Uncategorized

11 juni, 2022

UIT OP ZONDAG IN DE BINNENDEUR: AANDACHT!!! DATA GEANNULEERD!!!

IN DE NIEUWSBRIEF STAAN JUNI, JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER GENOTEERD, MAAR BLIJKBAAR ZIJN DIE DATA GEANNULEERD. DE E.V. UIT OP ZONDAG IS GEPLAND OP 16 OKTOBER !!!

GRAAG DOORMELDEN AAN MENSEN DIE U KENT EN DIE DAAR GRAAG NAARTOE GAAN EN DIE DIT BERICHT MISSCHIEN TE LAAT ZIEN. EXCUUS VOOR HET ONGEMAK.

25 april, 2022

VERZOEK ONDERZOEK MOBILITEIT

Beste inwoners van Kloosterzande,

Ter afronding van de bachelor Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen voer ik op dit moment een afstudeeronderzoek uit naar het verband tussen de vervoersmogelijkheden van Zeeuws-Vlamingen en de leefbaarheid binnen de regio. Aangezien dit op dit moment een maatschappelijk en politiek relevant onderwerp is, hoor ik graag wat uw ervaringen zijn met het onderwerp bereikbaarheid en mobiliteit. Als inwoner van Kloosterzande en Zeeuws-Vlaanderen kunt u een bijdrage leveren aan het onderzoek door de volgende enquête in te vullen: https://fmru.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_82et8C5IVM4uTMq.

Het invullen van deze enquête helpt enorm bij het afronden van dit onderzoek, en kost u slechts 10 minuten. Uw antwoorden zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. Deelname aan het onderzoek wordt enorm gewaardeerd! Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact met me opnemen via volgend e-mailadres morrison.vervaet@ru.nl.

Bij voorbaat dank!

Morrison Vervaet

18 februari, 2022

CODE ROOD VOOR ZEELAND!!!

Het KNMI geeft code rood voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland,  Friesland, Flevoland, het Ijsselmeergebied en de Waddeneilanden vanaf 14:00.

Dat betekent: 

  • er kan ernstige schade optreden
  • de scholen gaan vroeger dicht zodat leerlingen tijdig thuis kunnen komen
  • het OV wordt per situatie bekeken en kan stilgelegd worden indien de omstandigheden te gevaarlijk worden
  • geen treinen of veerdiensten meer na de middag
  • als je niet dringend buiten moet, blijf dan binnen
  • zorg dat al wat los zit in de tuin, binnen gehaald of vastgesjord wordt
  • parkeer je auto niet onder bomen
18 februari, 2022

AGENDA RAADSVERGADERING 24 FEBRUARI 2022

Op donderdag 24 februari 2022 vindt om 19.30 uur een vergadering van de gemeenteraad van Hulst
plaats.

Onderstaand treft u de agenda aan van deze vergadering:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vragenhalfuur

5. Hamerstukken:
5a. Consultatie/Zienswijze van het meerjarenbeleidsplan VRS 2022-2025, samen zorgen voor een
veilig Zeeland
5b. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van de Regionale woonvisie Zeeuws-Vlaanderen
5c. Zienswijze 3e begrotingswijziging RUD Zeeland
5d. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Partiële herziening
bestemmingsplan Buitengebied (Plattelandswoning Paalseweg 9 Graauw)
5e. Voorstel tot het vrijgeven voor inspraak van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en Verordening
gemeentelijke adviescommissie
5f. Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2025
5g. Voorstel tot renovatie van de toegang en beveiliging gemeentehuis
5h. Voorstel tot het vaststellen van de Voortgang informatiebeleidsplan 2018-2021
(stoplichtrapportagen, stand per 1-12-2021, het Projectenboek 2022 en in te stemmen met de daarbij
behorende begrotingswijziging (2022-10)
5i. Voorstel tot vaststellen controleprotocol en normen en toetsingskader 2021
5j. Voorstel tot het in ontwikkeling brengen van het Hof te Zandeplein Kloosterzande
5k. Voorstel tot vaststelling stimuleringsregeling verduurzaming accommodaties + vaststelling
bijbehorende begrotingswijziging

Wensen en bedenkingen:
6. Voorstel tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het
college met betrekking tot het vaststellen van de werkagenda horende bij de Regiovisie Zeeuws-
Vlaanderen
7. Vraag tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen bij het voorgenomen besluit van het college
met betrekking tot het aankopen van grond voor de uitbreiding van de woonwijk Groote Kreek in
Hulst + voorstel tot krediet beschikbaar stellen
8. Voorstel tot het uitbrengen van wensen en bedenkingen en het wijzigen van de verbeelding van het
bestemmingsplan van de Landbouwweg te Vogelwaarde

Bespreekstukken:
9. Voorstel tot vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026
10. Voorstel tot het vaststellen van de regionale mobiliteitsstrategie (RMS)
11. Voorstel tot zienswijze 4e begrotingswijziging RUD Zeeland 2022
12. Voorstel tot het vaststellen van de werkwijze omtrent het verzwaard adviesrecht en
delegatiebesluit
13. Voorstel tot vaststellen verdeling stelpost beheerplannen Realisatie & Beheer begroting 2022 +
vaststelling bijbehorende begrotingswijziging
14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening participatie, inkomen en inburgering gemeente
Hulst 2022
15. Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de 5e begrotingswijziging 2022 van de
GGD Zeeland m.b.t. het prenataal huisbezoek
16. Concept-profielschets burgemeester en Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming
en klankbordgesprekken burgemeester gemeente Hulst 2022
17. Moties over niet op de agenda staande onderwerpen
18. Ingekomen stukken
19. Vaststelling verslag van de vergadering dd. 16 december 2021
20. Vaststelling verslag van de vergadering dd. 16 februari 2022
21. Rondvraag
22. Sluiting

De raadsvergadering vindt plaats zonder publiek. De vergadering is wel live te volgen via
www.gemeentehulst.nl. De vergadering begint om 19.30 uur.
De vergaderstukken zijn te raadplegen op www.gemeentehulst.nl.
Wanneer u meer informatie wilt over de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, de
heer D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of gemeenteraad@gemeentehulst.nl

19 januari, 2022

NOG EVEN GEDULD

Nog even geduld en dan hebben we weer een geactiveerde geldautomaat in de Cloosterstraat. Er schijnen nog een paar problemen te zijn met de lijnverbinding, maar er wordt aan gewerkt. Men hoopt op korte termijn alle mazelen, kinkhoest en waterpokken eruit te hebben. De geldkoerier zal dagelijks even langsrijden om te checken of alle kinderziekten genezen zijn.

3 januari, 2022

WOONZORG AAN HET WOORD

Terugblikken en vooruitkijken
22-12-2021

Net als andere jaren kijken we ook aan het einde van dit coronajaar terug op de
dingen die goed en minder goed gingen. Ook kijken we vooruit en vragen we ons af
wat we vooral moeten behouden en wat echter wel een tandje beter of anders kan.

Vergelijking met andere corporaties
Vorige maand werden de uitkomsten bekend van de zogenaamde
benchmarkvergelijking tussen (bijna) alle woningcorporaties in Nederland. In die
vergelijking worden de prestaties en de kosten die corporaties maken inzichtelijk
gemaakt. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen scoorde goed daarbij. Zowel waar het gaat
om de huurderstevredenheid als het beheersen van onze bedrijfskosten scoren we
ver boven gemiddeld. Dat is altijd fijn om te horen, maar we laten ons hierdoor niet in
slaap sussen. Het is goed om altijd kritisch te blijven kijken naar je eigen organisatie.

Verbeterpunten
Waar het gaat om de werkelijke CO 2  uitstoot die samenhangt met het verwarmen van
de huizen, scoorden we net wat onder het gemiddelde. Volgens de energielabels zijn
onze woningen wel voldoende verduurzaamd voor dit moment, maar toch gebruiken
de bewoners net wat meer gas en elektra dan gemiddeld. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het feit dat veel van onze huurders gepensioneerd zijn en daardoor meer
thuis zijn dan werkende mensen. Zij stoken om die reden waarschijnlijk ook iets meer
dan mensen die de hele dag buitenshuis werken. Die verklaring is heel aannemelijk.
Dat wil echter niet zeggen dat voor ons daarmee de kous af is. We willen proberen
dat hogere verbruik te beïnvloeden. Enerzijds door de woningen nog verder te
verduurzamen en anderzijds door komend jaar samen met de SHB (Stichting
Huurdersbelangen) huurdersevenementen te organiseren. Hier willen we de
mogelijkheden van energiebesparing centraal stellen om de totale CO 2 -uitstoot weer
iets omlaag te brengen. En niet onbelangrijk bij de oplopende energieprijzen op dit
moment, het zou iets moeten besparen in uw portemonnee. Een zachte winter zou
natuurlijk ook helpen, maar dat kunnen we gelukkig niet beïnvloeden. Hoe dan ook,
ik wens u een mooie wintertijd en een duurzaam en bovenal gezond 2022!

Ralph van Dijk
Directeur/bestuurder
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

9 december, 2021

WAAR MOGEN HONDEN LOSLOPEN?

Heeft u – net als ik – het decembernummer van het gemeenteblad gemist? Dan zet ik hier nog eens neer wat wij, hondenbezitters, wel allemaal weten, maar niet altijd even secuur opvolgen. Ik voeg er nog een paar eigen bedenkingen bij, die voor elke hond en zijn baasje handig kunnen zijn.

Binnen de bebouwde kom hoort een hond aangelijnd te zijn. Het is veiliger zowel voor de hond zelf, als voor de andere weggebruikers.
Laat Flippie, Mops of Brutus niks achterlaten in speeltuinen, zandbakken of de voortuin van de buren. Ze kunnen ook niets gaan doen op begraafplaatsen, wat voor nabestaanden niet kwetsend is. Ze zijn daar gewoon niet welkom!
Binnen de bebouwde kom mogen honden enkel los in speciaal daarvoor bestemde omheinde losloopgebiedjes.

Buiten de bebouwing mogen honden vaak wel los, tenzij anders aangegeven en op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken. Op de stranden mogen ze ook los van oktober tot midden april en in de zomer na 19u en vóór 9u.
Hou daarbij wél rekening met andere wandelaars. Niet iedereen is even hondengek. Kinderen en mensen met nare ervaringen zijn niet altijd gelukkig met een hond die op hen af komt.

Ook andere hondenbaasjes geven vaak al aan dat hun hond liever geen kennis maakt. Dat kan je aflezen aan het feit dat ze hun hond aangelijnd houden, een teken geven in jouw richting om je hond niet dichter te laten komen, een geel driehoekig wimpeltje aan de halsband of een gele leiband. Lijn jouw lieverd dan even aan tot je mekaar gepasseerd bent. Het is een kleine moeite die veel ellende kan voorkomen en zeer gewaardeerd wordt. Ook (hard)lopers en fietsers zijn er niet altijd gerust in als ze een hond los zien lopen. Is je hond geïnteresseerd in sport(ers)? Breng hem even onder appèl. “Mijn hond doet nooit wat”, is een zin die je enkel in de voltooid verleden tijd kan gebruiken. Niemand van ons gaat wandelen met een glazen bol op zak.

Wat we wél op zak horen te hebben zijn poepzakjes. En ze op zak hebben is niet genoeg, ze moeten ook gebruikt worden én in een afvalbakje gedeponeerd. De éne keer staan die al wat dichterbij dan de andere, maar poep op de stoep is not done. Persoonlijk zou ik zelfs zeggen: poep in de goot hoort ook niet, want bij het uitstappen uit de auto of het binnen rijden in de garage draag je dat ook liever niet open.

Tot slot nog dit: we leven in donkere tijden. Letterlijk. Zorg dat jullie bij het avondrondje goed zichtbaar zijn. Een fluo hesje of armbandjes met lichtjes voor de baas, een even goed zichtbaar lichtje voor aan de halsband voor de hond. Voor (langharige) honden is een fluo jasje zelfs nog beter. En het kan geen kwaad als ook de lijn goed zichtbaar is voor passerende fietsers die tussen jullie in willen rijden. Beter voorkomen dan rechtkrabbelen …

Uiteraard zijn er voorschriften die voor hulphonden niet van toepassing zijn, zoals toegangsbeperkingen. Maar het is voor de omgeving dan ook wel handig dat ze als dusdanig herkenbaar zijn.

 

 

Load More Posts