Herinrichting Cloosterstraat

Herinrichting Cloosterstraat 2018-11-27T19:25:48+01:00

Samenvatting van het gesprek met de Gemeente Hulst en de afgevaardigde leden van de klankbordgroep CLOOSTERSTRAAT OP DE SCHOP 2018 GEHOUDEN OP 1 MAART 2018  op het Stadhuis. 

Renovatie en herinrichting Cloosterstraat Poolsplein.

Concept.

Renovatie en herinrichting CLOOSTERSTRAAT.
Vanuit de jaarvergadering van de dorpsraad, november 2016, heeft de gemeente, de dorpsraad gevraagd een klankbordgroep te vormen.

De klankbordgroep is samengesteld uit 7 personen, 2 leden van de dorpsraad, Robert Asselman  en Tjarda Schakelaar.
1 afgevaardigd lid vanuit de Stichting Drempelvrij Hulst Wil van Ombergen.
4 bewoners uit de Cloosterstraat, Ronald Jansen, Fèr Helmers, Johnny Provoost en Piet Jansen Verplanke.

Daarnaast heeft een afvaardiging van de klankbordgroep, bestaande uit Robert, Tjarda, Wil en Piet,  regelmatig contact met de ambtenaren van de Gemeente.
Ronald van Damme, programmamanager openbare ruimte en Aloïs de Deckere, projectleider civiele techniek.

De klankbordgroep heeft d.m.v. foto’s, de situatie vastgelegd zoals de Cloosterstraat thans in gebruik is en heeft d.m.v. een Power Point Presentatie de straat doorlopen in een bijeenkomst met de ondernemers en de dag daarop met de overige bewoners in de Cloosterstraat en hun wensen genoteerd en meegenomen naar de gemeente. Zowel de gevoerde gesprekken met de ondernemers als de bewoners zijn als positief ervaren.

De klankbordgroep heeft aan de gemeente de fotoreportage beschikbaar gesteld alsmede de door de klankbordgroep gehouden snelheidscontrole en een telling van geparkeerde auto’s  in de Cloosterstraat, Marijkeplein en Poolsplein dit gedurende 8 dagen op wisselende tijden.
De afgevaardigde leden van de klankbordgroep zijn gecharmeerd van het vernieuwde wegdek, Zoutestraat/Koolstraat Hulst en Geslechtendijk/Hoofdstraat St. Jansteen. Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad met het College van B&W op 23 november 2017, heeft wethouder Diana van Damme de aanwezigen verder geïnformeerd over de voortgang van het project, wat moet leiden tot de realisatie van de vernieuwing van de Cloosterstraat.
De projectleider van de klankbordgroep, Piet Jansen Verplanke is zeer tevreden over de samenwerking met de gemeenteambtenaren.

Stand van zaken nu:

Programmamanager openbare ruimte en projectleider civiele techniek hebben op 12 december 2017 de concept tekening besproken met de klankbordgroep en deze wordt nu verder uitgewerkt. Voordat deze beschikbaar komt voor de inloopavond met de bewoners wordt deze nog besproken met de klankbordgroep.
Het gaat te ver om hier nu gedetailleerd weer te geven hetgeen aan de orde is geweest. In ieder geval komen de bestaande verkeersremmers niet terug.
De Cloosterstraat wordt een geasfalteerde weg voor zowel autoverkeer (in de kleur zwart) als fietsers in de kleur rood, waarbij de auto’s ook gebruik mogen maken van de fietsstrook. Cloosterstraat blijft een doorgaande weg (50 km. weg), Groenendijk wordt een 30 km. zone.
Kruisingen op de Cloosterstraat komen verhoogd. Waar mogelijk wordt voorzien in verhoogde opstapplaatsen voor de bus.
Op het Poolsplein wordt het geschuurde wegdek opnieuw geasfalteerd en ingevuld zoals de Cloosterstraat.
Tot nu toe heeft de Cloosterstraat ter hoogte van nr. 72 t/m 98, bij hevige regenval, te kampen met wateroverlast. Bij de renovatie van de straat zal voor woningen, aan beide zijden van de straat, een gescheiden rioolsysteem komen de voor afval- en regenwater. Het bestaande riool in de straat blijft in tact.

Inloopavond voor inwoners Kloosterzande

De inloopavond voor de Cloosterstraat, verzorgt door de gemeente  zal gehouden worden
op 31 januari 2018 van 18.30 tot 20.30 uur. Locatie:  is de binnendeur in Kloosterzande.
Informatie krijgt u op deze avond over het plan van aanpak, ontwerp, uitvoering en planning.
Komt ook onder gemeente bericht Hulst in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad.


Herinrichting Cloosterstraat 2018

HULST INVESTEERT IN WEGEN

ONDERWERP : HULST INVESTEERT IN WEGEN

Ook de komende jaren gaat de gemeente Hulst weer investeren in het verbeteren en vernieuwen
van bepaalde wegen. Op de planning staan werken in Heikant, Hulst, Kloosterzande en
Lamswaarde.

In 2017 is de herinrichting van de Julianastraat te Heikant en de vernieuwing van de omgeving
van de gerenoveerde bejaardenwoningen aan de Janseniuslaan te Hulst voorzien. De
herinrichting van de Cloosterstraat te Kloosterzande staat gepland in 2018. Het jaar daarop –

Herinrichting Cloosterstraat te Kloosterzande
De funderingslaag onder de asfaltverharding van de Cloosterstraat te Kloosterzande zet uit onder
invloed van inwerking van vocht. Dit maakt dat reeds jaren de asfaltverharding wordt opgedrukt.
Hier zijn reeds de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd, doch volledig vernieuwen van deze
weg is echter noodzakelijk om een en ander op te lossen. Dit kost zo’n 828.000 euro. Het werk is
voorzien in 2018.


Reconstructie Cloosterstraat 2017 / 2018


Update project Cloosterstraat 2018.