AGENDA RAADSVERGADERING 20 APRIL 2023

AGENDA RAADSVERGADERING 20 APRIL 2023

Op donderdag 20 april 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om 19.30
uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De vergadering
is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering d.d. 16 februari 2023
5. Vragenhalfuur

6. Hamerstukken:
6a. Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid (Woo)
6b. Aanwijzing specifiek elektronisch kanaal voor indiening/verzending van Woo verzoeken
6c. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Partiële herziening
bestemmingsplan Kernen 1H (Wilhelminastraat 20, Lekestraat 6)
6d. Vaststellen controleprotocol boekjaar 2022
6e. Wijziging samenstelling raadscommissies

Bespreekstukken:
7. Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders
8. Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van appartementen aan de percelen
Houtmarkt 10 t/m 22 te Hulst en Baudeloo 1 t/m 19 en 2 t/m 26 te Hulst
9. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college
voor de voorkeurstracés van de extra ontsluitingsweg voor Groote Kreek II
10. Vaststellen inclusieagenda 2023-2024
11. Voorstel tot aanpassing vergaderschema 2023
12. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag
15. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, D. Van
Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-04-17T18:36:35+01:00