AGENDA RAADSVERGADERING 8 MEI 2024

AGENDA RAADSVERGADERING 8 MEI 2024

Op woensdag 8 mei 2024 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30 uur
in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering is
ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 21 maart 2024
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken
6a. Realiseren brandweerpost en gemeentesteunpunt Kloosterzande
6b. Vaststellen Verordening Participatiewet en Minimabeleid gemeente Hulst 2024
6c. Afgeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van twee bedrijfsloodsen op de
locatie Hogeweg ongenummerd

Bespreekstukken:
7. Afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 37
appartementen aan Minderbroedersstraat 3p t/m 31 en Oude Havensteeg 1 t/m 47
8. Aankoop Haven van Walsoorden
9. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
10. Ingekomen stukken
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, Dirk
Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2024-05-02T10:23:53+01:00