AGENDA RAADSVERGADERING 21 DECEMBER 2023

AGENDA RAADSVERGADERING 21 DECEMBER 2023

Op donderdag 21 december 2023 vergadert de gemeenteraad van Hulst. De vergadering begint om
19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Publiek is welkom bij deze vergadering. De
vergadering is ook online te volgen via www.gemeentehulst.nl.

Dit staat er op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag van de vergadering van 21 november 2023
5. Vragenhalfuur
6. Hamerstukken
6a. Zienswijze Werkingsduur Regionaal Risicoprofiel
6b. Zienswijze Staturen EGTS Linieland Waas en Hulst
6c. Brandmeld- en ontruimingsinstallatie Gemeentewinkel
6d. Uitgebreide procedure Omgevingswet/Verzwaard Adviesrecht
6e. Voorbereidingsbesluit Bodemkwaliteit Omgevingswet
6f. Verordening Uitvoering en handhaving Ongevingswet
6g. Beleid- en beheersplan Wegen 2024-2028
6h. Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2024 -2027
6i. Regiovisie jeugdhulp zeeland 2023-2028
6j. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
6k. Partnerafspraken beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2024 e.v.
6l. Zienswijze eerste begrotingswijziging Dethon
6m. Grondprijzen 2024
6n. Financiële verordening gemeente Hulst 2023
6o. Controleverordening gemeente Hulst

Bespreekstukken:
7. Rekenkamer
8. Wensen en bedenkingen Aankoop Grond Groote Kreek II
9. Wensen en bedenkingen Aandeelhoudersstrategie ZEH
10. Wensen en bedenkingen aankoop perceel Spoorweg in Hulst
11. Operationeel Rioolprogramma 2024
12. Zienswijze 2e begrotingswijziging 20024 (IJZ) GGD Zeeland
13. Najaarsnota 2023
14. Verordening Verordening OZB 2024
15. Benoeming agendacommissie
16. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
17. Ingekomen stukken
18. Rondvraag
19. Sluiting

De agenda van de vergadering is ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. Daar vindt u ook de
voorstellen, concept-besluiten en andere vergaderstukken.
Voor meer informatie over de raadsvergadering kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, Dirk
Van Bunder, via telefoonnummer 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.

2023-12-18T08:47:15+01:00