Persmededeling van de gemeente: ROERIG JAAR GOED DOORSTAAN EN MÉT FINANCIEEL OVERSCHOT

Persmededeling van de gemeente: ROERIG JAAR GOED DOORSTAAN EN MÉT FINANCIEEL OVERSCHOT

In 2022 lieten we de coronatijd achter ons. Toch was het opnieuw een bijzonder jaar. Prijzen
stegen al een tijdje. Maar die gingen door de inval van Rusland in Oekraïne nog meer omhoog.
Door de situatie in Oekraïne had onze gemeente verschillende maatschappelijke uitdagingen. Zo
zochten en vonden we – samen met velen vrijwilligers, stichtingen en verenigingen – onderdak
voor Oekraïense vluchtelingen.

‘Ondanks deze ontwikkelingen sluiten we het jaar af met een financieel overschot van 5,5
miljoen euro. We investeerden voor ruim 13,5 miljoen euro. En de financiële positie van de
gemeente verbeterde verder. Daar zijn we als college heel tevreden mee.’, aldus wethouder van
Financiën Denis Steijaert.

Wat waren de mee- en tegenvallers?
Het overschot ontstond vooral doordat we meer geld uit het Gemeentefonds kregen dan we
dachten en konden weten. Dat was 770.000 euro. Het Gemeentefonds is de belangrijkste
inkomstenbron voor de gemeente. Ook de inkomsten vanuit het Rijk voor de opvang van
vluchtelingen waren hoger dan de uitgaven. Bij de opvang kregen we ongekend veel hulp van
vrijwilligers, stichtingen en verenigingen. De uitgaven binnen het sociaal domein stabiliseerden
in 2022; dit na jaren van forse stijgingen.

Hoe staan we er financieel voor?
In het najaar 2022 reserveerden we al extra geld voor bepaalde doelen. Dat was bijvoorbeeld
voor de energietoeslag minima en het waterveld voor de hockey. Ook stopten we geld in de
calamiteitenpot voor stichtingen/verenigingen, bedoeld voor hulp bij hoge energieprijzen en
verder inflatie. We sloten in 2022 geen nieuwe langlopende leningen af. Met de wereldwijde
hogere rentetarieven hadden we dus niets te maken.

Hebben we geïnvesteerd?
Hulst heeft in 2022 13,5 miljoen euro geïnvesteerd. We gaven zo’n 5,1 miljoen euro uit aan
wegen en riolering. We kochten voor de uitbreiding van woonwijk Groote Kreek grond. Dat kostte
circa 3,1 miljoen euro. Het kapitaalbelang in GBE Aqua (aandeelhoudersgroep Evides
Waterbedrijf) is vergroot met circa 2,5 miljoen euro. Verder investeerden we in het Museum
Hulst, de carnavalsloods in Walsoorden en het onderwijs. Vooruitlopend op de uitwerking van de
Dullaertwijkvisie, kochten we in 2022 ook de zuidhal en boksschool bij Den Dullaert in Hulst.

Wat gaan we doen met het overschot?
Van de 5,5 miljoen euro gaan we zo’n 3,5 miljoen euro toevoegen aan de gemeentelijke
spaarpot. Daarmee kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.
Verder zijn we van plan om in 2023 560.000 euro te gebruiken voor dingen die we al voorzien
hadden. Denk daarbij aan uitgaven voor toerisme en onderhoud in de openbare ruimte. Met de
rest – zo’n ruimte 1,4 miljoen euro – willen we de volgende dingen betalen:

– Verbouwingswerken Gemeentewinkel en Gemeentewerken
– Verkeersaanpassingen (Oceanië/Australiëweg en Carmelweg/Zandstraat)
– Verfraaien en beveiligen entree Den Dullaert
– Project Versterk de Scheldekust

Wanneer valt het besluit over de jaarstukken?
De raadscommissies bespreken de jaarstukken – elk voor hun deel – tijdens de vergaderingen van
26 tot en met 29 juni 2023. Besluitvorming over de jaarrekening 2022 verwachten we in de
raadsvergadering van 13 juli 2023.

2023-06-18T06:08:21+01:00