Persbericht van de gemeente: Gemeente Hulst dementievriendelijk

Persbericht van de gemeente: Gemeente Hulst dementievriendelijk

Gemeente Hulst vindt het belangrijk dat iedereen mee doet in de samenleving. Daarom streven
we naar de stempel dementievriendelijke gemeente. We stimuleren en faciliteren burgers,
bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving.
Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert. En waarin de
samenleving een handje toesteekt wanneer hij of zij het even niet meer weet.

Wat is er al gedaan?
De gemeente Hulst stelde een plan op. Hierin staan acht doelstellingen uitgewerkt om de
gemeente dementievriendelijker te maken. Deze doelstellingen zijn:
• Mensen met dementie zo lang, veilig en prettig mogelijk thuis laten wonen
• Mensen met dementie krijgen een persoonsgerichte dag-invulling aangeboden. Deze sluit
aan bij de wensen en behoeften van de persoon
• Mensen met dementie hebben tijdige toegang tot zorg en laagdrempelige ondersteuning,
passend bij het ziekteverloop
• Mensen met dementie kunnen, ongeacht hun financiële situatie, rekenen op een
basisniveau van bovenstaande doelen
• Mantelzorgers voeren hun zorgtaken duurzaam en op een prettige manier uit
• Professionals en vrijwilligers die in aanraking komen met mensen met dementie,
signaleren dementie en weten hoe hiermee om te gaan
• Inwoners van de gemeente Hulst herkennen dementie in hun buurt en weten waar zij hulp
en informatie vinden
• In de gemeente Hulst is er blijvende aandacht voor het thema dementie

Hoe nu verder?
De gemeente Hulst start met de uitvoering van de doelstellingen genoemd in het plan. Deze
doelen zijn ambitieus. Dit betekent dat we niet alles in één keer uitvoeren. Tijdens de uitvoering
zien we wat wel en wat niet goed werkt. Waar nodig passen we plannen aan om zo nog beter aan
te sluiten bij de behoeften van de inwoners.

De komende periode beginnen we met het ontwikkelen en verspreiden van laagdrempelige
informatie. We informeren inwoners over wat dementie is, wat het betekent om dementie te
hebben en hoe je dementie herkent.

Daarnaast zetten we in op betere informatievoorziening en ondersteuning van mantelzorgers.
Verder investeren we in het opleiden van vrijwillige activiteitenbegeleiders en in het faciliteren
van een training voor winkelmedewerkers, politie en handhaving.

2023-05-30T06:51:23+01:00