderd om de waterloop te verdiepen. Door het baggeren en het verdiepen van de waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd, is beter peilbeheer mogelijk en verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag. De waterloop wordt met een zuigerbootje gebaggerd.

Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar laaggelegen landbouwpercelen waarop de natte grond verspreid wordt als ophoging van deze percelen ter verbetering van de drooglegging. Deze percelen bevinden zich bij Hengstdijk en Zaamslag. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in maart afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om ongeveer 25 hectare aan percelen op te hogen.

Het baggeren van de Oude Haven is onderhoudswerk dat voorkomt uit het Baggerprogramma Grote Wateren van het waterschap. Daarnaast wordt met de baggerwerkzaamheden een bijdrage geleverd aan doelen van de Kaderrichtlijn Water, het Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime en het Waterbeheer 21e eeuw voor goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.


Dorpsraad Kloosterzande wil dat gemeente helpt bij bestrijden jongerenoverlast

© Camile Schelstraete
© Camile Schelstraete

KLOOSTERZANDE – Om overlast van jongeren aan te pakken, ziet de dorpsraad Kloosterzande een belangrijke taak weggelegd voor de jongerenwerker van de gemeente Hulst. Dit onderwerp kreeg donderdagavond tijdens de jaarvergadering in zaal Van Leuven speciale aandacht.

Edy de Witte

,,Overlast van jongeren, vaak gepaard met dealen van drugs en het aanrichten van vernielingen is een landelijk probleem”, erkende burgemeester Jan-Frans Mulder. Dorpsbewoners wijzen vooral op plaatsen als de omgeving van het Hof te Zande kerkje in ‘t Laantje, de silo’s in Walsoorden en de parkeerplaats bij Perkpolder.
Mulder: ,,Deze ongewenste praktijken zijn moeilijk uit te bannen. Als we eerst weten wie deze jongeren zijn, kunnen we ze in ieder geval aanspreken en zo nodig de politie laten ingrijpen. Ontmoedigen is de grote uitdaging.”

Volgens Mulder kunnen ook bewoners daarbij helpen. ,,Sociale controle is van belang om de overlast goed in beeld te brengen. Onze jongerenwerker kan zich door straathoekwerk richten op deze jongeren en kijken waar hun obstakels en kansen liggen.”

Activiteiten

De dorpsraad maakt zich sterk voor een jeugdbeleid. Voorzitter Robert Asselman opperde het idee om activiteiten voor de jeugd op te zetten. Daarbij kan dan ook dorpscentrum De Binnendeur als ontmoetingsplaats een functie krijgen. Jongerenwerker Reinder Hegi gaat nu jeugd vanaf middelbare schoolleeftijd benaderen en inventariseren wat hun eventuele wensen zijn om zodoende activiteiten te ontplooien. ,,Zo kom je met jongeren in contact en door te praten en te overleggen, kun je het kwaad vroegtijdig aan de kaak stellen”, aldus Hegi.

Sociale controle is van belang om de overlast goed in beeld te brengen

Jan-Frans Mulder, Burgemeester Hulst


Ravotten met stronken en palen

KLOOSTERZANDE – Heel erg druk was het nog niet, maar dat komt wel als de schoolkinderen de speeltuin echt ontdekken, denken ze van de dorpsraad in Kloosterzande. In het parkje Hof te Zande is woensdagmiddag de natuurspeeltuin geopend die de dorpsraad samen met de gemeente Hulst heeft aangelegd. De leerlingen van ’t Getij mochten als eerste komen spelen. Het bouwen van hutten met losse wilgentakken was wel favoriet.


Omroep zeeland stelling van de dag
Openbaar vervoer moet door de kernen rijden
85 % JA 15% NEE

Petitie Lijn 10 moet blijven  Ja.:  927

http://petities.nl/petitie/lijn-10-moet-blijven

Petitie LIJN 1O MOET BLIJVEN 924.


Raad Hulst in de bres voor behoud buslijn 10

Door Eugène Verstraeten HULST – Buslijn 10, de directe verbinding van Kloosterzande met Terneuzen en Hulst, moet in zijn huidige vorm behouden blijven. De verbinding moet alsnog worden opgenomen in het programma van eisen bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in Zeeland.

Dat is de strekking van door de PvdA ingediende en raadsbreed gedragen motie, die morgen wordt behandeld door de Hulster gemeenteraad.

De basis van het openbaar vervoer wordt straks een kernnet, dat wordt aangevuld met andere openbaar vervoersconcepten. Lijn 10 zou alleen in de spits nog gereden worden door de gewone lijnbus en op andere tijdstippen vallen onder het flexnet.

Dat flexnet werkt met taxibusjes en rijdt enkel op afroep. Bovendien kunnen reizigers dan alleen contant betalen. Dat wordt dus nog een heel gedoe voor reizigers en met name de vele scholieren uit Kloosterzande, Hengstdijk en Vogelwaarde die met lijn 10 reizen. Dus moet lijn 10 van de raad buiten de spitsen in tact blijven.

De Stem


PvdA: Buslijnen naar Sas en Kloosterzande

TERNEUZEN – Tussen Terneuzen en Sas van Gent/Zelzate en van Ter­neuzen via Kloosterzanden en Vo­gelwaarde naar Hulst moeten vas­te buslijnen blijven.
De PvdA komt donderdag in de Terneuze
De provincie is bezig met de aan­besteding van het busvervoer in Zeeland per 2015. Beide busdien­sten zitten niet in het vaste kern­net. Het is aan de nieuwe vervoer­der om te bepalen hoe vaak hij Kloosterzande en Sas van Gent blijft aandoen.
Dat holt volgens PvdA’er Jack d’Hooghe het streek­vervoer in Zeeuws-Vlaanderen uit, omdat reizigersstromen wor­den drooggelegd. In het kernnet blijft in Oost-Zeeuws-Vlaanderen alleen een uurdienst tussen Ter­neuzen, Axel en Hulst.

De Stem


Buslijn 10 nog nooit zo geliefd

ANALYSE

door Harmen van der Werf KLOOSTERZANDE– Al meer dan 750 mensen hebben de petitie op internet ondertekend voor behoud van de directe buslijn 10 door Kloosterzanden naar Hulst en Terneuzen. Veel moeite hoef je daar niet voor te doen. Computer aan, tekenen en klaar. Toch zegt het wel iets. De petitie staat nog geen week online.

Of de actie de provincie op andere gedachten zal brengen, is de vraag. Aan de nieuwe opzet van het streekvervoer vanaf 2015 is lang gewerkt. De bedoeling is een kernnet in het leven te roepen tussen woonkernen met meer dan vijfduizend inwoners. Die blijven bediend worden door snelle, directe busverbindingen. Alle andere plaatsen verliezen niet hun openbaar vervoer, maar zullen het enkel met bussen in de spits, voor scholieren en – door vrijwilligers bestuurde – buurtbussen moeten doen.

Verantwoordelijk gedeputeerde George van Heukelom doet het voorkomen dat de gebruikers van het streekvervoer in Zeeland hiermee niet slecht af zijn. Wie tegen het in gang gezette beleid in opstand komt, krijgt van hem een welgemeend advies: neem zelf vaker de bus.

Het reizigersaanbod zal in Kloosterzande en aansluitend in Hengstdijk en Vogelwaarde niet overlopen. Maar moet je het openbaar vervoer in zo’n groot deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen dan maar uitkleden? De financiële middelen zijn beperkt, luidt het volgende argument. Den Haag geeft de provincie minder geld, máár diezelfde provincie doet zelf ook een grote greep uit de kas. Vanaf 2015 worden alle kosten van de fast ferry Vlissingen-Breskens, ook van de schepen en aanlegplaatsen, betaald uit het streekvervoer. De jaarrekening loopt op van 2,7 naar 4,1 miljoen euro. Oost-Zeeuws-Vlaanderen, dat na opening van de tunnel in 2003 al het veer op Kruiningen heeft verloren, moet dus bloeden voor de fast ferry.

En wat is er eigenlijk tegen handhaving van de huidige lijn Hulst-Terneuzen? Dat die vaker moet stoppen, is geen argument. De Intercity in Midden-Zeeland is eind 2012 omgezet in een trein die alle stations aandoet. Gemeentebestuurders hebben daarvoor gestreden. Die van Hulst zouden dat ook kunnen doen voor de huidige lijn 10, maar – voorzover na te gaan – heeft nog niet één raadslid de petitie op internet getekend.

866 ondertekeningen


Lijn 10 moet blijven

Buslijn 10, die momenteel het traject Middelburg – Terneuzen – Zaamslag – Kloosterzande – Hulst volgt, wordt veranderd naar het traject Middelburg – Terneuzen – Zaamslag – Hulst.

Verschillende dorpen en kernen verliezen hun enige verbinding naar belangrijke voorzieningen en hier zijn wij tegen!

PETTIE

Wij Inwoners van Zeeuws-Vlaamse dorpen, afhankelijk van lijn 10 voor openbaar vervoer

Constateren
Binnenkort wordt het traject van lijn 10 Middelburg – Hulst vv gewijzigd. Hierdoor verliezen de inwoners van Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande, Kuitaart en Terhole hun belangrijkste en vaak enige verbinding naar onder andere:

  • Het ziekenhuis in Terneuzen
  • Supermarkten
  • Scholen in Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, en Hulst
  • Universiteiten en hoge scholen in Nederland en België
  • Overstapverbindingen naar west Zeeuws – Vlaanderen Goes, Antwerpen en Breda
  • En het belangrijkste: vervoer naar familie en vrienden.

En verzoeken

  • Wij verzoeken het behoud van een grote lijnbus (lijn10) in de dorpen Vogelwaarde, Hengstdijk, Kloosterzande, Kuitaart en Terhole met een verbinding naar Middelburg, Terneuzen en Hulst.

http://petities.nl/petitie/lijn-10-moet-blijven


Openbaar vervoer Kloosterzande gegarandeerd

Geplaatst op
21 november 2013

KLOOSTERZANDE – Kloosterzande en omliggende dorpen verliezen vanaf 1 januari 2015 zo goed als zeker de directe busverbinding met lijn 10, maar blijven wel aangesloten op het openbaar vervoernet.

Provincieambtenaar Frans van Langevelde heeft donderdagavond die garantie gegeven op een zeer drukbezochte jaarvergadering van de dorpsraad Kloosterzande. Hij maakte het niet mooier dan het is.

De provincie heeft een kernnet van directe, snellere busverbindingen in Zeeland voor ogen, onder meer tussen Hulst en Terneuzen. Kloosterzande, Hengstdijk en Vogelwaarde die nu worden ontsloten door lijn 10 (Hulst-Terneuzen-Middelburg) vallen buiten dit kernnet, maar zullen wel – afhankelijk van het reizigersaanbod – worden aangedaan door spits- en scholierenbussen.
Hoe dit precies in het vat wordt gegoten, is ook aan de teokomstige vervoerder. Die zal met minder geld het streekvervoer in Zeeland op orde moeten houden. Het proces naar de nieuwe aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2015 is net begonnen. In februari zal meer bekend zijn over de inschrijving.


Kloosterzande kan op vervoer blijven rekenen

Door Harmen van der Werf KLOOSTERZANDE –Kloosterzande en omgeving houdt hoe dan ook openbaar vervoer. Provincieambtenaar Frans van Langevelde heeft donderdagavond op de jaarvergadering van de dorpsraad die garantie gegeven.

Van Langevelde maakte het niet mooier dan het is. Kloosterzande zal met ingang van de nieuwe concessie voor het streekvervoer in Zeeland (in 2015) zo goed als zeker de huidige directe buslijn 1o van en naar Hulst en Terneuzen verliezen.

Kloosterzande valt buiten het kernnet dat de provincie voor ogen staat met snelle, directe busverbindingen. Het dorp en ook Vogelwaarde en Hengstdijk zullen wel – is de verwachting – aangedaan worden door spits- en scholierenbussen, afhankelijk van het reizigersaanbod. Anders komt er ander vervoer, bijvoorbeeld een buurtbus.

In februari is meer bekend over de inschrijvingen voor het streekvervoer. Burgemeester Jan Frans Mulder van Hulst riep verantwoordelijk provinciaal bestuurder George van Heukelom op dan naar Kloosterzande te komen om uitleg te geven.


Kloosterzande op de bres voor buslijn 10

KLOOSTERZANDE – Bewoners van Kloosterzande zijn bang dat buslijn 10 in 2015 verdwijnt. De buslijn loopt van Hulst via Kloosterzande naar Terneuzen en stopt uiteindelijk in Middelburg. Als de lijn verdwijnt worden scholieren, forensen en ouderen gedupeerd, is de angst. Daarom houdt de dorpsraad vanavond een bijeenkomst.

In 2014 verandert er nog niets, maar de dorpsraad trekt nu al aan de bel. Niet alleen voor Kloosterzande maar ook in dorpen als Vogelwaarde, Hengstdijk, Kuitaart-Lamswaarde en Terhole zouden volgens de dorpsraad haltes verdwijnen als lijn 10 wordt opgedoekt.

Provincie
Volgens een woordvoerder van de provincie is het nog onduidelijk of er in 2015 geen bus meer in Kloosterzande stopt. Zeker is wel dat de provincie het met minder geld moet doen en dat ze afstapt van het beleid om ieder uur in elke kern één bus te laten rijden. Alleen daar waar voldoende vraag is komen in de toekomst nog vaste buslijnen.

Flexnet
Waar de vraag minder is, kunnen reizigers een beroep doen op het flexnet. Een soort taxi brengt hen van een kleine halte naar een opstappunt van een vaste buslijn. Daarnaast wordt gekeken of bussen moeten worden ingezet op plekken waar veel scholieren, toeristen en spitsreizigers opstappen.Vervoer
In maart volgend jaar wordt duidelijk welke vervoersmaatschappij(en) in 2015 het vervoer voor hun rekening gaan nemen. Nu zijn dat Connexxion en Veolia.

OmroepZeeland
geplaatst op:
do 21-11-2013 11:16


Kloosterzande dreigt lijnbus te verliezen

Geplaatst op
19 november 2013

KLOOSTERZANDE – Buslijn 10 Hulst-Terneuzen-Middelbuerg rijdt mogelijk vanaf 1 januari 2015 niet meer , langs Hengstdijk en door Vogelwaarde.
De provincie besteedt het busvervoer opnieuw aan, met minder geld, en met het idee snellere, directere buslijnen in Zeeland te krijgen. Buslijn 10 moet direct van Hulst naar Terneuzen vice versa gaan rijden.De dorpsraad van Kloosterzande is hier fel tegen en heeft de dorpsraden van Hengstdijk en Vogelwaarde ook gemobiliseerd. Zij zijn een petitie begonnen via: http://petities.nl/petitie/lijn-10-moet-blijven

© Provinciale Zeeuwse Courant


OR Veolia pleit voor instandhouding buslijnen 6 en 10

Geplaatst op
26 oktober 2013
Veolia. ANP
Veolia. ANP

TERNEUZEN – Vervoersmaatsschappij Veolia moet de buslijnen 6 (langs onder meer Sas van Gent en Sluiskil) en 10 (langs Kloosterzande en Vogelwaarde) niet afschaffen.

Dat adviseert de ondernemingsraad van Veolia Zeeuws-Vlaanderen het provinciebestuur. De lijnen 6 en 10 moeten in het kernnet opgenomen blijven vanwege de grootte van de kernen, die de lijnen aandoen. Een stadje van 4000 inwoners (Sas) en dorpen met 2000 (Sluiskil) tot 3200 (Kloosterzande) inwoners moeten op het belangrijkste buslijnennet blijven aangesloten om verdere verschraling van voorzieningen te voorkomen.

De ondernemingsraad is blij dat de provincie Veolia verplicht stelt om lijn 19, Antwerpen-Breda, te handhaven. Om de ‘Bredabus’ levensvatbaar te houden, is het echter wel noodzakelijk om ook de frequentie van de ritten in het programma van eisen op te nemen. Als de bus niet minimaal een keer in de twee uur langskomt – vaker in de spitsuren op zondag, maandag en vrijdag – is de lijn niet aantrekkelijk genoeg voor reizigers, vreest de OR.

De personeelsvertegenwoordiging van de vervoersmaatschappij hoopt ook dat de provincie Veolia oplegt vaker met standaardbussen te rijden en de veiligheidsnormen op te schroeven. Secretaris Jack d’Hooghe hoopt de aanbevelingen van de OR tijdens een inspreekbeurt bij de provinciale commissie Economie en Mobiliteit op 25 november te kunnen verduidelijken.

© Provinciale Zeeuwse Courant


Vergunningen varkens definitief ingetrokken

door Eugène Verstraeten

HULST – Burgemeester en wethouders van Hulst hebben de uit 1994 daterende vergunningen voor de bouw van twee varkensstallen bij Hengstdijk en Vogelwaarde definitief ingetrokken. Ook de aanvragen voor een milieuvergunning worden niet in behandeling genomen.

Dat betekent niet dat de bijna 14.000 mestvarkens er niet komen. Advocaat Johan van Groningen van de twee Brabantse varkensboeren die de stallen willen bouwen, ging er eerder al vanuit dat de gemeente de bezwaren tegen het collegebesluit zou afwijzen en uiteindelijk de Raad van State er aan te pas zou moeten komen.

De toenmalige gemeente Hontenisse gaf in 1994 een bouwvergunning en probeerde die later tevergeefs terug te draaien. De milieuvergunning kon wel worden tegengehouden, zodat de stallen toch niet gebouwd konden worden. Stichting Regionale Bestrijding Varkens Invasie (SRBVI) moest daarvoor wel vechten tot bij de Raad van State.

Twee jaar geleden besloten de varkensboeren het opnieuw te proberen. De Hulster gemeenteraad wil echter geen nieuwe varkensstallen binnen de gemeente. Indachtig die wens besloten B en w de bouwvergunningen alsnog in te trekken en de milieuvergunning niet in behandeling te nemen. Nu het bezwaar daartegen is afgewezen, krijgen de varkensboeren zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. Daarna kunnen beide partijen nog naar de Raad van State.

De stem


Lage opkomst voor Plan Perkpolder

KLOOSTERZANDE – Inwoners van Kloosterzande en omgeving konden dinsdagavond alles te weten komen over het Plan Perkpolder. In Hotel Van Leuven had Rijkswaterstaat een informatieavond georganiseerd. Die werd matig bezocht, maar de mensen die er wel waren hadden een duidelijke mening.

Op de plaats waar vroeger de veerboot aanmeerde komt een woon- en recreatiegebied, compleet met golfbaan, nieuwe natuur en een jachthaven. Robert Asselman, voorzitter van de Dorpsraad Kloosterzande, is erg positief over het plan.

Ontpolderen
Asselman krijgt bijval van Miel de Kock, inwoner van Kloosterzande en bestuurslid van Waterschap Scheldestromen. Hij denkt dat het plan een ‘economische impuls’ zal betekenen. “Niet dat ik voor het onpolderen was,” haast De Kock erbij te zeggen.

Kritische vragen
Maar liefst acht instanties waren in Hotel Van Leuven in Kloosterzande aanwezig om het publiek te woord te staan: Rijkswaterstaat, de Dienst Landelijk Gebied, het projectbureau Perkpolder, de Provincie Zeeland, de gemeente Hulst, Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer en aannemer Van Oord Nederland bv. Iedere kritische vraag kon dus in detail beantwoord worden.

Boerenzoon
Het hielp niet om Roy de Nijs te overtuigen. Roy is 14 jaar oud en zoon van een boer wiens land aan het projectgebied grenst. Roy: “Vroeger was er de boot, maar nu is het een achtergelaten gebied. Zelf denk ik dat er niet veel leven meer bijkomt. Ook niet met het plan.”

Rapporten
Eerder dit jaar kreeg het plan forse kritiek te verduren. Toen kwamen rapporten uit 2008 boven tafel waarin de levensvatbaarheid van het hele plan sterk werd betwijfeld.

laatste keer aangepast: 

wo 20-11-2013,09:35
geplaatst op:
di 19-11-2013, 23:11


Gemeente Hulst sluit serviceloket Kloosterzande

KLOOSTERZANDE – Het serviceloket van de gemeente Hulst in Kloosterzande wordt eind december gesloten vanwege het teruglopende aantal klanten. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De sluiting kwam als een verrassing voor de dorpsraad van Kloosterzande die onder de veronderstelling was dat het loket tot de komende gemeenteraadsverkiezingen veilig zou zijn.

“Lees de verkiezingsprogramma’s er maar op na”, licht dorpsraad voorzitter Robert Asselman toe, “het loket zou open blijven.” Bij het loket aan het Hof te Zandeplein konden de inwoners van Kloosterzande onder andere terecht voor gemeentelijke diensten zoals het aanvragen van een nieuw paspoort. Dat dat straks niet meer kan in het dorp vind de dorpsraad een hele slechte zaak.

Vragen
Op 21 november zit de dorpsraad aan tafel met het college van Hulst tijdens de jaarvergadering. “Dan gaan we hier zeker een paar vragen over stellen”, zegt Asselman. Dat die vragen het besluit tot sluiting terug gaan draaien denk de voorzitter van de dorpsraad niet, maar het gaat ook om de boodschap volgens hem.

Hulst
Per 1 januari gelden er ook nieuwe openingstijden voor de gemeentewinkel in Hulst. Zo is die in het nieuwe jaar ook op zaterdagochtend open. De winkel gaat op zaterdagochtend open om de werkende inwoners tegemoet te komen die tijdens kantooruren geen tijd hebben. Daarnaast gaat de gemeentewinkel meer op afspraak werken.

laatste keer aangepast: 
za 02-11-2013, 13:45
Omroep Zeeland